Veien tilbake – om barn med seneffekter

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

“Veien tilbake” er en opplysningsfilm-serie om unge barns restituering etter kreftbehandling. Vi ønsker å bruke filmene som opplæring og undervisning til hele nettverket rundt barna, samt spesialist- og primærhelsetjenesten. Vårt mål er økt fokus på problematikken rundt seneffekter og hvordan dette påvirker barn og unges hverdag for videre utvikling for å få et verdig og normalt liv. Serien er et samarbeidsprosjekt mellom Barnekreftforeningen og Revolver Communications med: André Clemetsen som prosjektleder, Marius Ytterdal, Irina Vakaluk og Audun A. Steffensen.

Målsetting for prosjektet

Økt fokus på barns seneffekter. Skaffe bedre innsikt, kunnskap og forståelse for hva seneffekter er, samt bedre samarbeidet mellom de ulike instanser som følger barna i deres hverdag. Målet er at barn og unge skal få bedre vilkår for læring og utvikling i sitt nettverk, i tiden etter kreften.

Målgruppe

Hovedmålgruppe: Spesialist- og primærhelsetjenesten og skolevesenet. Filmene legges på nettet, slik at hele nettverket rundt barna også kan ta del i det.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

100000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Lansering av film serien skjer først i ulike bolker i september 2021, som er den Internasjonale Barnekreftmåneden. I løpet av denne måneden vil det være det mye fokus på barnekreft i media og i samfunnet hvor denne filmen kan brukes til informasjon til ulike instanser. 1) Seminar for foreldre med barn med seneffekter i Barnekreftforeningen. 2) På vårt fagseminar om seneffekter for bl.a. pedagoger, kreftkoordinator i kommunene, spesialisthelsetjenesten og rehabiliteringsinstitusjoner.(3) Deretter gjøres filmene med spørreskjema tilgjengelig for skoletjenesten og de store sykehusene. (4) Det opprettes en egen portal på Youtube for filmene. Videre vil filmene brukes i undervisningstoff som tilrettelegges for de ulike målgruppene. Vi vil også i siste instans sende de til ulike tv-kanaler.

Fremdriftsplan for prosjektet

Jul-nov 2020: Konseptutvikling og reginotat / Jul-des 2020: Rekruttere informanter/rekognosering/reiser / juli-aug 2020: Manus utvikling og storyboard / Sep-april 2020-21: Filminnspillinger / Mai 2021: Klipping og evaluering – flere innspillingsdager / juli-august 2021: Klippe ferdig / juli-august Lyddesign / sept: Mastering ferdiggjøring. sept 2021: Lansering / 2021 okt: Spørreskjema sendes ut / Jan-Feb 2022: Evaluering.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Målet med filmene er å utvikle og formidle informasjon om tematikken, rett fra dem det gjelder, slik at alle ovennevnte instanser kan få bedre innblikk i hva denne gruppen tenker selv, og om hva de sliter med etter en langtidssykdom. Alle filmene passer for alle, men de skiller seg ut og er relevant for ulike grupper. Vi fant ut at det beste er å lage komprimerte filmer med ikke altfor mye informasjon, nettopp for å treffe de ulike målgruppene best mulig. For vi lever i en tid hvor tålmodigheten er lav og folk eksponeres for mye informasjon, derfor har vi valgt å la 3 av filmene være på rundt 10 minutter, for deretter å la den sist være på 4 minutter for å la folk henge med. Den siste filmen er kun forskningsbasert.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Pandemien har utsatt sluttføring og lansering av filmene. Men ikke så mye som forventet. Derfor legger vi opp til lansering av filmene den 26 og 27 januar 2022 på et barnekreftseminar i Oslo. Deretter blir det videre lanseringer 15. februar på Barnekreftdagen og andre seminarer, møter i 2022. Planen settes i begynnelsen av 2022, da oversikten over utsatte seminarer og møter er mer realistisk å planlegge. Lanseringene inneholder vising av filmene, foredrag med undertegnede og Barnekreftforeningen, samt en av kreftoverlevere som er med i filmene, der det gjør seg mulig. Vi har også med musikk med Jacob Young og Siril Malmedal Hauge, som har laget musikk til filmene. Parallelt legges filmene ut på sosiale medier og presse innkalles under lanseringer. Vi ser også for oss en liten turne, med foredrag av filmskaperne og Barnekreftforeningen, for både sykepleierstudenter, og legestudenter, helsepersonell og etater som er aktuelle. Vi ønsker også besøke skoler for å vise filmene.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

0

Prosjektgjennomføring/Metode

De første månedene begynte med dypdykk i stoffet, for å plukke ut essensen av hvor Norge står i forhold til kunnskap om seneffekter og for å belyse de mest pikante problemstillingen barna/ungdommen står ovenfor i tiden deres etter kreften. Det viste seg raskt at Norge lå dårlige an enn alle sine naboland og Europa generelt. Dette fordi Norge er et lite land og det har ikke forekommet noen systematisk forskning på seneffekter for barn, siden de utgjør en liten gruppe for avansert forskning. Men både i Sverige, Island og Danmark har de allerede etablert flere seneffektsentere. Noe som har manglet i Norge og begrenset muligheten for fagkoordinasjon, bredere forskning og mer kunnskap om teamet. Fase 2. har bestått av å skaffe informanter og fagpersonell til prosjektet. Av fagpersonell knyttet til prosjektet, har det foregått samtaler, fysisk tilstedeværelse, filming og input.

Resultater og resultatvurdering

Lansering skjer i løpet 2022 på grunn av korona situasjonen. Derfor kan vi ikke evaluere før lanseringsperiode er gjennomført. Men her er filmene på linker og de vil bli lagt ut (etter små tekstlige justeringer) på Barnekreftforeningens YouTube kanal før lansering: 1) https://vimeo.com/649625118 2) https://vimeo.com/552292575/19c90008af 3) https://vimeo.com/536316001 4) https://vimeo.com/536719911 5) https://vimeo.com/644733034 6) https://vimeo.com/536720156

Oppsummering og videre planer

Pandemien har utsatt sluttføring og lansering av filmene. Men ikke så mye som forventet. Derfor legger vi opp til lansering av filmene den 26 og 27 januar 2022 på et barnekreftseminar i Oslo. Deretter blir det videre lanseringer 15. februar på Barnekreftdagen og andre seminarer, møter i 2022. Planen settes i begynnelsen av 2022, da oversikten over utsatte seminarer og møter er mer realistisk å planlegge. Lanseringene inneholder vising av filmene, foredrag med undertegnede og Barnekreftforeningen, samt en av kreftoverlevere som er med i filmene, der det gjør seg mulig.

Prosjektleder

André Sverre Clemetsen

Detaljer
Program
Helse vår (2020)
Prosjektnavn
Veien tilbake – om barn med seneffekter
Organisasjon
Barnekreftforeningen
Beløp Bevilget
2020: kr 1 000 000
Startdato
02.07.2020
Sluttdato
16.09.2021
Status
Avsluttet