Veien Hjem

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Kine er en av 20 000 utenlandsadopterte i Norge, og som mange av de har hun slitt med følelse av utenforskap, rasisme, en ubetalelig takknemlighetsgjeld, skam og et vanskelig forhold til egen identitet. I sin søken etter sannheten om seg selv og en bedre tilværelse følger vi i filmen “Veien Hjem” Kine i den vanskelige gjenforening med sin biologiske familie, jakten på sannheten om egen adopsjon og i forsoning med barndom og adoptivfamilie. Utenlandsadopterte har høyere sjans for psykiske problemer og selvmordsforsøk enn normalbefolkningen – noe som i stor grad er underkommunisert i Norge.

Målsetting for prosjektet

Målsettingen for prosjektet er å vise kompleksiteten ved internasjonal adopsjon og å løfte opp en skambelagt samtale. Historien til Kine Priyangika skal bidra til forståelse for de psykiske påkjenningene, ofte knyttet til identitet, biologisk opphav, takknemlighetsgjeld, utenforskap og rasisme.

Målgruppe

Kjernemålgruppen for filmen er andre utenlandsadopterte og adoptivforeldre, samt ansvarlige organisasjoner, etater og myndigheter.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

500000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Gjennom filmen “Veien Hjem” og formidlingen av denne er vårt overordnete mål og vise fram de langsiktige og komplekse sidene emosjonelt og praktisk ved utenlandsadopsjon, for barna. Vi ønsker på denne måten å bidra til å forebygge psykiske problemer for yngre adoptivbarn. Vi vil gjøre det gjennom Kines historie som målbærer manges erfaring, samt bred publisering av filmen på NRK, pressedekning i landsdekkende medier og regionale spesialvisninger med debatt der involverte og assosierte parter fra myndigheter, helsevesen og adopsjonsforeningen er representert. Vi ønsker å heve bevisstheten til den generelle befolkningen, nyansere den offentlige samtalen og debatten og påvirke organer som legger til rette for utenlandsadopsjon og oppfølging av de adopterte. Tiltakene våre er derfor å produsere filmen, gjøre grundig research innenfor feltet utenlandsadopsjon, jobbe journalistisk og med PR, distribuere filmen og arrangere visninger. Vi vil til slutt også rapportere og evaluere filmens og formidlingens effekt og resultater. Indie Film har lang erfaring i lignende prosjekter innenfor forebygging av psykisk helse gjennom film bl.a. Idas Dagbok (2014), Natta pappa henta oss (2017), Røverdatter (2018) og Nattebarn (2020/21).

Fremdriftsplan for prosjektet

Prosjektet som helhet vil vi gjøre i løpet av 2021 med fokus på produksjon på vinter og lansering vår og høst. Vi planlegger første visning mai/juni 2021, NRK tidlig høst i kombinasjon med regionale debattvisninger og pressedekning og etterfulgt av et år med turnering i Den Kulturelle Skolesekken.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

«Veien Hjem» er en dyptgående reise i et menneskes søken etter identitet, tilhørighet og sannhet. Priyangika Samanthie konfronterer i denne sterke filmen sin egen historie som et adoptivbarn fra Sri Lanka. Det er ikke gjort mange studier på adoptivbarns psykiske helse, men de få studiene hvor man har undersøkt utfallet for dårlige psykisk helse, finner man at utenlandsadopterte har høyere sjanse for psykiske lidelser, atferdsproblemer og selvmordsforsøk sammenlignet med normalbefolkningen. Vårt overordnede mål med filmen er å skape rom for nyansert debatt om utenlandsadopsjon og adoptivbarns psykiske helse og konkrete handlinger fra beslutningstakere og myndigheter. Hovedmålgruppen for filmen er alle direkte berørt av utenlandsadopsjon samt; • Unge mellom 20 og 35. • Voksne kulturelt og samfunnsengasjerte mellom 35-50. • Den generelle befolkningen med et vestlig syn på adopsjon som at vi “redder” fattige barn ut av nød og gir de muligheter i verdens beste land.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Vi har jobbet med denne filmen nå i over fem år. Det har hele tiden vært vårt ønske å oppnå dialog og debatt om utenlandsadopsjon, gjennom å fortelle Priyangikas sterke historie. Et uttalt mål var å sette fokus på hvordan det norske samfunnet romantiserer adopsjon, og få fram hvor svakt lovverket og rettighetene til de adopterte barna i realiteten er. Det har vi lykkes med. I kjølvannet av filmen har det fra myndighetene blitt lovet en ekstern granskning av alle utenlandsadopsjoner gjort til Norge og det har kommet en rekke nye saker i avis og TV som viderefører debatten om utenlandsadopsjon. De sterke reaksjonene filmen har skapt viser at dette er et tema det trengs en bredere – og bedre – offentlig debatt omkring. Adopterte selv har fortalt oss at de kjenner seg igjen i ulike deler av Priyangikas historie, og at de med denne filmen får et større rom for å snakke om vanskelige tema. Samtidig har offentligheten vist at de nå ser kompleksitet og nyanser de ikke før har sett.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

300000

Prosjektgjennomføring/Metode

Metoden i prosjektet har vært lansering av dokumentarfilmen med fokus på å starte samtaler i media og i arrangementer. Vi har deltatt på filmfestivaler, vist filmen på NRK, SVT og DR og deltatt på spesialvisninger. DELTAKELSE PÅ INTERNASJONALE FESTIVALER CPH:DOX, Danmark, Dokfilm, Volda, DocsBarcelona, Spania, Oslo Pix, Oslo, Al Jazeera Balkan Documentary FF, Bosnia, Nordisk Panorama, Sverige, Jerusalem Anthropological FF, Israel, Bergamo Film Meeting, Italia. SPESIALVISNINGER CPH:DOX: Åpen visning i samarbeid med Adoptionspolitisk Forum 3. april. Panelsamtale med Priyangika Samanthie, Yong Sun Gullach, Netra Sommer og Sun Hee Engelstoft. Adopsjon i Endring: Lukket visning for utenlandsadopsjonsmiljøet 27. juni. Foreningen Adopterte. Lukket visning på medlemstreff i Trondheim 3. september. Panelsamtale med regissør Emilie K. Beck, Silje Førsund og Diana Fyndbo. FILMKLUBB PÅ VIPPA: Åpen visning i Oslo 2. oktober. Black History Month. Åpen visning 11. oktober. Panelsamtale med Selma Benmalek, Mohamed Abdi, Arthur Xavier Wonder Samma og Priyangika Samanthie etter filmen. Foreningen Adopterte. Lukket visning på medlemstreff i Hønefoss 26. november 

Resultater og resultatvurdering

«Dette er som å se meg selv. Bare at jeg vadret rundt i Porsgrunn på jakt etter min familie i stedet for på Sri Lanka» – anonymisert sitat fra norskapdoptert  NRK-PREMIERE Mandag 5. september ble Veien Hjem vist på NRK 1 kl. 21.20. Vi fikk god dekning på alle nyhetsflater gjennom hele dagen. I løpet av de første dagene hadde over 211 000 sett dokumentarfilmen på NRK. 190 000 av disse så filmen lineært. NRK uttalte at det er sjeldent de har hatt dokumentarfilmer som går så godt lineært nå de siste årene.  RESULTATER OG MÅLOPPNÅELSE Vårt overordnede mål med filmen har vært så skape rom for nyansert debatt om utenlandsadopsjon. Vi ville vise kompleksiteten og konsekvensene ved internasjonal adopsjon. Det har vi klart. Vi har i forkant og underveis i arbeidet med lanseringen samarbeidet godt med ulike aktører. Det har vært testvisninger med brukermedvirkning fra Mental Helse Ungdom og spesialvisninger i samarbeid med adopsjonsforeningene Adopsjon i Endring og Foreningen Adopterte.

Oppsummering og videre planer

ETTERSPILL  I løpet av vinteren og våren 2023 har filmen fått et lenger liv med festival i Italia (Bergamo Film Meeting) og distribusjon på 70 spanske kinoer gjennom Docs Barcelona Distribution. Siden 5.September har det også skjedd mye på feltet utenlandsadopsjon. Flere adopterte og adoptivfamilier har stått fram med sine historier om kinapping og norske myndigheters roller i å dekket over det. Barne- og familieminister Kjersti Toppe har måttet gå med på en ekstern granskning av Bufdir, da de selv er involvert i flere saker.

Prosjektleder

Karianne Berge

Detaljer
Program
Helse høst (2020)
Prosjektnavn
Veien Hjem
Organisasjon
Mental Helse Ungdom
Org.ledd
Indie Film
Beløp Bevilget
2021: kr 600 000
Startdato
01.01.2021
Sluttdato
31.03.2023
Status
Avsluttet