Veien tilbake – om barn med seneffekter

Søknadssammendrag

Bakgrunn

"Veien tilbake" er en opplysningsfilm-serie om unge barns restituering etter kreftbehandling. Vi ønsker å bruke filmene som opplæring og undervisning til hele nettverket rundt barna, samt spesialist- og primærhelsetjenesten. Vårt mål er økt fokus på problematikken rundt seneffekter og hvordan dette påvirker barn og unges hverdag for videre utvikling for å få et verdig og normalt liv. Serien er et samarbeidsprosjekt mellom Barnekreftforeningen og Revolver Communications med: André Clemetsen som prosjektleder, Marius Ytterdal, Irina Vakaluk og Audun A. Steffensen.

Målsetting

Økt fokus på barns seneffekter. Skaffe bedre innsikt, kunnskap og forståelse for hva seneffekter er, samt bedre samarbeidet mellom de ulike instanser som følger barna i deres hverdag. Målet er at barn og unge skal få bedre vilkår for læring og utvikling i sitt nettverk, i tiden etter kreften.

Målgruppe

Hovedmålgruppe: Spesialist- og primærhelsetjenesten og skolevesenet. Filmene legges på nettet, slik at hele nettverket rundt barna også kan ta del i det.

Antall personer i målgruppen

100000

Beskrivelse av gjennomføring

Lansering av film serien skjer først i ulike bolker i september 2021, som er den Internasjonale Barnekreftmåneden. I løpet av denne måneden vil det være det mye fokus på barnekreft i media og i samfunnet hvor denne filmen kan brukes til informasjon til ulike instanser. 1) Seminar for foreldre med barn med seneffekter i Barnekreftforeningen. 2) På vårt fagseminar om seneffekter for bl.a. pedagoger, kreftkoordinator i kommunene, spesialisthelsetjenesten og rehabiliteringsinstitusjoner.(3) Deretter gjøres filmene med spørreskjema tilgjengelig for skoletjenesten og de store sykehusene. (4) Det opprettes en egen portal på Youtube for filmene. Videre vil filmene brukes i undervisningstoff som tilrettelegges for de ulike målgruppene. Vi vil også i siste instans sende de til ulike tv-kanaler.

Fremdriftsplan

Jul-nov 2020: Konseptutvikling og reginotat / Jul-des 2020: Rekruttere informanter/rekognosering/reiser / juli-aug 2020: Manus utvikling og storyboard / Sep-april 2020-21: Filminnspillinger / Mai 2021: Klipping og evaluering – flere innspillingsdager / juli-august 2021: Klippe ferdig / juli-august Lyddesign / sept: Mastering ferdiggjøring. sept 2021: Lansering / 2021 okt: Spørreskjema sendes ut / Jan-Feb 2022: Evaluering.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport veientilbake.pdf

Prosjektleder/forsker

André Sverre Clemetsen

Detaljer
Program
Helse vår (2020)
Prosjektnavn
Veien tilbake – om barn med seneffekter
Organisasjon
Barnekreftforeningen
Beløp Bevilget
2020: kr 1 000 000
Startdato
02.07.2020
Sluttdato
16.09.2021
Status
Avsluttet