VIS

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Et mer systematisk samarbeid mellom sanitetskvinnene og kommunene, fordi: – Individuell tilrettelegging, oppfølging i brukermedvirkning ikke er godt nok i Introprogrammet (Fafo, 2015). – VIS- kommunene erfarer at holdninger som bryter med norsk kultur og lovgivning, vanskeliggjør integreringen. – Med tett oppfølging vil sannsynligheten for arbeid, bedre språkforståelse og større sosialt nettverk øke. – N.K.S. og kommunene kan følge opp flyktninger ved bruk av IP, motarbeide sosial kontroll og undertrykkelse, gjennomføre tiltak og dermed bidra til en styrket psykisk helse for mange.

Målsetting

Målet for lokalforeninger i N.K.S. er å fylle sin rolle i prosjektet – bygge relasjon til minoritetskvinner og samarbeide med kommunene og andre frivillige org. ved bruk av Individuell Plan. Det betyr at A) N.K.S. skal etablere et systematisk samarbeid med kommunene og B) prøve ut dette.

Målgruppe

Nyankomne flyktninger i kommunene Larvik, Vinje og Øvre Eiker, samt samarbeidet mellom N.K.S. lokalt og de tre kommunene m/ aktuelle frivillige organisasjoner.

Antall personer i målgruppen

250

Beskrivelse av gjennomføring

VIS ønsker å endre undervisningsmetodene i de obligatoriske samfunnskunnskapstimene i introprogrammet. Dagens undervisning på 50 timer dekker 7 emner med til sammen 59 undertemaer. Flere av temaene og begrepene er ukjente for mange flyktninger, samtidig som veiledere og læreres kunnskap om hvilke erfaringer flyktninger og innvandrere tar med seg, kan være liten . Etter vår oppfatning er altfor liten tid satt av til den enkelte i dette undervisningsdesignet. Skal vi reflektere og lære sammen, er det behov for å stille spørsmål. De fleste trenger assistanse og støtte i en slik prosess . Prosjektet ønsker å skape en gjensidig læringsarena, hvor veiledere og flyktninger får anledning til å reflektere over egne ubevisste holdninger, internaliserte koder og usagte forventninger. Metodikken er ment å fylle ut og ikke erstatte dagens undervisningsform. Alle spørsmål, frustrasjoner, utfordringer og muligheter vil lettere fanges opp gjennom tett individuell veiledning. Sanitetskvinner skal sammen med veiledere fra kommunenes NAV/voksenopplæring, og innvandrere som fungerer som rollemodeller og brobyggere mellom gammel og ny kultur bidra til å motivere den enkelte til å bli en aktiv deltaker i samfunnet. Dette kaller vi VIS-metoden.

Fremdriftsplan

Utvikle et systematisk samarbeid kommunen – N.K.S. lokalt, vår 2018 – høst 2018: 1) Etablere samarbeid med kommunen med bruk av IP. 2) Organisering og opplæring av ressurser i N.K.S. 3) Koordinere frivilliges innsats etter den enkelte flyktnings behov beskrevet i IP. Prøve ut det nye systemet høst 2018 – høst 2019: 1) Rekruttere minoritetskvinner som skal være med. 2) Tilrettelegge oppfølging etter IP. 3) Samle erfaringer om VIS- metoden.

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

VIS-metoden er beskrevet i sluttrapporten kap. 3, og omfatter: 1) LIVSMESTRING med følelsen av å høre til, å kunne noe og ha tiltro til egenverdi og mestringsstrategier. 2) Læringsperspektivet i VIS er Transformativ læring – læring som endring. 3) Relasjon og dialog mellom flyktning (veisøker) og VIS-veileder anses som et fundament for læring. I integreringsarbeid blir det viktig å balansere mellom å utfordre og utvikle ny kunnskap. 4) Indre motivasjon er avgjørende for at læring, omstilling og integrering skal skje. 5) Motiverende samtaler, endringssnakk, m.m. inkluderes i et aktivt og konkret veiledningsverktøy 6) Den individuelle veiledningen støttes av gruppeveiledninger med rollemodell – tidligere integrert innvandrer, som fungerer som brobygger mellom kulturer. 7) Integrasjon er et 24 timers prosjekt. Frivillige bygger relasjon/har samvær med veisøkere for at de skal delta i lokalsamfunnet (høre til) og samarbeider med VIS-veileder om fritidsaktiviteter. Det er utviklet egen prosedyre for samspillet mellom de frivillige og kommunene i VIS. Det er også laget en veileder for frivillige og kommuner som ønsker å implementere VIS-metoden. Fafo og NTNU har fulgt utprøvingen.

Antall personer i målgruppen

17

Oppsummering

Siden utprøvingen/forskingen i VIS ikke er ferdig før til nyttår, er det ikke bestemt hva som skjer fremover. Nøtterø Sanitetsforening har to nye erfaringer i samarbeidet med Færder kommune som en konsekvens av VIS-samarbeidet – mulig samarbeidsprosjekt om integrering ifm. Frivillighetens år 2022 og god formidling av informasjon om coronaviruset til innvandrerbefolkningen. Sanitetsforening kan gjennom disse to prosjektene styrke sin rolle som samarbeidspartner og koordinator blant de frivillige organisasjonene, og vise veg for hva som trengs for å etablere et godt samspill i en kommune.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport VIS HE1-213497.pdf

Prosjektleder/forsker

Terje Vangås

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
VIS
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Beløp Bevilget
2018: kr 400 000, 2019: kr 400 000
Startdato
15.01.2018
Sluttdato
31.12.2020
Status
Under gjennomføring