Utvikle intervensjon for fibromyalgi

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Kroniske muskelskjelettsmerter uten kjent patogenese, som fibromyalgi, er en stor utfordring for den det gjelder og for helsepersonell, så vel som for samfunnet pga høye kostnader til tjenester, syke- og utførestønader. Anbefalte behandlinger er antidepressiva, trening og kognitiv terapi som har lite effekt på plager og funksjonsevne både på kort og lang sikt. Det trengs derfor å tenke nytt når det gjelder behandling for disse pasientene og utvikle mer effektive tiltak. Ny intervensjon skal her utvikles basert på pasienter med fibromyalgis erfaringer om å være syk og bli frisk igjen.

Målsetting

Utvikle en intervensjon basert på teori om sykdoms- og bedringsprosesser utviklet ved å intervjue pasienter med fibromyalgi og de som har blitt friske av fibromyalgi.

Målgruppe

Voksne personer som har generelt utbredte smerter i muskelskjelettet. Til nå flest kvinner, men nye diagnosekriterier øker antall menn betydelig

Antall personer i målgruppen

30

Beskrivelse av gjennomføring

Utgangspunktet er teori om pasienters erfaringer om sykdom- og bedring, bl.a. fra de som har blitt friske igjen som skal omsettes til praksis. FRA TEORI TIL PRAKSIS: Et tverrfaglig team av profesjonelle og brukerrepresentant deltar på 3 seminarer hvor det 1. utvikles egen forståelse ved av å diskutere aktuell grunnlagsteori om pasienterfaringer, 2. diskutere studier om pasienter med fibromyalgis erfaringer med diagnostiske prosesser, uforklarlig kropp, kaotisk hverdag og prosesser for å bli friske igjen. Vha teori og modeller om bedringsprosess og ressursorientert tilnærming utvikles så kliniske handlinger og væremåter. UTPRØVING I PRAKSIS: Handlingene prøves deretter ut i praksis. Tiltaket evalueres kontinuerlig ved at helsepersonell skriver ned sine erfaringer på godt og vondt. Pasientene setter mål ved oppstart, og evaluerer regelmessig hvorvidt de nærmer seg målene. Til slutt interjues pasienter og helsepersonell om erfaringer med intervensjon og utfordringer/muligheter for å bli bedre. Pasientene besvarer også et spørreskjema før og etter intervensjon om grad av symptomer, hverdagsutfordringer og antall gode dager. TILPASNINGER OG ENDELIG INNHOLD: Innhold justeres i seminar, og tiltakets endelig innhold beskrives.

Fremdriftsplan

Høst 2017: Tre heldagsseminarer for å utvikle og planlegge praktisk intervensjon Vår 2018: To grupper gjennomføres hvor intervensjon prøves ut og evalueres. Evalueringene sammenfattes. diskuteres i ett heldagsseminar, tiltaket justeres Høst 2018: Justerte opplegget prøves ut i en tredje gruppe og evalueres Vår 2019: Samlet evaluering av intervensjon og prosess. Sluttrapport og avslutning

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_Mengshoel_Intervensjon for Fibromyalgi sept.2020-sammenslått (4).pdf

Prosjektleder/forsker

Anne Marit Mengshoel

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
Utvikle intervensjon for fibromyalgi
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Org.ledd
RevmatismesykehusetA/S, Lillehammer
Beløp Bevilget
2017: kr 815 000, 2018: kr 695 000
Startdato
05.09.2017
Sluttdato
01.07.2020
Status
Avsluttet