Vold og overgrep mot funksjonshemmede

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Vold og seksuelle overgrep er traumatiserende livserfaringer som øker risikoen for at barn og unge utvikler alvorlige psykiske og fysiske helseproblemer. En samfunnsøkonomisk analyse fra 2012 indikerer at vold i nære relasjoner koster det norske samfunnet 6 milliarder kroner årlig. Dette indikerer at det er mye som kan vinnes både menneskelig og samfunnsøkonomisk ved å jobbe aktivt med forebyggende arbeid og tidlig innsats innenfor dette problemområdet. Forskning taler for at særlig sårbare og risikoutsatte grupper, deriblant barn og unge med nedsatt funksjonsevne, både er mer utsatt for vold og overgrep, og at overgrepene er langt grovere og mer alvorlig, enn for befolkningen for øvrig. Til tross for at det gjentatte ganger har blitt etterspurt et krafttak for å styrke tjenestetilbudet og rettsikkerheten til denne gruppen mennesker, finnes det per i dag ingen norske studier som har undersøkt kvaliteten på tjenestetilbudet i habiliteringstjenestene og hos politiet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Nyere undersøkelser indikerer at tjenesteapparatet er fragmentert og lite tilgjengelig og at det er stor mangel på kunnskap og rutiner både for hvordan vold og overgrep avdekkes, og hvordan sakene behandles. Nasjonal og internasjonal forskning taler også for at funksjonshemmede har et langt dårlige rettsvern enn normalbefolkningen og at straffesaker hvor fornærmede er funksjonshemmet ofte avvises av rettsvesenet. Det foreliggende prosjektet tar sikte på å adressere disse problemområdene ved å gjennomføre en landsdekkende omfangsstudie av saker som anmeldes til politiet og kvaliteten på saksforløp og etterforskning i disse sakene. Alle politiavhør av funksjonshemmede som har blitt gjennomført de siste 10 årene vil kartlegges og deretter analyseres i henhold til internasjonalt anerkjente metoder for analyse av kvalitet i avhør. En gjennomgang av saksforløp og etterforskning i straffesaker hvor det foreligger etterprøvbare bevis for vold og/eller overgrep mot funksjonshemmede vil også gjennomføres. Videre vil det i prosjektet gjennomføres en spørreundersøkelse for å kartlegge omfanget av saker i strategisk utvalgte habiliteringstjenester der vold eller overgrep har vært en del av henvisningsgrunnlaget eller avdekket underveis i behandlingsforløpet. Prosjektet søker også å belyse oppfølgingen av utvalgte saker i de ulike helsetjenestene, med et særlig fokus på det kommunale tjenesteapparatet. Prosjektet vil bidra med etterspurt og tiltrengt kunnskap om kvalitet i tjenestetilbudet, både i form av habiliteringstjenestenes behandling og politiets etterforskning av saker hvor særlig sårbare og risikoutsatte barn og unge er fornærmede. Kunnskapen som vil avstedkomme av dette prosjektet har viktige praktiske implikasjoner for praksisfeltet og vil være viktig for at volds- og overgrepsutsatte med nedsatt funksjonsevne får kvalitetsmessig god hjelp og oppfølging som vil bidra til å styrke deres rettsikkerhet, bedret livskvalitet og utvikling av god helse

Prosjektleder/forsker

Tone Hee Åker

Hovedveileder

Børge Strømgren

Detaljer
Program
Forskning (2016)
Prosjektnavn
Vold og overgrep mot funksjonshemmede
Organisasjon
Redd Barna
Org.ledd
OsloMet – storbyuniversitetet
Beløp Bevilget
2017: kr 700 000, 2018: kr 710 000, 2019: kr 730 000
Startdato
01.02.2017
Sluttdato
30.10.2021
Status
Under gjennomføring