Veien til et helt vanlig liv

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

50 % av de som gjennomfør rusbehandling i Norge faller tilbake til aktivt rus. Mest kritisk er de første mnd etter behandling. I mangel av rusfrie nettverk, mestringsarenaer og en meningsfull hverdag blir mange gående i en runddans mellom rus og behandling. Sosial angst er utbredt blant rehabiliterte rusmisbrukere og de uttrykker at de føler seg annerledes enn” vanlige folk”, og vegrer seg for å oppsøke miljøer og situasjoner hvor de føler seg dumme og utenfor. De et sterkt ønske å bli kjent med” vanlige folk”, noe de oppfatter som avgjørende for å kunne etablere det A4-livet mange ønsker.

Målsetting for prosjektet

Deltakerne har: – 80 % av deltakerne har oppnådd sine hovedmål som ble satt ved oppstart i prosjektet. – Etablert nye sosiale nettverk opplever tilhørighet og er inkludert i storsamfunnet. – Gått fra å være hjelpemottaker til å være bidragsyter og øke sin egen mestringskompetanse.

Målgruppe

Mennesker med rus- og avhengighetsrelaterte problemer som enten er i behandling eller har avsluttet behandling.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

210

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Representanter fra Kommunen/e, Blå Kors Norge, et par lokale behandlingssentra og målgruppen inviteres in i prosjektgruppen. Deltakere rekrutteres via kommunen/e og rusinstitusjoner. Steg for steg møter hvert enkelt individ og tilrettelegger for aktiviteter og tiltak utfra den enkeltes behov. Hver deltaker gjennomfører en samtale hvor interesse, behov, drømmer, utfordringer kartlegges og definerer selv sine egne mål. I oppfølgingssamtaler får deltakerne avdekket om de er i positiv utvikling. Prosjektet vil bidra til at deltakere skal møte et tilgjengelig, variert og helhetlig tjenesteapparat og ha en aktiv og meningsfylt tilværelse og samarbeider med andre aktører. Aktivitets-, oppfølgings og nettverkstiltak tilrettelegger for endring som en personlig og sosial prosess, hvor aktivitet, normalitet og frivillighet brukes systematisk. SFS er utviklet sammen med brukere og behandlere som systematisk erfaringslæring. Fagmiljø utenfra har senere beskrevet dette som recovery-orientert. Andre metoder er empowerment, sosial nettverk og frivillighet. Frivillighet- tre varianter. Deltakere blir etter hvert frivillige (metode) / Frivillige uten rusbakgrunn er med som medvandrere el bidrar med spisskompetanse ift rådgivning (virkemiddel)

Fremdriftsplan for prosjektet

2017- hovedfokus på oppstart, ansette prosjektleder, rigging av prosjekt og rekruttering av de første deltakerne og frivillige. 2018- hovedfokus på videreutvikling, implementering og rekruttering 2019- hovedfokus på videreutvikling, avslutning av prosjektet med evaluering etc. samt planlegging og tilrettelegging for videre drift etter prosjektperioden. Detaljert fremdriftsplan ligger vedlagt Det er utarbeidet en risikoanalyse for prosjektet

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Overordnet mål Deltakerne * oppnår sine hovedmål * etablerer nye sosiale nettverk, opplever tilhørighet og inkludering * går fra å være hjelpemottaker til å bli bidragsyter og øke sin egen mestringskompetanse. Blå Kors Steg for steg (SFS) er et overgangstilbud for mennesker med avhengighetsproblematikk, psykiske utfordringer og som alle har et ønske om et «vanlig liv». Tilbudet er tilgjengelig for deltakeren før, under og etter behandling eller soning. Steg for Steg er også for mennesker som på egenhånd har klart å komme ut av avhengighet. Svært mange havner tilbake til sine vante rutiner og gamle miljøer etter endt institusjonsopphold. Dette er en stor utfordring også blant dem som er motivert for å endre sin livsførsel. En gjennomgående utfordring er ensomhet. Steg for steg tilbyr et alternativ til tidligere nettverk og aktiviteter. Målet er at deltakeren får en opplevelse av mestring og mening og blir derigjennom bedre i stand til å leve det “helt vanlige liv” de selv ønsker.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Etter at vi i 2018 gikk bort i fra aktivitetsbasert tilbud og heller fokuserte på individuell skreddersøm, mener vi at vi i større grad når målene om sosial inkludering og forebygging av utenforskap, tilbakefall til rus og sosial isolasjon. Virkningen mener vi å se er bedre psykisk og fysisk helse hos deltakerne, samt økt deltakelse i lokalmiljøet. Vi har aktivt jobbet mot effektmålene i handlingsplanen: * Deltakerne mottar individuelt tilrettelagte tilbud med sømløse overganger * Potensielle deltakere blir møtt raskt og blir kartlagt * Deltakerne har økt sin mestringskompetanse, som har gitt dem mulighet til å ta i bruk egne ressurser til å skape seg en meningsfull hverdag og å motvirke økonomisk, sosial og kulturell fattigdom * Deltakerne har økt sin sosiale kompetanse som har gitt dem tilgang til nettverk som motvirker ensomhet, stigmatisering og utenforskap, samt bidratt til økt tilhørighet og inkludering. * Deltakerne har økt livskvalitet gjennom økt rusmestring eller rusfrihet

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

75

Prosjektgjennomføring/Metode

En kartleggingssamtale mellom deltakeren og veileder er utgangspunkt for tilbudets individuelle skreddersøm. Deltakeren formulerer sine mål og behov, med visshet om at det finnes støtte i prosessen. Deltakeren setter opp en plan sammen med veileder. Alle får tilbud om kontakt med en Tidgiver. Denne «matchen» av mennesker gjøres av ansatte etter kartlegging og vurdering av behov, interesser og personlighet. Våre kjerneområder er bolig, nettverk, arbeid og økonomi. Brukermedvirkning: Vi sikrer brukermedvirkning vha. regelmessige brukerråd. Brukerrådet består av deltakere som har vært gjennom en egen prosess, og som kommer med verdifulle innspill til utviklingen av tilbudet. Empowerment: I det daglige arbeidet fokuseres det på de helsefremmende faktorene som ligger i Empowerment tenkningen. Slik settes individet i stand til å definere sine egne problemer og finne sine egne løsninger. Recovery: Bedring eller Recovery er et faglig perspektiv som tar utgangspunkt i at bedring er en personlig prosess hvor målet er at den enkelte kan leve meningsfullt liv til tross for de begrensingene problemet kan forårsake. SFS vektlegger Recovery som en individuell og sosial prosess.

Resultater og resultatvurdering

Mange deltakere i Steg for Steg ønsker også kontakt med nye miljøer, men sosial utrygghet står i veien. Vi har bidratt til at deltakere kobles med lag, foreninger eller organisasjoner i lokalsamfunnet. Resultater: • 35 stk har hatt kontakt med en Tidgiver • 7 stk har fått individuell økonomisk rådgivning vha. tidgiver. • 5 stk har fått praksisplass. • ca 70 lunsjer har blitt servert i de koselige lokalene våre i Tollbugata 46 (kalt Første Steg og startet opp i 2018) • ca. 47 Tidgivere har vært engasjert i SFS fom. 2017. Denne frivilligheten gjør at Steg for Steg kan nå svært mange deltakere i forhold til midlene tilgjengelig. Deltakerne gir uttrykk for at det har stor betydning å ha kontakt med Tidgivere – vanlige medmennesker som ikke får betalt for å være sammen med dem eller utføre en profesjonell oppgave. • I ferier og høytider har Tidgivere sørget for noen ekstra samlinger. Dette har vært bl.a. tur langs Drammenselva, Drammen museum, bowling, diverse utflukter, m.m

Oppsummering og videre planer

Vi har gode resultater på hva våre deltakere har oppnådd av mål og mange har fått nytte av konseptet vårt. I 2019 lyste vi ut Tidgiverkoordinatorstilling, som ble besatt i 2020. Dette gjør at vi kan hjelpe flere og følge opp bedre. Mål i 2020 er å jobbe mer aktivt politisk mot Nye Drammen kommune. Vi ønsker å løfte fram nødvendigheten av individuell tilpasning og ingen tidsbegrensninger når man skal støtte tidligere rusavhengige til en ny hverdag. Å bygge et nytt liv tar tid. Det jobbes også mer mot kriminalomsorgen for å kunne være et godt tilbud for innsatte som skal ut i samfunnet igjen.

Prosjektleder

Magnus Angeltveit

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Veien til et helt vanlig liv
Organisasjon
Blå Kors Norge
Beløp Bevilget
2017: kr 600 000, 2018: kr 400 000, 2019: kr 300 000
Startdato
02.01.2017
Sluttdato
01.02.2020
Status
Under gjennomføring