Veien Videre

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet

Loland Behandlingssenter hører til Borgestadklinikken og produserer tjenester innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Behandlingssenterert har siden midten av 90-tallet gitt et tilbud om forsterket ettervern. For mange deltagere betyr dette også et samarbeid med Øvrebø Videregående Skole, som ligger rett over veien for ettervernsavdelingen.

Deltagelse i programmet varierer fra ett til tre år. Vi har 13 leiligheter i alt. Programmet er åpent for begge kjønn og par. Det er også åpent for LAR-pasienter.

Ettervernsprogrammet bygger på utarbeidelse og gjennomføring av en individuell handlingsplan. Deltagerne arbeider målrettet mot egendefinerte mål knyttet til helse, økonomi, bolig, utdannelse/arbeid, sosialt nettverk, intersesser. Deltagerne for oppfølging etter behov.

Samarbeidet med kommunene er svært godt. Vi har svært høy innsøkning og må dessverre si nei til mange.

Behovet for ettervern er stort. Mange rusavhengige sliter med å skape seg en meningsfull tilværelse uten rusmidler. Det største problemet er ikke å bli rusfri, men å leve rusfritt.

Kommunene er i prosess med å bedre samhandlingen mellom første- og andrelinjetjenesten (samhandlingsreformen). Det er behov for utvikling av faglig fundamenterte ettervensmodeller. Når staten nå overfører mer midler til kommunene er dette bl.a. for å styrke nettopp faglig kompetanse i førstelinjetjenesten og øke graden av brukermedvirkning.

Ny felles lov for helse- og omsorgstjenesten søker å styrke samarbeid mellom spesialisert behandling og kommunene – og at kvaliteten på tjenestene skal kunne måles bedre. Pasienter/brukere får med dette et tilbud som er lettere å forholde seg til, og som henger bedre sammen.

Teamet i ettervernsavdelingen ser behovet for å videreutvikle ettervernsprogrammet i tråd med disse retningslinjene. Brukermedvirkning er sentralt i vårt arbeid med videreutviklingen. Det er deltagernes egne innspill som har vært retningsgivende i denne prosessen.

2. Prosjektets målsetting

Å utvikle

ettervensprogrammet utformes i tråd med brukernes uttalte behov.

Å ansette en psykolog: For å kvalitetssikre gruppebehandlingen, og sikre fagligheten ved programmet generelt.

Å benytte eksterne forelesere til undervisning over tema som kan bemyndige og istadsette deltagerne i tilfriskningen.

Å kartlegge gruppens sammensatte behov og programmets resultater, og fremstille denne kunnskapen systematisk.


3. Prosjektets målgruppe

Rusavhengige med behov for forsterket ettervern etter spesialisert tverrfaglig langtidsbehandling.


4. Beskrivelse av gjennomføring

Ansette psykolog med gruppeterapi som spesialområde. Dette for å kvalitetssikre gruppebehandlingen/terapien, og gi teamet veiledning/rådgivning i forhold til programmet generelt.

Leie inn eksterne forelesere for å kvalitetssikre den psykoedukative satsingen.

Iverksette et reiseprogram, foreldregrupper, kjønnsdelte grupper og mer sosiale aktiviteter.

Innarbeide kartelggingsverktøy og andre verktøy for innsamling og systematisering av informasjon om brukerne og programmet.


5. Prosjektets betydning

Stykre fagligheten i programmet og dermed forutsetningene for at det enkelte deltager i ettervensprogrammet kan lykkes i å skape seg en meningsfull tilværelse uten rusmidler.

Gi innspill til den pågående debatten omkring rusbehandling, ettervern og samhandling.


6. Framdriftsplan

Søker prosjektmidler for 3 år.

Første trinn er å ansette psykolog som kan iverkseksette gruppeterapi.
Deretter bruke psykologen aktivt i implementeringen av de andre tiltakene. Underveis evaluere programmet/videreutviklingen sammen med brukerne.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Avslutningsrapport Extrastiftelsen.pdf

Prosjektleder/forsker

Arne Falck

Detaljer
Program
Rehabilitering (2012)
Prosjektnavn
Veien Videre
Organisasjon
Blå Kors Norge
Beløp Bevilget
2013: kr 116 000, 2014: kr 116 000, 2015: kr 116 000
Startdato
02.08.2013
Sluttdato
31.12.2015
Status
Avsluttet