Vi mestrer sammen!

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Når livet endrer seg blir det ofte mange belastninger over tid. Dette kan medføre at parforhold blir skjøre, og kan ende med samlivsbrudd. Ut fra mange tilbakemeldinger fra medlemmer vet vi at det er få tilbud til andre enn den personen som er skadet. Vi ønsker derfor å ha fokus også på partneren, ved å tilby mestringskurs for par, slik at paret får felles og bedre kunnskap og mestringsverktøy for hverdagen, som igjen kan bidra til økt livskvalitet. Vi vet at tilbud til par gir en stor verdi for både paret og familien, fordi en blir to om å bruke kognitive teknikker og mestringsverktøy.

Målsetting for prosjektet

Gi deltagerne økt mestring av belastninger i hverdagen. De skal lære metoder og teknikker som reduserer disse, hvordan dette brukes, få økt forståelse/innsikt for seg og hverandre, som igjen bidrar til økt livskvalitet. Forebygge samlivsvansker, som for noen ender i samlivsbrudd.

Målgruppe

Par, som lever og bor sammen i et fast parforhold og hvor den ene eller begge har varig nedsatt funksjon, forårsaket av skade eller sykdom.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

30

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Kurset gjennomføres fredag-søndag, hvor deltagerne bor på hotell. I tillegg til det faglige på dagtid gir dette gode muligheter for sosialt samvær og “uformell” erfaringsutveksling. Kurset er bygget opp med utgangspunkt i tre hovedkilder, og tilrettelagt for personer med nedsatt funksjon: forskning på mestring av belastninger, kognitiv terapi og klinisk erfaring. Kurset vil bestå av en kombinasjon mellom korte forelesninger, praktiske øvelser og erfaringsutveksling i plenum. Kurset har plass til inntil 15 par. Kurset evalueres grundig, med skriftlig evalueringsskjema som alle deltagerne fyller ut på siste kursdag. Sammendraget av evalueringene vil danne grunnlaget for et spørreskjema som sendes parene i etterkant, og blir fulgt opp av forbundet via telefon med parene. Her vil vi legge spesielt vekt på om det har oppstått utfordringer eller behov i forlengelsen av kurset, og gi råd for videre oppfølging.Kurset vil også tilrettelegges ut fra de funksjonsnedsettelser og behov de forskjellige kursdeltagerne har, og gjennom dette søke å forebygge at noen opplever at de “faller utenfor”.

Fremdriftsplan for prosjektet

Januar – april: Rekruttering av deltagere. Mai: Gjennomføring av helgekurs. Oppsummering skriftlige evalueringer. Juni: Evaluering og skriving sluttrapport. Utsendelse spørreskjema og telefonoppfølging parene. August: Formidling av resultatet. Sluttrapportering og regnskapsrapport til ES.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Kronisk sykdom eller skade påvirker fører ofte til livsbelastninger. Dette kan vise seg i form av for eksempel sorg, uro/angst, bekymringer, nedstemthet/depresjon, sinne, utbrenthet, fysisk utmattelse eller stress symptomer. Slike opplevelser kan være vanskelige å mestre for den enkelte, og kan skape store utfordringer for parforholdet og familien. Mange forteller at de opplever ikke å mestre det nye livet så godt som de trenger. Den overordnede målsetting for prosjektet var derfor å bidra til økt mestring av belastninger i hverdagen for par, hvor den ene eller begge har nedsatt funksjon etter sykdom eller skade. Kurset hadde følgende delmål; lære om vanlige belastninger og hvorfor de oppstår, lære metoder og teknikker som kan redusere disse i hverdagen, erfaringsutveksling og gjennom dette økt forståelse og innsikt for sin egen og hverandres situasjon, og forebygge samlivsvansker.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Effektmålene ble i søknaden beskrevet som: Gi deltagerne økt mestring av belastninger i hverdagen, lære metoder og teknikker som reduserer disse, få økt forståelse/innsikt for seg og hverandre og forebygge samlivsvansker. Alle 24 deltagere har returnert oppfølgende spørreskjema ca tre måneder etter kursgjennomføring rapporterte deltagerne følgende (blitt bedre prosent i parentes); Spørsmål 1: “Hvordan jeg blir lyttet til av partneren?” (41%). Spørsmål 2: “Hvordan lytter jeg til partneren (54%)”. Spørsmål 3: “Får jeg snakke ut uten å bli avbrutt?” (29%). Spørsmål 4: “Blir jeg møtt med forståelse og respekt?” (50%). Spørsmål 5: “Møter jeg partneren min med forståelse og respekt (66%)”. Spørsmål 6: “Gir du/får du ros/oppmuntring i hverdagen?” (50%). Spørsmål 7: “Hvordan mestrer dere generelt belastninger i hverdagen?” (62%). Vi mener derfor at effektmålene i stor grad ble nådd. Ingen deltagere har oppsøkt annen bistand/hjelp etter kurset.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

24

Prosjektgjennomføring/Metode

Kurset ble gjennomført som et helgekurs, med 24 deltagere. Kurset ble gjennomført i form av korte forelesninger, praktiske øvelser og erfaringsutveksling i plenum. Kurset hentet sitt faglige utgangspunkt i tre hovedkilder, tilrettelagt for personer med nedsatt kognitiv funksjon: forskning på mestring av belastninger, kognitiv terapi og klinisk erfaring, Deltagere ble rekruttert via omtale i medlemsbladet “Leve Med”, Personskadeforbundet LTNs medlemsblad. Ved kursets avslutning ble det gjennomført en omfattende evaluering. Tilsvarende er alle deltagere fulgt opp i etterkant pr telefon, og et nytt spørreskjema/evalueringsskjema. Denne type kurs reiser noen etiske problemstillinger, spesielt knyttet til taushetsplikt og det at prosesser kan igangsettes – som en ikke vil kunne arbeide tilstrekkelig med i løpet av en helg. Taushetsplikt ble derfor diskutert første kveld i kurset. Det ble også lagt vekt på informasjon om andre hjelpeinstanser som frisklivssentraler, familievernkontor og andre lavterskel tilbud i lokal regi, der det enkelte par bor. Dette er instanser som vil kunne ivareta eventuelle behov for videre oppfølging.

Resultater og resultatvurdering

Ved kursets avslutning vurderte deltagerne fornøydhet med kurset til 2.6 (på en skala fra 1 “lite fornøyd” til 3 “svært fornøyd”). Som en deltager skrev: “Takk for et supert kurs! Veldig bra at dette kurset hadde fokus på temaer som er superrelevant for både den med skade og den andre i parforholdet. Dette bygger fellesskap samtidig som det gjør den enkelte noe medvirkende inn i sin situasjon (enten skadd/syk eller frisk)”. Av forslag til forbedringer/endringer ble det meldt ønsker om flere konkrete tiltak, og noe mer tid til enkelte øvelser. Som beskrevet under resultatmål, så viser spørreskjemaet at effektmålene i stor grad ble oppnådd. En vurderer derfor resultatene og erfaringene med kurset som gode.

Oppsummering og videre planer

Skriftlige tilbakemeldinger, ved kursets avslutning og ved 3 måneder oppfølging, fra deltagerne viser at kurset var vellykket og møtte deltagernes behov på en god måte. En vil spesielt vektlegge at et flertall rapporterer positive endringer ved 3 måneders oppfølging, noe som kan antyde at de har tatt metodene og kunnskapen i bruk i egen hverdag. Videre er erfaringer fra kurset gjort tilgjengelig i form av en omfattende artikkel i medlemsbladet “Leve med”. En vil også i Personskadeforbundets regi se nærmere på muligheten for å videreføre dette arbeidet i lokallags regi.

Prosjektleder

Wenche Solløst

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Vi mestrer sammen!
Organisasjon
Personskadeforbundet LTN
Beløp Bevilget
2018: kr 165 000
Startdato
30.04.2018
Sluttdato
30.07.2018
Status
Avsluttet