Våg å snakke!

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Personer med etnisk minoritetsbakgrunn oppsøker helsetjenester og har dårlige kunnskaper om hvilke tjenester de har rett til, i forhold til etnisk norske. Undersøkelser viser at personer med minoritetsbakgrunn har behov for tilbud som tar utgangspunkt i deres behov for kunnskap og veiledning om seksuell og reproduktiv helse. Det er derfor viktig å nå denne gruppen med et lavterskeltilbud for å sikre et likeverdig helsetilbud og et tett samarbeid med allerede eksisterende helsetjenester som arbeider med seksuell og reproduktiv helse og rettigheter og migrasjonshelse.

Målsetting

Prosjektet skal bidra til at personer med etnisk minoritetsbakgrunn får god kunnskap og handlingskompetanse knyttet til sine reproduktive, relasjonelle og seksuelle rettigheter og plikter i Norge. Prosjektet skal på lengre sikt også bidra til å styrke hjelpeapparatet i møte med etniske minoriteter.

Målgruppe

Personer med minoritetsbakgrunn (18-25 år) med opprinnelse fra Asia, Midtøsten og Afrika bosatt i Trøndelag Utvekslingsstudenter ved NTNU og Nord Universitet

Antall personer i målgruppen

230

Beskrivelse av gjennomføring

Metodiske tilnærminger er dialogbasert metode og kultursensitiv tilnærming. Metodene gir deltagerne kontroll over innhold i samtalen og vi vil som fagpersoner få mulighet til å oppnå en større forståelse av målgruppens erfaringer og kunnskap. Det etableres i forkant en styringsgruppe bestående av NKS, Amathea og andre med høy kompetanse på tematikken. Det etableres en referansegruppe med relevante deltagere som bidrar med sin ekspertise i utførelsen av prosjektet. Gruppen vil ha jevnlige møter. Tiltakene som skal gjennomføres er: -Erfaringsbaserte dialoggrupper: Relevante tema om seksuell helse tas opp i samråd med deltagerne. Gruppene møtes en gang i uken over åtte uker, a. 2 timer -Temakvelder: Arrangeres fortløpende gjennom året. Aktuell tematikk om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter med foredragsholdere. -Training for Trainerskurs: Kurs over flere kvelder for unge studenter i dialogbasert undervisning om likemannsarbeid, seksuell og reproduktive helse. Deltagere tar med sin kompetanse tilbake til sine respektive organisasjoner. -Ressurs i mottak, innføringsklasser og introduksjonsprogrammet: informasjonsgivning om seksuell og reproduktiv helse. Amathea sender ut invitasjonsbrev til aktuelle instanser.

Fremdriftsplan

Prosjektet gjennomføres innenfor tidsrommet 2019 – 2020 Januar – februar 2019: Etablering av styringsgruppe og referansegruppe, rekruttering og oppstart av tiltak Mars – desember 2019: Gjennomføring av tiltak, kontinuerlig rekruttering av deltagere, kontinuerlig evaluering av tiltak, endring ved behov Desember 2019: Brukerundersøkelser, evalueringsmøter, avslutning av tiltak januar 2020: evalueringsrapport Se vedlegg 1 for utvidet fremdriftsplan

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Det ble i starten av prosjektet etablert en referansegruppe for prosjektet. Hensikten med gruppen har vært en gjensidig erfaringsoverføring, dele tanker og kunnskap. Gruppen har også vær et tiltak for å styrke fremdriften i prosjektet og kvalitetssikre arbeidet som har blitt gjort. Deltagere i gruppen har vært fagpersoner med høy kompetanse innenfor fagområdet, samt frivillig i NKS. Det er gjennomført 4 dialoggrupper for målgruppen, 7 dialogkvelder med mål om å skape engasjement og interesse for tematikken, samt mobilisere en større gruppe. Vi har fortløpende gjennom året blitt leid inn som ressurs i SRHR – undervisning i aktuelle grupper. Målet med undervisningen og informasjonsgivning har handlet om å bidra til at målgruppen kan utvikle handlingskompetanse i møte med seksuelle situasjoner, øke kunnskap innenfor SRHR, samt det offentlige hjelpeapparatet. I prosjektet har vi benyttet dialogbasert metode og kultursensitiv tilnærming. Metodene gir deltagerne kontroll over innhold i samtalen og vi har har som fagpersoner fått mulighet til å oppnå en større forståelse av målgruppens ressurser, erfaringer og kunnskap.

Antall personer i målgruppen

773

Oppsummering

Ut ifra de vurderinger vi har gjort som fagpersoner, tilbakemeldinger fra samarbeidspartnere og brukerundersøkelser ser vi at det er behov for å tilføre denne type tiltak gjennom en lavterskel helsetjeneste med spesialkompetanse på kvinnehelse og SRHR for å sikre et likeverdig helsetilbud i Trøndelag. Etter endt prosjektperiode vil vi derfor fortsette samarbeidet med aktuelle institusjoner og organisasjoner. Dialoggrupper og undervisning/informasjonsgivning for målgruppen vil forankres i Amathea avd. Trøndelag for sikre et videre forebyggende arbeid innenfor tematikken.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport 2019HE1-262007 Våg å snakke.pdf

Prosjektleder/forsker

Kristin Bolli Stølan

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
Våg å snakke!
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Org.ledd
Stiftelsen Amathea
Beløp Bevilget
2019: kr 447 195
Startdato
03.01.2019
Sluttdato
03.01.2020
Status
Under gjennomføring