Veiviser

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Bakgrunn for prosjektet er å skape aktivitetstilbud til utsatt minoritetsspråklige ungdom i utsatte bydeler i Trondheim hvor det har vært bekymring for ungdomsgrupper med minoritetsspråklige ungdom, både for de ungdommene som faller ut av idretten,men også for de ungdommene som gjerne ikke finner sin naturlige plass i idretten. Dette kan være ungdommer som står i fare for å havne i kriminelle miljøer, innvandrere og lignende.

Målsetting for prosjektet

Målsetting for prosjektet er de som er for lite fysisk aktive og de som faller utenfor de ordinære aktivitets-og idrettstilbudene. Målet med tiltaket er å kvalifisere minortetsspråklige gutter og jenter til utdanning og arbeid samt rekrutere de tilbake til det ordinære idrettsmiljøet.

Målgruppe

Målgruppen for prosjektet er minoritetspråklig ungdom som står i fare for negativ utvikling og som er i ferd med å falle utenfor viktige arenaer.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

120

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Aktivitetsarena for barn og unge i hovedsak med innvandrerbakgrunn og fra lavinntektsfamilier, som kan være en arena for innovative aktiviteter som bidrar til holdningsendring, læring og integrering. Det skal bli lokaler for kultur, samtalegrupper, leksehjelp og mye mer. Flerkulturelt idrettslag ønsker derfor å utvikle og prøve ut nye metoder i form av tre pilotprosjekter. Dette vil i starten skje uavhengig av faste lokaler. Hensikten er å demonstrere for både innvandrermiljøet og mulige støttespillere at dette fungerer like bra som det Flerkulturell Ungdom har gjort tidligere. Målet er å gjennomføre disse pilotprosjektene i tiden 1.juli 2017 til 30.juni 2018 og innflytting i egne lokaler i siste halvdel av 2017.

Fremdriftsplan for prosjektet

Tre pilotprosjekter – unge hjelper unge Pilotprosjektene tar utgangspunkt i ideen om at unge skal hjelpe unge. Hvis vi først lærer opp unge lederskikkelser i innvandrermiljøet vil de i neste omgang spre budskapet ved å gå foran som et godt eksempel. Unge lytter mest til andre unge som de har respekt for. Denne strategien er delvis inspirert av den Nicaraguanske organisasjonen CESESMA som utdanner såkalte «promotores».

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Bakgrunn for prosjektet var å skape aktivitetstilbud til utsatt minoritetsspråklige ungdom i utsatte bydeler i Trondheim. Spesielt områder hvor det har vært stor bekymring for ungdomsgrupper med minoritetsspråklige ungdom, både for de ungdommene som faller ut av idretten, men også for de som gjerne ikke finner sin naturlige plass i idretten eller samfunnet. Målgruppen for prosjektet er minoritetsspråklige ungdom som står i fare for negativ utvikling og som er i ferd med å falle utenfor viktige arenaer. Målsetting for prosjektet er å rekruttere og inkludere de som er for lite fysisk aktive og de som faller utenfor de ordinære aktivitets-og idrettstilbudene. Målet med tiltaket er å kvalifisere minoritetsspråklige gutter og jenter til utdanning og arbeid samt rekruttere de tilbake til det ordinære idrettsmiljøet og samfunnet.Prosjektet har vært rettet mot utsatte ungdom med minoritetsbakgrunn i alderen 13-19 år, og i løpet av prosjektperioden har vi nådd ut til cirka 127 ungdom.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Prosjektet har stimulert økt integrering av minoritetsspråklige ungdom i nærmiljøet. Prosjektet har også fungert som et platform hvor man får økt sine mangfoldige verdier og selvtillit, og redusere de barrierene for å komme inn i tradisjonelle idrettsmiljøene. Vi har nådd vårt hovedmål, nemlig ved å utvikle et levedyktig aktivitetstilbud, som kan være med på å gjøre hverdagen for målgruppen litt lettere.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

127

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektet har gjennomført et lavterskel aktivitetstilbud som innebærer lavterskelaktiviteter for grupper som faller utenfor de ordinære aktivitets- og idrettstilbud. Åpen Hall er et lavterskeltilbud til alle barn og unge i Trondheim hvor vi inviterer ungdommene til Trondheim Spektrum og Husebyhallen, hver helg i vinterhalvåret tilbyr de å delta i diverse aktiviteter. Målet med arrangementet er å skape en møteplass i Trondheimområdet for barn og unge som ikke nødvendigvis driver organisert idrett, til felles aktivitet og moro. Prosjektet har etablert sommer og vinter aktivitetstilbud hvor det deltok til sammen over 100 ungdommer. • To faste treninger for divisjon laget. • Norway cup/ Sommerleir med overnatting. • To faste treninger hver helg i vinterhalvåret på Nidarøhallen og Husebyhallen. • Tre faste treninger i sommerhalvåret. • Vi har arrangert flere kinoturer og bowling kvelder. • Vi har etablert et godt samarbeid mellom hjem, skole foreldre. • Vi har opprettet samtalegrupper med flere ungdommer. • Leksehjelp tilbudet. • Mentor kurs. Unge hjelper unge og samtalegrupper med gutter og jenter. • Gjennomført kartlegging av bruken av rusmidler.

Resultater og resultatvurdering

Prosjektet har vært gjennomført etter planen og har vært svært vellykket, spesielt når det gjelder ulike aktivitetstilbud. Erfaringen som er gjort gjennom dette prosjektet har vært svært positive. Det har tatt opp aktuelle problemstillinger som det har vært et skrikende behov å fokusere på. Tilbudet har vært en positiv opplevelse for både foresatte og barn/unge, som blant annet har fått muligheten til å treffe andre som er i samme situasjon. Det har bidratt til å øke glede og mestring gjennom fysisk aktivitet og sosialt fellesskap.Prosjektet fulgte de tidsmessige og økonomiske rammene som var innvilget.

Oppsummering og videre planer

Vi vil konkludere med at prosjektet har utviklet seg i stor grad og på erfaringsgrunnlag framstår det som vellykket og dette har gitt oss muligheten til å lede ungdommen på rett vei. Det har vært en stor ære og hjelpe unge og bidra til at deres foreldre stoler og involverer seg med oss i både deres skole, og etter skole aktiviteter. I løpet av disse tre årene vi har drevet med diverse tiltak med støtte fra Damnett, det har gitt oss muligheten til å gi et variert tilbud til mange barn og unge i Trondheim. Det ukentlige aktivitetstilbudet kommer til å fortsette etter endt prosjektperiode.

Prosjektleder

Ismail Myhuadin

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
Veiviser
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2017: kr 450 000, 2018: kr 450 000, 2019: kr 450 000
Startdato
01.07.2017
Sluttdato
30.08.2020
Status
Under gjennomføring