VI SKYTTERE I NORGE – VI hører blinken

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Skyting for blinde og svaksynte (VI skyting) er innlemmet i det Paralympiske system og det konkurreres på internasjonalt nivå. Vestre Bærum Salongskytterlag har gjennom de siste tre årene organisert og jobbet med å tilrettelegge VI skyting i Norge i samarbeid med Norges Skytterforbund. Prosjektet sikter nå på å rekruttere nye utøvere blant blinde og svaksynte, og ønsker å gjøre skyting som idrett og rekreasjon tilgjengelig for flere innen denne gruppen av befolkningen, uavhengig av kjønn og alder.

Målsetting for prosjektet

Målet er å få 3 -5 nye klubber årlig til å integrere blinde og svaksynte utøvere i sine klubber og rundt 10 nye utøvere over en 2 års periode. Vi ønsker å gi muligheten for å kunne ha skyting som rekreasjon, opptrening og idrett for blinde og svaksynte.

Målgruppe

Blinde og svaksynte primært i alder 12 år – 18 år, men også for de som er eldre. Vi ønsker å få flere blinde og svaksynte med inn i den organiserte idretten.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

10

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Lokal tilrettelegging i egen kommune og oppsøkende virksomhet og tilrettelegging for skyting som rekreasjon, rehabilitering og idrett for blinde og svaksynte på landsbasis. Dette skal gjøres ved at klubber kan ta imot blinde og svaksynte med skolerte instruktører. Klubber skal i startfasen kunne låne utstyr og instruktører fra prosjektet. Prosjektet vil jobbe aktivt opp mot Norges Blindeforbunds ungdomsorganisasjon og være med som en del av aktivitetstilbudet på leire og samlinger.

Fremdriftsplan for prosjektet

Møte blinde og svaksynte der de er, på leire og samlinger fordelt over de neste to årene. Utstyr må anskaffes straks prosjektet settes i gang og planer for aktiviteter fordeles utover de to neste årene. Det skal aktivt drives rekrutteringsarbeid i nærområdet / kommunen ved å være tilstede på kommunale arangementer for funksjonshemmede.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Målsetningen for «VI skyttere i Norge», har vært å få økt interesse, kunnskap om og kjennskap til sporten / idretten vår blant de blinde og svaksynte lokalt i kommunen og i Norge gjennom aktiv og målrettet markedsføring, oppsøkende virksomhet og informasjon ut til målgruppen. Målgruppen for prosjektet har vært ungdom som er blinde og svaksynte og som i dag faller utenfor den organiserte idretten i kommunen og Norge. Vi ønsket å få «synliggjort» vår idrett for å vise at det er fullt mulig for denne gruppen ungdom å drive organisert trening og å bli gode idrettsutøvere i en «annerledes» sport der utviklingspotensialet er stort. Prosjektnavnet «VI skyttere i Norge – Vi hører blinken» har en todelt betydning og kommer fra VI shooting, som er betegnelsen for organisert skyting for blinde og svaksynte. I tillegg får navnet også en annen betydning med «VI skyttere i Norge». Det står for full inkludering av alle skyttere i landet, uavhengig av kjønn, funksjonsnedsettelse og etnisitet.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Resultater, vurdering av effektmål og resultatvurdering Da vi startet prosjektet, var det ingen breddeaktivitet innen skyting for blinde og svaksynte i Norge. Den eneste organiserte aktiviteten fant vi hos Vestre Bærum Salongskytterlag. Det var derfor naturlig å starte der og bygge breddeaktiviteten derfra. Skytterforbundet ble med som en naturlig støttespiller og medhjelper i prosjektet. Etter hvert fik man kontakt med parakonsulenter i idrettskretser og det ble opprettet kontakt med avdelinger og foreninger innen Norges Blindeforbund. Da prosjektet ble avsluttet, var det breddeaktivitet i 6-7 klubber i Sør-Norge samt at det var meldt inn interesse fra flere kretser og lag. Målet ved avsluttet prosjekt var å ha minimum 10 nye utøvere, og dit kom vi høsten 2022. At vi har fått til en rekruttering har også medført at det er gjort endringer i de nasjonale skyte programmene. VI Skyttere i Norge har fått innført og godkjent en egen klasse for bredden. Åpen klasse for VI skyttere er innført

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

14

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektet har i store trekk benyttet seg av oppsøkende virksomhet og promotering samt mye arbeid med anskaffelse av utstyr.

Resultater og resultatvurdering

Gjennom prosjektet har vi fått til noe rekruttering i klubber, Fått vist fram at det også for blinde og svaksynte er mulig å drive aktiv idrett med skyting på blink. Vi har lykkes med å få innført et nasjonalt lavterskel tilbud for blinde og svaksynte. Vi har fått til å bygge opp en ressursbank og en utstyrspool som kan imøtekomme nye medlemmer i klubber rundt i Norge.

Oppsummering og videre planer

Intensjonen med VI SKYTTERE I NORGE videreføres gjennom Norges Skytterforbund og den ansvarlige for Para idretten der i nært samarbeid med personer fra prosjektet.

Prosjektleder

Jan Enevold Brække

Detaljer
Program
Helse vår (2019)
Prosjektnavn
VI SKYTTERE I NORGE – VI hører blinken
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2019: kr 164 000, 2020: kr 101 000
Startdato
01.07.2019
Sluttdato
31.10.2022
Status
Avsluttet