Vinn-vinn eller global kvinneutnytting?

I samarbeid med

Sluttrapport

Bakgrunn

Rundt 2010 ble det kjent at ufrivillig barnløse norske par og enslige reiste til India for å få barn ved hjelp av surrogat. Fenomenet etterhvert ble sterkt omdiskutert, og behovet for mer empirisk forskning på feltet var åpenbart.

Målsetting

Dette prosjektet har studert de sosiale prosessene og relasjonene ifm med transnasjonal kommersiell surrogati i India. Prosjektet tok mål av seg å produsere mer kunnskap om erfaringene til og relasjonen mellom indiske surrogater og vestlige bestillerforeldre, med særlig fokus på motivasjon, meningsskaping og moralitet.

Design, metode, materiale

Prosjektet var en etnografisk studie. Totalt nesten 10 måneder feltarbeid, der deltakende observasjon på klinikker, sykehus, surrogathjem og private hjem sto sentralt, ble gjennomført i Mumbai, India i perioden 2012-2013. I tillegg ble en del feltarbeid gjort i Skandinavia i perioden 2012-2014. Formelle, semi-strukturerte intervjuer ble gjort med 34 såkalte bestillerforeldre fra vestlige land, de fleste fra Skandinavia. Av disse var sju homofile par, sju heterofile par og fire enslige menn. Tilsvarende intervjuer ble også gjort med 27 tidligere, daværende eller framtidige surrogater fra India. I noen tilfeller ble informantene intervjuet to ganger. I tillegg ble intervjuer gjennomført med fire ansatte ved et byrå som tilbød surrogatitjenester.

Gjennomføring

Studien var i utgangspunktet tenkt å fokusere på indiske kvinner som var surrogater for vestlige bestillere. Planlagt sted for feltarbeidet var en klinikk/byrå i Mumbai som organiserte transnasjonale surrogatiprosesser. Å få tilstrekkelig tilgang på klinikken skulle imidlertid vise seg vanskelig, spesielt med tanke på rekruttering av informanter blant surrogater. Av denne grunn valgte forskeren i stedet å rekruttere surrogater via andre kanaler, uavhengig av klinikkene. Forskeren valgte også å utvide studien til også å omfatte vestlige par og enslige som reiste til India for å få barn, ettersom feltarbeidet slik det utviklet seg medførte utstrakt kontakt med slike.

Resultater

Studien har frambrakt helt ny kunnskap om erfaringene til de som deltok i transnasjonal, kommersiell surrogati i India, særlig med hensyn til hva som motiverer partene, hvordan de erfarer prosessen og hvordan de forholder seg til etiske dilemmaer implisert i slike utvekslinger. Arbeidet har også åpenbart dekket et kunnskapshull i samfunnet, studien fått mye medial oppmerksomhet og foredrag om studien har vært svært etterspurt i en rekke sammenhenger.

Samarbeidspartnere

Foruten støtte fra Extrastiftelsen via Sanitetskvinnene, har UiO ved Institutt for helse og samfunn vært (Helsam) arbeidssted under perioden. Helsam bidro også med finansiering av feltarbeid.

Videre planer

Resultatene er som nevnt spredd via en lang rekke medieoppslag og foredrag i kvinneorganisasjoner, politiske partier, til medisinsk personell, offentlige instanser som Bufetat, for å nevne noen. Slike foredrag fortsetter å være etterspurt og vil bli holdt. I tillegg skal det produseres ytterligere to vitenskapelige artikler, og avhandlingen skal omarbeides til bok.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Sanitetskvinnene har bidratt til å spre resultatene via en rekke seminarer i egen regi gjennom hele perioden. Sanitetskvinnene lyktes også med å gjøre prosjektet til en av tre nominerte til Helseprisen 2016, som eneste forskningsprosjekt.Midlene prosjektet fikk via nominasjonen planlegges brukt på formidlingsseminar i samarbeid med Sanitetskvinnene.

Publikasjonsliste

Doktorgradsavhandling:
Førde KE (2017) Intimate Distance. Transnational, commercial surrogacy in India. Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. 

Andre publikasjoner:
Førde, Kristin Engh (2016): "Fair play in a Dirty Field? The Ethical Work of Comissioning Surrogacy in India". i Assisted Reproduction Across Borders. Feminist Perspectives on Normalizations, Disruptions and Transmissions. Lie, Merete & Lykke, Nina, red., Routledge, London, s. 37-48.
https://www.routledge.com/Assisted-Reproduction-Across-Borders-Feminist-Perspectives-on-Normalizations/Lie-Lykke/p/book/9781138674646

Førde, Kristin Engh (2016): "Good Work" for Good Mothers": Commercial Surrogate Motherhood, Feminitity and Morality. Asia in Focus, Special Issue Autumn 2016. 
http://www.asiainfocus.dk/wp-content/uploads/2016/11/%E2%80%9CGOOD-WORK-FOR-GOOD-MOTHERS%E2%80%9D-Commercial-Surrogate-Motherhood-Femininity-and-Morality.pdf

 

  

Sluttrapport/artikler (pdf)

IntimateDistance_Kforde_tiltrykk.pdf

Sluttrapportsammendrag

Doktorgradsavhandling:
Førde KE (2017) Intimate Distance. Transnational, commercial surrogacy in India. Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. 

Andre publikasjoner:
Førde, Kristin Engh (2016): "Fair play in a Dirty Field? The Ethical Work of Comissioning Surrogacy in India". i Assisted Reproduction Across Borders. Feminist Perspectives on Normalizations, Disruptions and Transmissions. Lie, Merete & Lykke, Nina, red., Routledge, London, s. 37-48.
https://www.routledge.com/Assisted-Reproduction-Across-Borders-Feminist-Perspectives-on-Normalizations/Lie-Lykke/p/book/9781138674646

Førde, Kristin Engh (2016): "Good Work" for Good Mothers": Commercial Surrogate Motherhood, Feminitity and Morality. Asia in Focus, Special Issue Autumn 2016. 
http://www.asiainfocus.dk/wp-content/uploads/2016/11/%E2%80%9CGOOD-WORK-FOR-GOOD-MOTHERS%E2%80%9D-Commercial-Surrogate-Motherhood-Femininity-and-Morality.pdf

 

  

Prosjektleder/forsker

Kristin Engh Førde

Hovedveileder

Heidi Elisabeth Fjeld

Detaljer
Program
Forskning (2011)
Prosjektnavn
Vinn-vinn eller global kvinneutnytting?
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Org.ledd
UiO, Med. fak., Inst. for helse og samf.
Beløp Bevilget
2012: kr 625 000, 2013: kr 650 000, 2014: kr 665 000
Startdato
01.03.2012
Sluttdato
07.06.2015
Status
Avsluttet