Veien til russestyret

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Russetiden er for mange preget av utenforskap. En undersøkelse utført av Ipsos på vegne av Blå Kors, viser at 1 av 4 unge mellom 16-19 år opplever eller har opplevd usikkerhet om hvorvidt de får bli med i russegruppe eller ikke. 16 % oppgir at de har opplevd å bli stående utenfor i russefeiring, og 1 av 4 ungdommer vet ikke hvordan de kan inkludere medelever som står utenfor. Undersøkelsen viser at 4 av 10 opplever press på at man skal bruke mye penger på russeklær og annet utstyr til russetiden. Det er blitt et stort marked for kommersielle aktører som nå har monopol på russetiden og alt av klær/utstyr som medfølger. Dette skaper et stort økonomisk press og er en kilde til stress for avgangselever. Flere skoler tar initiativ til å skape en trygg og inkluderende avgangsfeiring. Det er ved flere skoler opprettet inkluderingsminister i russestyrene, og russen selv tar ekskluderingen på alvor. Det er dessverre manglende systematisering for å sikre at neste russestyre som overtar gjør det samme arbeidet og jobber for en inkluderende avgangsfeiring. Det er heller ikke en tradisjon for skolen å gi støtte eller veiledning til hvordan valg av nytt russestyre skal foregå, slik at man sikrer at styret også retter oppmerksomheten på å jobbe med inkludering. Dette vil vi gjøre noe med.

Aktivitet/tiltak/metode

Vi skal utvikle en veileder, med tilhørende opplæringskurs for å bistå nyvalgte russestyrer i å skape og legge til rette for en trygg og inkluderende avgangs feiring. Veilederen vil inneholde en detaljert beskrivelse for hvordan opprette og drifte et russestyre med vekt på en slik feiring. Veilederen skal utarbeides for, med og av ungdom. Utviklingsarbeidet gjøres sammen med tidligere og fremtidige avgangselever, samt representant fra Halden kommune, som er samarbeidspart i prosjektet. Elevene deltar i workshop for å bidra til innhold, språk, uttrykk og design. Primær målgruppen er avgangselever og øvrige elever. Sekundær målgruppe er lærere, skoleeiere, ansatte på skole og foreldre. Skoleeier inngår kontrakt med VfB om utprøving, russekontakten/elevrådskontakt på skolen skal følge opp russestyret og delta i evaluering av veilederen. Veilederen vil ha forslag til retningslinjer for hvordan involvere foreldre. Øvrige elever er også målgruppe gjennom at russestyret jobber systematisk for en inkluderende avgangsfeiring som sannsynligvis vil ha en effekt på hele skolemiljøet. For å sikre at veilederen blir brukt iht til målet vil det bli utarbeidet et opplæringskurs i bruk av veilederen. Russekontakten gjennomfører deretter kurs på egen skole for det nye russestyret. Veilederen blir forankret gjennom skolen sin forpliktelse til å følge opp arbeidet og dele erfaringer etter pilotering. Voksne for Barn vil utarbeide en digital opplæring som gis til kontaktperson på skolen. Prosjektet evalueres ved å innhente erfaringer gjennom brukerundersøkelser og samlinger fra pilotskoler etter utprøvelse i skoleåret 24/25. Dette vil danne grunnlaget for en erfarings rapport og gi innspill til videre utvikling. Brukerundersøkelser rettet mot elever er anonymisert. Utfordringer kan være implementering på skolen, utskiftning av elever i russestyret og utskiftning av russekontakten. Derfor er forankring viktig og pilotskoler signerer en kontrakt om deltakelse i prosjektet.

Antall deltakere

100

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Positiv virkning på samfunnsnivå på lang sikt: Å forebygge mobbing, utestenging og psykiske belastninger gjennom å veilede avgangselever for hvordan skape en trygg og inkluderende avgangs feiring. I undersøkelsen til Ipsos avdekkes det at 1 av 4 avgangs elever ønsker å inkludere medelever, men ikke vet hvordan. Veilederen vil gi økt oppmerksomhet om, kompetanse i og konkrete verktøy for hvordan gjøre dette.. Arrangementer er en stor del av avgangs feiringen. Veilederen vil gi råd og informasjon om hvordan og hvem man kan samarbeide med for å lage gratis arrangementer som inkluderer alle gjennom samarbeid med for eksempel: SLT-koordinator og politi. Positiv virkning for deltakere og målgruppe på lang og kort sikt: 1. Helhetlig arbeid med å jobbe for inkludering i ungdom- og videregående opplæring, 2. Helsefremmende arbeid for å forebygge og minske psykisk uhelse og utenforskap blant videregående elever, 3. Økt oppmerksomhet på og synlighet av hvordan avgangselever kan skape en trygg og inkluderende russetid. Gjennom veilederen får russestyret råd og veiledning i hvordan de kan organisere åpne russegrupper, vandre russ og annet som gjør at alle blir inkludert. Det vil komme konkrete tips som for eksempel om å bruke skolegensere, fremfor russegruppegenser som et eksempel. Et godt samarbeid mellom russestyret og skolen kan bidra til at russefeiringen blir roligere, og at det blir bedre samhold og mindre konflikt. Det vil bli lagt vekt på hvordan få til et best mulig samarbeid med skolen gjennom allmøter, valg av russestyre, foreldremøter og forankring. For å ha en trygg og inkluderende avgangsfeiring må rektor og ledelse samarbeide med russestyret, dette kan gjøres gjennom å for eksempel lage en samarbeidsavtale mellom skolen og russestyret.

Plan for gjennomføring

Veileder og opplæringskurs skal utvikles og prøves ut ved videregående skoler. Det er inngått intensjonsavtale med Førde vgs og Halden vgs. Disse skolene er valgt ut på bakgrunn av eksisterende samarbeid med VfB gjennom skole-tiltaket, Drømmeskolen. Målet er å rekruttere totalt fem pilotskoler. VfB har ansvar for rekruttering av pilotskoler. Gjennom arbeidet med skoletiltak i VfB skal det holdes samlinger for 45 elever ved ungdom og videregående skoler på Vestlandet. VfB vil bruke tid fra denne samlingen til å innhente innspill til innhold i veilederen. Dette gjøres gjennom medvirkningsprosesser: Individuell, gruppe og plenum metodikk (IGP). Dette er planlagt i 1. kvartal 2024. Halden kommune vil ha ansvar for utvikling av opplæringskurs under rådgivning fra VfB som skal ferdigstilles 2. kvartal 2024. Veileder skal være klar i 2. kvartal 2024. Veilederen utarbeides av VfB med innspill fra prosjektgruppen som har rådgivende funksjon. Pilotering ved 5 vgs skoler vil ha oppstart i september 2024, etter valg av russestyre. Da vil opplæringskurs blir holdt ved skolene av russekontakten sammen med VfB og Halden kommune, og veilederen blir introdusert for russestyret. Første gang opplæringskurs blir holdt vil prosjektgruppen være involvert for å få erfaringer og sikre at gjennomføringen blir gjort i henhold til opplæringen og få erfaringer til videre utvikling av opplæringskurset. VfB vil utarbeide en digital opplæring som gis til kontaktpersoner på deltakerskolene, som har rollen som russekontakt. Opplæringskurset vil bli holdt av russekontakten. 2. kvartal 2025 vil det bli gjennomført evaluering, brukerundersøkelser og erfarings samlinger med pilotskolene av VfB. Rapportering og eventuell plan for videreføring av prosjektet vil skje etter endt prosjektperiode.

Prosjektleder

Veronica Pedersen

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Veien til russestyret
Organisasjon
Organisasjonen Voksne for Barn
Beløp Bevilget
2024: kr 313 000, 2025: kr 87 000
Startdato
01.02.2024
Sluttdato
31.07.2025
Status
Under gjennomføring