– Klatring er livet

For Levi Vindenes ble klatring redningen. I prosjektet Utrustet fikk livet ny mening, borte fra de vonde tankene.

Deltakerne i Utrustet har bakgrunn fra blant annet rus og psykiatri, men når de møtes er de alle klatrere. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten

– Det gir mestringsfølelse, sier Levi.

Sammen med rundt 15 andre deltakere har han fått på seg klatreutstyret inne i Sandslihallen i Bergen.

– Jeg har egentlig høydeskrekk, men så er jeg vel kanskje litt adrenalinjunkie også, forteller Levi.

– Alt er perfekt

Han ble introdusert for klatring gjennom Røde Kors for fem år siden. Der ble han tipset om Utrustet, og siden den gang har han vært bitt av basillen.

Levi har bakgrunn fra psykiatrien, men når han er i klatreveggen er sosial angst og vonde tanker glemt.

– Det beste er egentlig å klatre ute på sommeren. Når man står der oppe i veggen, og ser utover havgapet, da er alt perfekt, sier han.

For Levi Vindenes (t.v.) har klatringen blitt en måte å komme bort fra det som er vondt og vanskelig på. Han mener livet er perfekt når han kan stå i fjellveggen og se utover havet. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten

«Bare» klatrere

Deltakerne i Utrustet har alle bakgrunn fra psykiatri eller rus. Noen har sittet i fengsel og de fleste har stått utenfor skole- og arbeidsliv i lang tid. Men når de treffes for å klatre er problemer og utfordringer forduftet.

– Her inne er vi alle klatrere, sier Even Haganes, ressurskoordinator i Idrett Bergen Sør, som er ansvarlig for prosjektet.

Sammen med andre

For i Utrustet er hensikten å gi mennesker med en vanskelig bakgrunn fra blant annet rus og psykiatri en inngang inn i idretten, samtidig som man får samhold og et nytt nettverk.

– Klatring er en aktivitet som passer for veldig mange. Det er enkelt å tilpasse det individuelt, samtidig som man er sammen med andre, forteller prosjektleder og daglig leder i Idrett Bergen Sør, Ida Lillealtern, og legger til:

– Vår visjon er «sammen om å bedre folkehelsen». Vi mener at idretten skal være for alle, uavhengig av diagnose eller bakgrunn.

Hvem man er og hva man har gjort tidligere spiller ingen rolle når Utrustet-gjengen møtes i Sandslihallen i Bergen for å klatre. Her er det samhold, vennskap og ikke minst klatring som gjelder. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten

Fantastisk reise

Deltakerne blir rekruttert gjennom ulike samarbeidspartnere, blant annet NAV, Bergensklinikkene og Way-Back.

– Noen av dem har hatt en fantastisk reise gjennom dette prosjektet. Vi har fått deltakere hit som har vært innlagt i rusbehandling, og som gjennom prosjektet har fått et helt nytt nettverk, og nå klarer seg veldig godt, forteller Haganes, som legger til at selv om prosjektet har blitt en suksess – og et varig tiltak – slettes ikke er noen quick fix.

– Det jeg har erfart er at det viktigste er at man tar seg tid. Vi er opptatt av at alle skal bli sett, og at de skal få individuell tilpasning, og det tar tid, sier han.

– En god rus

Utrustet ble startet i 2012, og etter at prosjektperioden var over, startet Idrett Bergen Sør arvtakeren Utrustet Ung, som er et liknende tilbud til yngre deltakere.

Og skal man tro Levi er klatring den aller beste medisinen.

– Klatring er som en rus. Det er kanskje feil å si det sånn, men for meg stemmer det. Men en veldig god rus, da!

Mange av deltakerne har en vanskelig fortid, men i klatreveggen har mange nådd langt, både helt bokstavelig og mentalt. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten

Sluttrapport

Bakgrunn

Idrett Bergen Sør satser på folkehelse og ønsker og nå utsatte grupper i samfunnet og mennesker som tradisjonelt sett faller utenfor idrettslagene. En av hovedutfordringene ved rusmiddelavhengighet er faren for tilbakefall. Mange har glede og effekt av å bruke trening som terapi mens de er i behandling, men det er ikke alltid like lett å opprettholde disse gode vanene når de returnerer til sitt hjemmemiljø. IBS har gjennom dette prosjektet samarbeidet tett med ulike behandlingsinstitusjoner for å gjøre veien tilbake til hverdagen litt enklere for mennesker med utfordringer innen rus og/eller psykiatri. Vi ønsket å tilføre en manglende brikke i det vanskelige puslespillet fra å gå fra behandling til å leve et rusfritt liv utenfor behandlingsinstitusjonene.

Oppsummering

Vi har nådd vårt hovedmål, nemlig å utvikle et levedyktig aktivitetstilbud, som kan være med på å gjøre hverdagen for målgruppen litt lettere. Vi hadde aldri klart å gjennomføre prosjektet og nå målgruppen uten gode samarbeidspartnere. Det ukentlige klatretilbudet kommer til å fortsette etter endt prosjektperiode. En av grunnene til at dette kan fortsette er at mange i målgruppen nå selv er med og bidrar i aktiviteten, slik at tilbudet er mer eller mindre selvgående.

Prosjektgjennomføring

Gjennomføringen av dette prosjektet har bestått av tverrfagelig samarbeid med ansatte på Hjellestadklinikken, hvor det fra første prosjekt år har vært en tett dialog for å sikre en god start av tilbudet. Etterhvert er det blitt knyttet samarbeid med andre aktører. Vi har utviklet ukentlige tilbud, særlig med fokus på klatring. Treningskontakter har blitt utdannet for å kunne bistå målgruppen, samt bidra inn i tilbudene.

Resultater

Dette er et prosjekt hvor veien har blitt til mens vi har gått. Vi har i løpet av prosjektperioden gjort oss erfaringer underveis, og sett hva som har fungert og ikke fungert. Utrustet har blitt et ettervernstilbud med hovedfokus på klatring. I stedet for å opprette ulike tilbud har det blitt et fast ukentlig klatretilbud, tilbud om klatrekurs for de som ønsker det, samt tilbud om ukentlig klatring gjennom Bergen klatreklubbs prosjekt «Til topps med tankene».

Antall personer i målgruppen

200

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Utrustet.pdf

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn:
Idrett Bergen Sør (IBS) er en forening bestående av 5 idrettslag: IL Gneist, IL Bjarg, Fana IL, Smørås IL og Kalandseid IL.
IBS satser på folkehelse og prøver å nå utsatte grupper i samfunnet og mennesker som tradisjonelt sett faller utenfor idretten.
IBS jobber på tvers av etater, i dette tilfelle mellom helse og idrett, hvor man får mulighet til å lære av hverandre, utnytte hverandres kompetanse og sammen skape et bedre tilbud for brukeren.
Et av hovedproblemene ved rusmiddelavhengighet er faren for tilbakefall. Mange har god effekt av å bruke trening som behandlingsform, men det er ikke alltid like lett å opprettholde disse gode vanene når de returnerer til sitt hjemmemiljø. IBS ønsker å samarbeide tett med ulike behandlingsinstitusjoner for å gjøre veien tilbake til hverdagen litt enklere for mennesker med rusproblematikk.

2. Målsetting:
Gi pasienter ved Stiftelsen Bergensklinikkene avdeling Hjellestad, og etter hvert andre institusjoner, et bedre ettervern som kan redusere sjansen for at de havner tilbake i rusmiljøet. Vi ønsker å skape muligheter for samarbeid på tvers av profesjoner hvor idrett og helse sammen kan utvikle kunnskap om hvordan skape varig endring i brukernes helsetilstand. Involvering av brukerne selv og deres kompetanse i planlegging og gjennomføring av prosjektet vil være sentralt. Utvikle og utprøve en modell som har overføringsverdi både lokalt og nasjonalt.

3. Målgruppe:
Mennesker som har brukt treningsterapi som behandlingsmetode mot rusmiddelavhengighet og som ønsker å fortsette disse gode vanene også utenfor behandlingsinstitusjonen.

4. Gjennomføring:
Pasienter ved Stiftelsen Bergensklinikkene avd. Hjellestadklinikken, som bruker treningsterapi som en del av sin behandling, benytter seg av idrettsanleggene tilhørende IBS under behandling. IBS stiller på noen av disse treningene med sine treningsveiledere. På denne måten får pasientene kjennskap til Utrustet og personer knyttet til dette tilbudet.
Når pasienten nærmer seg slutten av oppholdet ved Hjellestad blir det utarbeidet en ettervernsplan ut i fra pasientens individuelle mål. Ettervernstilbudet vil i stor grad være tilrettelagt og bygge videre på aktivitetene og fremgangsmåten som blir benyttet under behandling. Treningen vil primært ta sted på dagtid sammen med en treningsveileder, og vil fungere som en trappetrinnsmodell, hvor man starter med trygge rammer og små grupper, og utfordres etterhvert. På sikt kan det være aktuelt for noen å bli delaktig i allerede eksisterende tilbud i idrettslagene på kveldstid. Noen av brukerne kan også bli kurset, og etter hvert selv jobbe som treningsveileder i ettervernstilbudet.

5. Prosjektets betydning:
Dette unike samarbeidet mellom Idrett Bergen Sør og Stiftelsen Bergensklinikkene vil tilføre et nytt ledd mellom behandling og ettervern. Dette kan bidra til at terskelen for å delta i ettervernstilbud blir lavere, samt faren for tilbakefall kan reduseres. Det vil også kunne gi en trygghetsfølelse til en sårbar og utsatt gruppe.

6. Framdriftsplan:
Januar-juli 2013:
Kartlegging av behov, inngå skriftlige samarbeidsavtaler,forberedelse start av tiltak, utarbeidelse av modell på tvers av fagfelt, oppstart tilbud hvor pasienter og treningsterapeuter benytter seg av IBS sine anlegg i behandlingstiden
August-desember: 2013:
Rekruttering av treningsveiledere til IBS, kompetansehevingstiltak treningsveiledere, oppstart ettervernstilbud for pasienter som er ferdig med sitt opphold på Hjellestad, seminar samarbeidsparter, evaluering av modell og samarbeid.
Januar-juli 2014:
Involvere brukerne selv i planlegging og gjennomføring av ettervernstilbudet, utvide tilbudet til flere dager/flere grupper, kursing av treningsveiledere, kartlegging av andre aktuelle institusjoner.
August -desember 2014:
Knytte til seg nye institusjoner som kan være med på tilbudet/samarbeidet, bruke erfaringer fra Hjellestad samarbeidet til å utarbeide nye avtaler med andre institusjoner.
Januar-juli 2015:
Videreføre tilbudet til andre bydeler, gjennomgå samme prosesser i disse bydelene.
August-desember 2015:
Evaluering av modellen og samarbeidet, ferdigstille sluttrapport.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Utrustet.pdf

Prosjektleder/forsker

Elise Birkeland

Detaljer
Program
Forebygging (2012)
Prosjektnavn
Utrustet
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2013: kr 648 000, 2014: kr 681 000, 2015: kr 714 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
31.12.2016
Status
Avsluttet