Volleyball for alle i Kristiansand

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet


Idrettsrådet i Kristiansand har vært i kontakt med Kristiansand Sandvolleyballklubb (KSK) for å kunne inkludere KSK i «Storbyprosjektet» i Kristiansand. Dialogen har vært positiv og vi i KSK ønsker å tilrettelegge for at unge innvandrere, mellom 6-19 år, skal inkluderes i et sunt og sosialt idrettsfellesskap, samt å bidra til å etablere gunstige aktivitetsvaner i en avgjørende fase i livet. Dette skal gjøres ved å arbeide aktivt opp mot elevene ved Mottakskolen på Lund og Kongsgård Skolesenter. Hvor en tilbyr elevene gratis deltagelse på fast ukentlig volleyballaktivitet.

2. Prosjektets målsetting
Prosjektets hovedmålsetning er å bidra til at unge innvandrere i Kristiansand skaper gode aktivitetsvaner i et sosialt inkluderende miljø som fokuserer på idrettsglede og mestring.

3. Prosjektets målgruppe:


A) Innvandrere 6-15 år: Mottaksskolen på Lund i Kristiansand er et skoletilbud for barn fra 6-15 år (1.-10. klasse). Skolen er det første møtet med det norske skoleverket for barn og unge som flytter til Kristiansandsregionen og ikke behersker norsk. Her finner vi flyktninger, asylsøkere og innvandrere.

B) Innvandrere16-19 år: Kongsgård skolesenter på Lund i Kristiansand har om lag 900 elever. Elevene er fra 16 år og oppover.
I utgangspunktet ønsker vi å tilby aktivitet for elevene fra 16-19 år. Per 20.3 2012 har Kongsgård skolesenter 98 elever i dette alderspennet. Elevene er ved skolen fra 1-2 år, før de går videre til videre utdanning, jobb ogl.

4. Beskrivelse av gjennomføring:

Oppstart 03.09.2012. Her vil vi KSK sette i gang «Volleyball for alle i Kristiansand», gjennom besøk på Mottaksskolen og Kongsgård skolesenter, hvor vi i samarbeid med ansatte ved gjennomfører aktivitet med samtlige elever (aktivitet i gymnastikktimene). Deretter vil vi i samråd med ansatt på skolene informere om tilbudet (fast ukentlig volleyballaktivitet på skolens område, 1 trening i uken a 1,5 t) som elevene kan benytte seg av fra 24.09.2012.
Aktiviteten vil foregå i forlengelse av skoledagen (umiddelbart etter skoleslutt).

Hovedfokuset

på aktiviteten er på individuell mestring og idrettsglede. Fra oppstart i september til mai vil tilby elevene volleyballaktiviet, mens vi i perioden

mai-september beveger oss utendørs, hvor sandvolleyballtrening står på programmet.

Deltagerne på prosjektet vil bli invitert på trening i klubb, venneturneringer i klubb og skoleturneringer.

Prosjektmedarbeider fungerer som instruktør og tilrettelegger for prosjektet. Prosjektet vil følge overnevnte mal i 2013,2014 og 2015.

5. Prosjektets betydning: Idretten er en arena som kan skape gode rom for sosial interaksjon og kroppslig utfoldelse. Foreldre og barn ved innvandrerbakgrunn har en annen kulturell bagasje enn en etnisk norsk person. Et område som dette kan gjelde er holdninger knyttet til fysisk aktivitet, som et hjelpemiddel i sosialiseringsprosesser og forebyggende med tanke på en rekke ulike livsstils sykdommer.

Elever ved Mottaksskolen og Kongsgård skolesenter er i en svært viktig overgangsfase for den enkelte, hvor et trygt og sunt miljø kan ha en avgjørende rolle for barnas motoriske og sosiale utvikling. Kristiansand Sandvolleyballklubb ønsker å til rette for at elevene på mottaksskolen får et lokalt aktivitetstilbud som kan bidra til integrering i lokalmiljøet og å skape sunne aktivitetsvaner i en gunstig alder.

KSK søker ExtraStiftelsen for å kunne gjennomføre et levedyktig prosjekt, som strekker seg over en lengre tidsperiode (i utg. punkt 3 år). For virkelig å kunne bidra i nærmiljøet og bety noe er det essensielt å «bli kjent» med tiltaket og gjennomføre med kvalitet over lengre tid.

6. Framdriftsplan:



1. Oppstart Mottakskolen og Kongsgård skolesenter

– September 2012, 2013, 2014,2015.
2. Gjennomføring Mottakskolen og Kongsgård skolesenter- September- mai, 2012,2013,2014,2015.
5. Gjennomføring venneturneringer

– Desember 2012,2013,2014,2015.
6. Gjennomføring skoleturneringer

– Desember/mars 2012,2013,2014,2015.
7. Gjennomføring av sandvolleyballaktivitet

– Mai-september 2013,2014,2015.
8. Evaluering

– Desember og juni 2012,2013,2014,2015.

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Prosjektet har i stor grad vært aktivitetsrettet. I samråd med kontaktpersoner på Mottaksskolen ble det tilrettelagt for fast ukentlig aktivitet rett etter skoleslutt. Aktivitetsperioden har vært fra januar-juni i 2013-2015. Det er stor aldersforskjell på elevene ved Mottaksskolen. For å gi elevene relevante utfordringer og oppfølging delte vi elvene i tre grupper (1.-5. klasse ble fordelt på to grupper, mens 5.-10. klasse var samlet). 1.-5. klasse gruppene hadde aktivitet annenhver uke, mens 5.-10. klasse hadde aktivitet hver uke. Primæraktiviteten har vært ballsidighet og volleyball. En har også lagt opp til perioder med egenvalgt aktivitet (eks. fri leik, basketball og fotball), andre leiker og stafetter. Gjennom et bevisst forhold til øvelsesutvalg og fokus i tilbakemeldinger er det forsøkt å tilrettelegge for at samtlige elever blir sett og opplever mestring og utfordringer i aktiviteten. Elevene har i prosjektperioden blitt invitert til ulike klubbtiltak og regelmessig aktivitet i klubbens daværende treningstilbud. Deltagerne i prosjektet har fått tilbud om «gratis» medlemskap og aktivitetsavgift i klubben, for å redusere eventuelle barrierer for å delta på klubbaktivitet.

Antall personer i målgruppen

173

Oppsummering

KSK har gjennom prosjektet knyttet tettere kontaktlinjer til Mottaksskolen, idrettsrådet i KRS, NIF og ExtraStiftelsen, som i neste omgang har gitt klubben bedre forutsetninger til jobbe videre med målgruppen. I 2016 planlegges det å gjennomføre flere nivåtilpassede introduksjonskurs i sandvolleyball for elevene ved Mottaksskolen. Kursene vil ha en varighet på 6-8 uker, før en forsøker å integrere elevene i ordinære og eksisterende treningsgrupper i samme alder.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport for Volleyball for alle i Kristiansand – Kristiansand Sandvolleyballklubb.pdf

Prosjektleder/forsker

Espen Førland

Detaljer
Program
Forebygging (2012)
Prosjektnavn
Volleyball for alle i Kristiansand
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2013: kr 60 000, 2014: kr 44 000, 2015: kr 30 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
31.12.2015
Status
Avsluttet