Vinn, vinn

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Partnerne fikk midler fra St. Dam til Vinn, vinn i 2021-22. Covid 19 gjorde det svært vanskelig å rekruttere ungdommer og vi ble forsinket. Vi søker midler til å fullføre i jan-juni 2023. Mange unge flyktninger er i en sårbar livssituasjon. Overgangen fra barn til voksen er vanskelig pga. tidligere traumatiske opplevelser og brudd i livsløp. En studie (Jensen 2019) viser at 42 % av enslige mindreårige flyktninger har et så høyt nivå av stress 5 år etter ankomst til Norge, at de kvalifiserer for diagnosen posttraumatisk stresslidelse. Studien viser at de unge mangler trygge voksne som gir sosial støtte i hverdagen. Den konkluderer at de trenger støtte for å forebygge helseproblemer. Overordnet mål er å bedre unge flyktningers psykiske helse, inkl. å forebygge posttraumatisk stress-syndrom. Delmål er å styrke de unges sosiale nettverk, motvirke ensomhet, motivere til arbeid/ utdanning, og redusere utenforskap/kriminalitet. Et annet delmål er at voksne med minoritetsbakgrunn får en arena der de kan bruke seg selv. Tiltaket skaper økt frivillighet hos en gruppe som i mindre grad enn andre deltar i slikt. Prosjektet er innovativt og ambisiøst og kan bli et viktig virkemiddel i integreringen. Foreløpige evalueringer tyder på at målene nås. Vi vet ikke om lignende tiltak i Europa.

Aktivitet/tiltak/metode

Vi søker om midler til gjenstående aktiviteter i «Vinn, vinn» i 2023. Tiltakets sentrale virkemiddel er møter på to-tre timer hver 14. dag i et år mellom unge flyktninger og trygge voksne som snakker samme språk og kjenner de unges kulturbakgrunn. De felles referanserammene vil gjøre det lettere for de unge å åpne seg. De unge og voksne møtes til positiv aktivitet i team på fire. De velger selv hva de vil gjøre, enten det er turer, utstillinger eller annet. Målet er å bygge relasjoner slik at de unge får støtte i hverdagen. I 2021-22 ble det organisert 78 møter x team på 4 (2 voksne/ 2 unge). I 2023 vil 70 personer delta (35 unge og 35 voksne). 45 begynte møter i 2022, mens 25 vil starte i januar. (11 unge venter i Trondheim, så vi vil finne 11 voksne. I Oslo er 4 voksne klare, så vi vil finne 4 unge.) Rundt 180 møter x team på 4 vil skje. Aktiviteter: 1. Gjennomføre 180 møter x team på 4 2. Organisere felles aktiviteter for deltakere: faglig påfyll/ sosiale samlinger 3. Gjennomføre evaluering av prosjektet. Møtene mellom unge og voksne og andre aspekter skal evalueres og drøftes. Voksne og ungdommer skal intervjues. Hvordan er måloppnåelsen? Skoler, flyktningetater og andre partnere skal gi tilbakemeldinger. 4. Utvikle en plan for langsiktig oppfølging av deltakerne. Erfaringer hittil er at unge og voksne opplever prosjektet positivt og blir engasjert. En oppfølgingsplan skal derfor utvikles. 5. Informasjon og påvirkning. Informasjon på hjemmesider og i møter. Mediedekning. Sikkerheten for deltakerne er god. De voksne har vært intervjuet, deltatt på kurs, signert avtale og etiske retningslinjer og innhentet politiattest. De unge er godt informert om prosjektrammer og varslingsveier. Vinn, vinn har stort potensial og partnerne vil utvide og videreutvikle prosjektet. Vi vil søke Stiftelsen Dam UTVIKLING for en ny to-års periode. Målet er at metoden skal bli et permanent verktøy i kommuners integreringsarbeid overfor unge flyktninger.

Antall deltakere

70

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

– Forventet virkning av prosjektet: at det vil forebygge psykiske helseproblemer hos de unge flyktningene. Prosjektleders erfaring er at møtene fungerer som forventet og at målsettingene nås. Sitater fra de unge: “Jeg liker samtalene. De voksne behandler meg med respekt. De har mye kunnskap og informasjon og hjelpe meg hvis det er noe jeg lurer på. Jeg digger det!», “Jeg føler meg trygg på ressurspersonene», “Det viktigste med møtene er samtalene og kommunikasjon”. Vi har intervjuet 10 voksne. På spørsmålet «I hvilken grad mener du at ungdommen har hatt nytte av prosjektet?» har de gitt snittkarakter 4,5 (fra 1 til 5, der 5 er best). Dette, sier de, har vært viktigst for de unge: – Å møte andre ungdommer og de voksne. – Å kunne prate åpent om temaer de er opptatt av. – Å føle seg trygg sammen med de voksne, kunne si ifra og be om hjelp. – Å få hjelp og støtte når en har angst og er nedstemt. De voksne sier at engasjementet har vært verdifullt: Å møte ungdommene, bli kjent med dem, støtte/hjelpe, gi råd om integrering og studier, og skape nettverk. De voksne kjenner seg igjen i de unge. Hvis de selv hadde fått tilbudet da de kom, ville det hjulpet dem mye, sier de. Av de 10 voksne, vil 7 delta en ny periode med en ny ungdom. – Forventet virkning av oppfølgende aktiviteter: deltakerne vil føle fellesskap og tilhørighet. – Forventet virkning av evalueringen: den vil bekrefte at målene nås. I tillegg til unge og voksne, skal personer på skoler, i kommunen o.a. intervjues. Utfordringer skal drøftes. – Forventet virkning av planen for langsiktig oppfølging: de deltakerne som ønsker å fortsette engasjementet i org. etter at perioden er over, skal få slik mulighet. – Forventet virkning av informasjon og påvirkning: at prosjektet blir kjent og rekruttering vil gå lettere.

Plan for gjennomføring

Jan: – Samarbeidsavtale signeres: Redd Barna og MRA ved Lillian Hjorth – Prosjektleder i MRA Latif Sarshar ansettes. Det skrives kontrakt: MRA ved Lillian Hjorth – Møter mellom unge og voksne: MRA ved Latif Sarshar – Evalueringsrapport. Arbeidet planlegges. Intervjuskjema utvikles: MRA ved Lillian Hjorth og Latif Sarshar, Redd Barna ved Ida Sjølander – Møte i referansegruppen Feb; – Møter mellom unge og voksne: MRA ved Latif Sarshar – Evalueringsrapport. Arbeid og intervjuer: MRA v/ Latif Sarshar – Plan for langsiktig oppfølging. Arbeidet planlegges: MRA ved Lillian Hjorth og Latif Sarshar, Redd Barna ved Ida Sjølander Mars: – Møter mellom unge og voksne: MRA ved Latif Sarshar – Arbeid med evalueringsrapport. Intervjuer: MRA ved Latif Sarshar – Plan for langsiktig oppfølging. MRA ved Latif Sarshar – Oppfølgingsaktivitet for ungdommer og voksne i Oslo og Trondheim: MRA ved Latif Sarshar – Møte i referansegruppen April: – Møter mellom unge og voksne. MRA ved Latif Sarshar – Evalueringsrapport: intervjuer, skriving: MRA ved Lillian Hjorth og Latif Sarshar, – Plan for langsiktig oppfølging: MRA ved Latif Sarshar, Mai: – Møter mellom unge og voksne: MRA ved Latif Sarshar – Arbeid med evalueringsrapport fortsetter: MRA ved Latif Sarshar – Plan for langsiktig oppfølging ferdigstilles: MRA ved Lillian Hjorth og Latif Sarshar og Redd Barna ved Ida Sjølander – Møte i referansegruppen Juni og juli: – Møter mellom unge og voksne: MRA ved Latif Sarshar – Evalueringsrapport ferdigstilles: MRA ved Lillian Hjorth og Latif Sarshar og Redd Barna ved Ida Sjølander – Informasjon og medier: MRA, Redd Barna – Sluttrapport til Stiftelsen Dam: MRA og Redd Barna

Sluttrapport

Bakgrunn, målsetting og metode

Partnerne utviklet Vinn, vinn! i 2021-2022 med støtte fra Dam. Covid-19 forsinket prosjektet og vi søkte derfor, og fikk, midler til å fullføre tiltaket første halvår 2023. Bakgrunnen for Vinn, vinn! er at mange unge flyktninger er i en sårbar livssituasjon. Overgangen fra barn til voksen er vanskelig pga. tidligere traumatiske opplevelser og brudd i livsløp. En studie (Jensen 2019) viser at 42 % av enslige mindreårige flyktninger har et så høyt nivå av stress 5 år etter ankomst til Norge, at de kvalifiserer for diagnosen post-traumatisk stresslidelse (PTSD). De mangler trygge voksne og sosial støtte i hverdagen. Tiltakets sentrale virkemiddel er møtene mellom de unge flyktningene og trygge voksne som snakker samme språk og kjenner de unges kulturbakgrunn. De møtes hver 14. dag i ett år til samtaler og aktivitet. Ideen er at de felles referanserammene vil gjøre det lettere for de unge å åpne seg. Overordnet mål er å bedre unge flyktningers psykiske helse, inkl. å forebygge PTSD. Delmål er å styrke de unges sosiale nettverk, motvirke ensomhet, motivere til arbeid/ utdanning, og redusere utenforskap/kriminalitet. Et annet mål er at voksne med minoritetsbakgrunn får en arena å bruke sine erfaringsbakgrunn og ressurser på. Tiltaket skaper økt frivillighet hos en gruppe som i mindre grad enn andre deltar i slikt. Prosjektet er innovativt og ambisiøst og kan bli et viktig virkemiddel i integreringen. En intern evaluering tyder på at målene nås.

Gjennomføring

Ca. 30 unge og 33 voksne deltok, mens planen var 35 unge og 35 voksne. 150 møter der en ungdom traff «sin» voksen fant sted, noe som var noe færre enn planlagt. I tillegg til møtene har det vært mange samtaler på telefon/chat. Sosiale samlinger og faglig påfyll er gjennomført som planlagt. 23. mai deltok 17 voksne på fagkveld om traumeforståelse. I juni var det sommerfester for unge og voksne i hhv. Trondheim og Oslo. Totalt 33 deltok. I henhold til planen ble det utarbeidet en internevaluering. I tillegg til unge og voksne, ble representanter for skoler, flyktningetater og andre intervjuet. (Vedlegg 1). Det ble også som planlagt, utviklet en strategi for langsiktig oppfølging av deltakerne. (Vedlegg 2). Nyheter om tiltaket er lagt ut på MRAs webside og Facebook, og vi har informert på møter i inn- og utland. De unge har hatt stor brukermedvirkning. De har bestemt hva de vil snakke om og møteaktiviteter. Prosjektleder har samtalt med dem, også i forbindelse med evalueringsrapporten. Sikkerheten har vært god. De voksne har gått gjennom kvalitetssikrende tiltak og de unge er informert om prosjektrammer og varslingsveier. Samarbeidet mellom partnerne har vært svært godt.

Resultater og virkninger

Generelt er partnerne godt fornøyde med resultatene, selv om antall møter var noe færre enn planlagt. Vinn, vinn! synes å virke etter hensikten, nemlig at psykiske helseproblemer forebygges hos de unge flyktningene. Internevalueringens gode resultater underbygger dette. Gjennom å koble de unge til trygge voksne som snakker samme språk og har samme kulturbakgrunn, får de unge støtte i hverdagen, motiveres til utdannelse og arbeid og bygger nettverk. Dette er fundamentalt viktig for dem det gjelder, men også for storsamfunnet. Vinn, vinn! forebygger utenforskap og bidrar til integrering. Den store interessen blant de voksne til å bli frivillig, viser at tiltaket skaper en arena der voksne med minoritetsbakgrunn kan bruke sine erfaringer og språk-kompetanse. Fordi tiltaket har stort potensial, er vi glade for at Dam Utvikling har tildelt midler til videreføring tom. juni 2025. I perioden skal prosjektet styrkes. Bl.a. skal planen for langsiktig oppfølging av deltakerne settes i verk, tiltaket skal eksternt evalueres, og det skal arbeides med langsiktig finansiering. Målet er at Vinn, vinn! blir et permanent verktøy i kommuners integreringsarbeid for unge flyktninger.

Prosjektleder

Lillian Hjorth

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Vinn, vinn
Organisasjon
Redd Barna
Org.ledd
Menneskerettighetsakademiet (Ideell stiftelse)
Beløp Bevilget
2023: kr 400 000
Startdato
10.01.2023
Sluttdato
10.07.2023
Status
Avsluttet