Veilede med kvalitet

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Tilgjengelige nettressurser er i dag ikke tilpasset den eldre befolkningen. Ressursene tar ikke høyde for at språk og skrift må være tilgjengelig, og innholdet blir fort for komplisert og teknisk. Dessuten utdateres nettressursene stadig, fordi utviklingen på området skjer i et stadig hurtigere tempo. Seniornett er en organisasjon med nesten 10 000 medlemmer og ca. 220 foreninger. Vi har møteplasser for medlemmer og andre som trenger hjelp med det digitale i hele landet. Møteplassene er en viktig arena for fellesskapsfølelse og motvirker ensomhet. Foreningene våre har i dag mer enn 700 frivillige veiledere som bidrar; de organiserer og gjennomfører en-til-en veiledning, datakafé eller holder kurs for alle som er interessert og har behov. Over en halv million eldre i Norge har svake eller ingen digitale ferdigheter, og det en stor utfordring for våre 700 veiledere å holde seg faglig oppdatert når nettressursene ikke holder mål. Tilbakemeldinger fra de frivillige er at nettressurser er gått ut på dato og ikke tilpasset de frivilliges forutsetninger. Dette prosjektet har som mål å produsere og tilby Seniornetts 700 veiledere et e-læringskurs som skal styrke deres kompetanse og innsats for å veilede eldre i digitale ferdigheter.

Aktivitet/tiltak/metode

Tiltak i prosjektet: Våre veiledere etterspør digitalt opplæringsmateriale. Ved å utvikle og tilgjengeliggjøre opplæringsmaterialet til veilederne på nett, kan frivillige gjennomføre e-kurs hvor og når det passer dem. For å veilede trenger frivillige opplæring. Seniorer er en mangfoldig og sammensatt gruppe. I møte med seniorer som trenger dataopplæring er det viktig at frivillige har et bevisst forhold til rolleforståelse og ulike læringsstrategier. En av Seniornetts prinsipper for veiledning er at “den som veiledes skal oppleve mestring og trygghet”, dette gjelder også veilederen. E-kurset skal bestå av moduler med ulik tematikk og vil inneholde tekst, oppgaver og videoer. Ved gjennomført e-kurs får veilederne en sertifisering som bevis på kompetanse. Læringsmålene i e-kurset er knyttet til voksenpedagogikk, didaktikk og etikk. Utfordringer knyttet til personvern og etikk skal belyses i materialet gjennom tekst og oppgaver de må løse og til slutt signere taushetserklæring. Innholdet i opplæringsmaterialet gir læringsstrategier som omhandler seniorer som trenger grunnleggende digital kompetanse for å opprettholde et fullverdig liv med god helse. I tillegg hvordan man som veileder motiverer og tilpasser undervisningsmetoder. En siste modul vil fokusere på grensesetting og rolleforståelse. I prosessen rekrutterer vi veiledere til pilot av e-kurset hvor vi tester materiale og sikrer at tekniske løsninger fungerer. Det kan være utfordrende å utvikle engasjerende interaktivt læringsmateriell. Fortløpende evaluering av kurset skjer i samråd med veilederne og eventuelle justeringer gjennomføres før kurset lanseres. Med prosjektet “Veilede med kvalitet” ønsker Seniornett å styrke veilederne våre og gi dem nettressurser av høy kvalitet. Frivillige som er faglig kompetente vil gi flere seniorer hjelp på sin lokale møteplass.

Antall deltakere

700

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

“Veilede med kvalitet” vil ha en rekke positive ringvirkninger. For eksempel kan det føre til økt rekruttering av frivillige veiledere, utvikling av nye digitale opplæringstilbud for seniorer og et mer positivt syn på aldring og digital kompetanse. Å være digital betyr å være sosial, selvstendig og aktiv som igjen fører til bedre folkehelse. Å tilby veiledere opplæring bidrar til å skape engasjement og motivasjon. I opplæringen skal veilederne bygge selvtillit som gir overskudd til å fokusere på den frivillige aktiviteten. Forskning viser at frivillig innsats er helsefremmende og skaper en opplevelse av tilhørighet og mening. Med e-kurset ønsker vi å lytte til veilederne våre og se dem. Veilederne vil føle seg verdsatt og bli tryggere i sin rolle og kan gi hjelp til flere. På lang sikt skal e-kurs gjøre det enklere å bli frivillig. Flere vil melde seg som veiledere når vi kan tilby e-kurs. Flere veiledere vil også gi flere eldre hjelp til å være digitale borgere som er nyttig for den enkelte og samfunnet. Helsegevinsten av dette er stor. Prosjektet vårt er landsdekkende og gir ringvirkninger i hele landet. Sertifisering vil gi eldre som mottar veiledning en trygghet ved å vite at veileder har fått opplæring og innehar kompetanse.

Plan for gjennomføring

Prosjektet starter 1.aug med at prosjektgruppen samler inn materiale som skal inngå i e-kurset. Det skal produseres tekst, oppgaver, spørsmål, læringsmål, dilemma, dialog, illustrasjoner og videoklipp. I løpet av september er materialet og videoinnspilling ferdig. Prosjektleder tar ansvar for å finne teknisk løsning som passer våre frivillige. Dette i samarbeid med vår leverandør av webtjenester. I oktober starter vi med informasjon i medlemsbladet og rekrutterer veiledere til pilottesting som skal gjennomføres 1.november. i samme tidsrom annonserer vi informasjon om kurset på Facebook og andre kanaler. I desember lanseres ferdig e-kurs. For å fremme nyheten om e-kurset vi vil tilby sekk og button til de første 100 som gjennomfører. I januar ferdigstilles prosjektet etter endt levert sluttrapport og evaluering. Etter endt prosjekt vil e-kurset være tilgjengelig for nye og fremtidige veiledere, samt de som ikke har gjennomført opplæringen i 2024.

Prosjektleder

Helge Selstø

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Veilede med kvalitet
Organisasjon
Seniornett Norge
Beløp Bevilget
2024: kr 360 000, 2025: kr 40 000
Startdato
01.08.2024
Sluttdato
31.01.2025
Status
Under gjennomføring