Vei for funksjonshemmede

Søknadssammendrag

Bakgrunnen for prosjektet er å få til en tursti i Kommunen som vi ikke har fra før som vil gå i naturskjønt området og binde sammen 2 tettsteder.
man trenger breder, lengre samt tilrettelagt vei for funksjonshemmede som vi aldri har hatt før samt skiløype for skiklubbene her i kommunen og at den er universellt utformet.

prosjektets målsettning er å få større og lengre løype som er universellt utformet slik at orienterings og bevegelseshemmede kan benytte seg av anlegget samt at man får flere spor langs hele løypen, dette vil gjøre slik at vi kan få bedre treningsforhold samt at de som er funksjonshemmede kan kommer seg ut med ledsagere.

målgruppen for dette anlegget vil være helt klart orienterings og bevegelseshemmede og funksjonshemmede skjenerellt og skiløperer, utenom dette så er dette en veim som vil bli brukt av alle i kommunen og turister hele året rundt, det vil bli tilrettelagte parkeringsplasser på begge sidene for funksjonshemmede og det vil på bgge sidene ved vannene bygget universelle gapahauker elelr lavou, det vil bli faste ildplasser og flytebrygge som blir tilrettelagt funksjonshemmede slik at både de og funksjonsfriske barn kan dra ut på å fiske etter ørret og røya.

prosjektets betydning er helt ubeskrivelig og ubetalelig for hele befolkningen i kommunen og tilreisende.
vi har ikke noe vei inn i naturen som er tilrettelagt funksjonshemmede, de har i alle år vært avskåret fra naturen med hengelås, da er det svært viktig og nødvendig å få en slik vei bygget og universellt utformet slik at hele befolkningen kan fp stor glede av dette anlegget.
det er generelt stor fritids glede i hele kommunen, mange går på turer og trener, men ikke funksjonshemmede, vet det er mange som ønsker seg turer i skog og mark, men er helt avskåret slik forholdene er pr. i dag.
derfor er det enda større skrikende behov for dette anlegget som sagt.
fremdriften er som sagt fra neste år og 2 år fremover slik vi ser det pr. i dag, men dette er helt og holdet avhengig av hvilken midler vi får inn, vi kan ikke starte et prosjekt med begrenset midler for vi vil ike lage sår i naturen, derfor vil vi ikke starte opp byggingen av dette før vi har all økonomi på plass, men dette r noe vi tror og håper på at vi skal klare før mai nesten år.

med dette så håper vi på et positivt svar fra dere.

kontonummer for Trimløypa er: 8984.11.30.368

med vennlig hilsen

prosjektet vei for orienterings og bevegelseshemmede samt skiløypere.


kontonummer for Trimløypa er: 8984.11.30.368

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_3_0291.pdf

Sluttrapportsammendrag

Kabelvåg og Svolvær skiklubb har lenge hatt planer om å knytte de to tettstedene sammen med en trim/skiløype som også skal være tilrettelagt for flest mulig brukere. Høsten 2007 ble det derfor dannet en prosjektgruppe med medlemmer fra Kabelvåg skiklubb, Svolvær skiklubb og Norges handicapforbund avd. Vågan. Gruppen utarbeidet et forprosjekt i febr 2008 som dannet grunnlag for søknadsprosessene om tillatelse til igangsetting og finansiering. I mars 2008 ble det sendt inn en søknad til Vågan kommune om etablering av flerbruksløype/tursti. Saken ble behandlet i planutvalget i juni 2008 og det ble vedtatt at saken måtte utsettes og at det ville kreves utarbeidelse av reguleringsplan før terrenginngrep evt kunne tillates. Etter endel møter internt i gruppen, samt møter med Vågan kommune, ble det bestemt at prosjektet skulle deles i 3 deler. I febr 2009 ble det sendt dispensasjonssøknad i forhold til kommuneplanens arealdel for “del 1” og “del 3”. I mai 2009 ble det gitt tillatelse til oppstart av “del 3”, men ikke til “del 1”. Høsten 2009 ble det startet opp med dugnad med trefelling og kvisting og en graveentreprenør ble engasjert til grunnarbeidene. Sommeren 2010 ble “del 3” asfaltert og ferdigstillt. “Del 1” ble gitt igangsettingstillatelse høsten 2011 og det ble opprettet et samarbeid med den lokale kraftprodusenten, Lofotkraft, om opparbeidelse av “del 1”. I løpet av høsten ble eksisterende veg i Kongsmarka grøftet og breddeutvidet. Det er lagt nye dreneringsrør og det er laget en ny turveg fra eksisterende veg ned til Kongselva. Lofotkraft skal ihht avtale med prosjektgruppen ferdigstille vegen med et toppdekke samt etablere parkeringsplass for handicappede ved starten av “del 1” våren 2012.

Prosjektleder/forsker

Stein Rydningen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2008)
Prosjektnavn
Vei for funksjonshemmede
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2009: kr 800 000, 2010: kr 800 000
Startdato
20.05.2009
Sluttdato
15.09.2011
Status
Avsluttet