Utta hafælla

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Nåsituasjonen viser at vi har en utfordring med folkehelsen til eldre med store hjelpebehov i Kvam, både den psykososiale og den fysiske folkehelsen. KIL ønsker å bidra til å bedre samfunnsproblemene. I tråd med formålet og håndboka til KIL skal vi sørge for bedret folkehelse for alle i bygda. Det vil si aktiviteter for alle. Vi ser at vi ikke når dette formålet fullt ut i dag. Dette gjelder i vesentlig grad den psykososiale og den fysiske folkehelsen til eldre med storehjelpebehov. KIL ønsker å få på plass et fundament for å nå dette formålet.

Målsetting for prosjektet

Etter endt prosjektperiode skal vi ha bidratt til økt helsegevinst gjennom oppfølgning, forbedret livskvalitet til deltakerne, samt ha inspirert og motivert målgruppene/brukerne til deltakelse – «Utta hafælla».

Målgruppe

Eldre med store hjelpebehov i Kvam.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

50

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Etablert forprosjekt: Få på plass prosjektleder og etablere en organisasjon. Kartlagt målgruppen og dens behov. Definert fysiske og sosiale tiltak, herunder sosiale møteplasser. Etablert avtaler med samarbeidspartnerne, Nord-Fron kommune v/Frivilligsentralen, NAV, Hjemmetjenesten, Kvamstunet, Kvam Sanitetslag og Kvam musikkforening. Rekruttere frivillige som skal gjennomføre aktivitetene. Både med personer fra målgruppen, og samarbeidspartnerne inspireres til å delta. Utarbeidet konkrete aktivitetsplaner; Besøksordning/psykososiale sammenkomster/møteplasser. Informert alle innbyggere om tiltaket, samt inspirert til deltakelse Via skriftlig informasjon, media, egne digitale kanaler og oppsøkende aktivitet til målgruppen. Hovedprosjekt del 1: Implementering og prøvedrift av tiltak. Justering og tilpasning av driftsmetode etter prøvedrift. Kontinuerlig oppfølgning og informasjon til deltakere, samt ha motivert flere til deltakelse. Utarbeide konkrete måleparametere for måling av verdi av prosjektet. Utarbeide elektronisk registreringsverktøy. Hovedprosjekt del 2: Oppstart ordinær drift. Evaluering og rapportering av prosjektet. Dele erfaringer og få på plass en ordning for hele kommunen. Varig drift etter endt prosjektperiode.

Fremdriftsplan for prosjektet

Etablert forprosjekt som gjennomføres fra 1. juli 2017. Fra 1. juli 2018: Implementering og prøvedrift av tiltak for eldre med store hjelpebehov i Kvam. Fra 1. juli 2019: Oppstart ordinær drift. Evaluering og rapportering av prosjektet. Prosjektslutt 30. juni 2020.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Situasjonen viste at det var en utfordring med både den psykososiale og den fysiske folkehelsen til eldre i Kvam. Målgruppa til prosjektet var eldre over 65 år i Kvam. Målsettingen var å styrke den psykososiale og fysiske folkehelsen for målgruppa, samt å legge til rette for at behov for offentlige helsetjenester ble redusert/utsatt. I starten av prosjektet gjennomførte vi en spørreundersøkelse blant målgruppa. Denne ble gjennomført på nytt mot prosjektets slutt. Resultatene fra vår registrering av deltakelse har vært stor og økende. Basert på svar fra målgruppa, og mottatte innspill undervegs, ble noen av prosjektets idéer tilpasset disse svarene og ønskene. Disse tilpasningene mener vi har vært både nødvendige og svært viktige for å motivere flere til deltakelse. Tilpasningene førte til justeringer i prosjektnavn, benevnelse av målgruppa, budsjett og satsingsområder. Justeringene ble kun blitt foretatt etter godkjennelse av Stiftelsen Dam på forhånd.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Prosjektet nådde sine effektmål fullt ut ref. prosjektbeskrivelsen og de nødvendige tilpasninger som ble foretatt etter godkjenning fra Dam. De planlagte aktivitetene ble gjennomført og antall deltakere fra målgruppen var høyere enn i beskrivelsen.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

201

Prosjektgjennomføring/Metode

Gjennomføringen ble delt i tre. • Det første året ble benyttet til et forprosjekt • År to ble brukt til implementering og prøvedrift. • År tre ble brukt til oppstart av ordinær drift, samt evaluering og rapportering av prosjektet. Prosjektet gjennomførte; • 17 prosjektmøter • 70 saker ble behandlet • 22 møter i styringsgruppa • I tillegg ble det gjennomført et større antall møter med samarbeidspartnere

Resultater og resultatvurdering

Prosjektet har registrert sine resultater på flere områder. Dette har inkludert både en aktivitetsoversikt som viser antall deltakere, svar på utsendte spørreskjemaer og en oversikt over befolkningsutviklingen i Kvam. Prosjektet utarbeidet en milepæls- og framdriftsplan som ga god oversikt over hvilke aktiviteter som skulle gjennomføres til enhver tid. I tillegg har KIL ført en medlemsoversikt for å se om flere i målgruppa har blitt medlemmer av idrettslaget. De konkrete resultatene viser; Aktiviteter og deltakere; • 528 aktiviteter totalt, hvorav 300 i prøvedrift og 228 i ordinær drift. Nedgang i ordinær drift grunnet «koronasituasjonen». • 201 deltakere i prosjektets aktiviteter, hvorav 96 i prøvedrift og 105 i ordinær drift. «Koronasituasjonen» viser at antall deltakere i ordinær drift ville vært høyere.

Oppsummering og videre planer

Evalueringen har gitt svar på at målene til prosjektet ble nådd. De aller fleste av aktivitetene går over til varig drift gjennom KIL og KIL sine samarbeidspartnere. Følgende aktiviteter går over i varig drift: • Ukentlig veterantreff • Besøk på Krigsminnesamlinga 1 gang pr år • Aktiviteter på Kvamstunet • Felles gåturer KIL, ca. 10 turer pr. sommerhalvår • Trimskjema hvor deltakere registrerer sine aktiviteter og leverer inn • Andre møteplasser (Kiwi, Gammelbua (kafé i Kvam), Kvam Musikkforening, turer med Kvam Sanitetslag etc.) • Opprettholde/øke antall medlemmer i KIL fra målgruppa

Prosjektleder

Ole-Petter Brendstuen

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
Utta hafælla
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2017: kr 361 000, 2018: kr 374 000, 2019: kr 389 000
Startdato
01.07.2017
Sluttdato
29.06.2020
Status
Under gjennomføring