Veien til et helt vanlig liv

Søknadssammendrag

Bakgrunn

50 % av de som gjennomfør rusbehandling i Norge faller tilbake til aktivt rus. Mest kritisk er de første mnd etter behandling. I mangel av rusfrie nettverk, mestringsarenaer og en meningsfull hverdag blir mange gående i en runddans mellom rus og behandling. Sosial angst er utbredt blant rehabiliterte rusmisbrukere og de uttrykker at de føler seg annerledes enn” vanlige folk”, og vegrer seg for å oppsøke miljøer og situasjoner hvor de føler seg dumme og utenfor. De et sterkt ønske å bli kjent med” vanlige folk”, noe de oppfatter som avgjørende for å kunne etablere det A4-livet mange ønsker.

Målsetting

Deltakerne har: – 80 % av deltakerne har oppnådd sine hovedmål som ble satt ved oppstart i prosjektet. – Etablert nye sosiale nettverk opplever tilhørighet og er inkludert i storsamfunnet. – Gått fra å være hjelpemottaker til å være bidragsyter og øke sin egen mestringskompetanse.

Målgruppe

Mennesker med rus- og avhengighetsrelaterte problemer som enten er i behandling eller har avsluttet behandling.

Antall personer i målgruppen

210

Beskrivelse av gjennomføring

Representanter fra Kommunen/e, Blå Kors Norge, et par lokale behandlingssentra og målgruppen inviteres in i prosjektgruppen. Deltakere rekrutteres via kommunen/e og rusinstitusjoner. Steg for steg møter hvert enkelt individ og tilrettelegger for aktiviteter og tiltak utfra den enkeltes behov. Hver deltaker gjennomfører en samtale hvor interesse, behov, drømmer, utfordringer kartlegges og definerer selv sine egne mål. I oppfølgingssamtaler får deltakerne avdekket om de er i positiv utvikling. Prosjektet vil bidra til at deltakere skal møte et tilgjengelig, variert og helhetlig tjenesteapparat og ha en aktiv og meningsfylt tilværelse og samarbeider med andre aktører. Aktivitets-, oppfølgings og nettverkstiltak tilrettelegger for endring som en personlig og sosial prosess, hvor aktivitet, normalitet og frivillighet brukes systematisk. SFS er utviklet sammen med brukere og behandlere som systematisk erfaringslæring. Fagmiljø utenfra har senere beskrevet dette som recovery-orientert. Andre metoder er empowerment, sosial nettverk og frivillighet. Frivillighet- tre varianter. Deltakere blir etter hvert frivillige (metode) / Frivillige uten rusbakgrunn er med som medvandrere el bidrar med spisskompetanse ift rådgivning (virkemiddel)

Fremdriftsplan

2017- hovedfokus på oppstart, ansette prosjektleder, rigging av prosjekt og rekruttering av de første deltakerne og frivillige. 2018- hovedfokus på videreutvikling, implementering og rekruttering 2019- hovedfokus på videreutvikling, avslutning av prosjektet med evaluering etc. samt planlegging og tilrettelegging for videre drift etter prosjektperioden. Detaljert fremdriftsplan ligger vedlagt Det er utarbeidet en risikoanalyse for prosjektet

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Dam.pdf

Prosjektleder/forsker

Magnus Angeltveit

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Veien til et helt vanlig liv
Organisasjon
Blå Kors Norge
Beløp Bevilget
2017: kr 600 000, 2018: kr 400 000, 2019: kr 300 000
Startdato
01.01.2017
Sluttdato
31.01.2020
Status
Under gjennomføring