Vinn, vinn!

I samarbeid med

Les mer om Vinn, vinn!:


Søknadssammendrag

Bakgrunn

Mange unge flyktninger er i en sårbar situasjon, med tidligere traumer og brudd i livsløp. De er overrepresentert blant personer som har posttraumatisk stresslidelse, depresjon og angst. Psykiske problemer er høyere blant enslige mindreårige flyktninger enn blant flyktningbarn med familie. Av enslige mindreårige har fire av ti symptomer som kvalifiserer for posttraumatisk stresslidelse fem år etter ankomst. Situasjonen bekymrer mange ressurssterke, integrerte voksne med minoritetsbakgrunn. De vil bidra med meningsfull aktivitet til det beste for ungdommene, dem selv og storsamfunnet.

Målsetting

Å bedre unge enslige flyktningers psykiske helse, inkludert å forebygge posttraumatisk stress-syndrom Delmål: Styrke de unges nettverk og motvirke ensomhet Motivere til arbeid og utdanning / redusere utenforskap og kriminalitet At voksne med minoritetsbakgrunn får meningsfull aktivitet Integrering

Målgruppe

Enslige flyktninger mellom 16 og 23 år i Oslo og Trondheim.

Antall personer i målgruppen

50

Beskrivelse av gjennomføring

Ressursperson-ordning innebærer at nyankomne flyktninger (16-23 år) kobles opp mot trygge voksne som snakker samme språk og har samme etniske bakgrunn. To flyktningungdommer og to voksne skal møtes hver 14 dag for samtaler og positiv aktivitet. De voksne skal møte «sin» ungdom i et år, veilede og inspirere, og bli en slags rådgiver i hverdagen. De kan fortelle om egen integrering og formidle kunnskap om Norge. Det at de har samme bakgrunn, vil gjøre det lettere for de unge å formidle tanker om kulturforskjeller, integrering og andre utfordringer. Når ungdommene ser at de voksne har klart overgangen til det norske samfunnet, vil de styrkes i troen på at de selv kan klare det. Det skal ansettes en prosjektleder. MRA skal samarbeide med bydeler og minoritet-nettverk for å rekruttere flyktningene og for å rekruttere, kurse og kvalifisere de voksne. Tiltaket skal organiseres felles aktiviteter, der flyktningene møter andre unge og voksne. Flyktningenes sosiale deltakelse og mestringsfølelse vil styrkes. Ensomhet og utenforskap reduseres, livskvalitet og psykisk helse blir bedre. Tiltaket har stort potensial og kan bli et nytt redskap i integreringsarbeidet. Ved gode resultater ønsker MRA og Redd Barna å videreføre og utvide ordningen.

Fremdriftsplan

Vår 2021: – Prosjektleder ansettes – Opprettelse av referansegruppe (MRA, Redd Barna, kommune/minoritetsorg.) – Oslo: Rekruttering av flyktning-ungdom og ressurspersoner. Kurs og kvalifisering av de voksne. 400-480 møter mellom unge og voksne og oppfølgende aktiviteter. Oppfølging gjennom telefon og intervju-samtaler – Vår 2022: Samme prosess gjennomføres i Trondheim og Oslo. 400-480 møter – Høst 2022: Evaluering/rapportering

Prosjektleder/forsker

Lillian Hjorth

Detaljer
Program
Helse høst (2020)
Prosjektnavn
Vinn, vinn!
Organisasjon
Redd Barna
Beløp Bevilget
2021: kr 800 000, 2022: kr 600 000
Startdato
01.01.2021
Sluttdato
31.12.2022
Status
Under gjennomføring