Webinarer – tilrettelegging for digitalt likepersonsarbeid

Søknadssammendrag

Likepersonsarbeid har som mål at erfaringer skal utveksles på en måte som partene kan nyttiggjøre seg i sin hverdag. Det er en sentral målsetting for Foreningen å nå ut med informasjon om RLS og tilby støtte til personer med diagnosen eller de som sliter med symptomer. Gjennom en digital plattform ønsker vi å nå de som har behov for et felleskap med noen som forstår RLS-utfordringene uavhengig om personen har diagnosen selv eller er pårørende.

Vi vil gjennomføre to likepersonswebinarer for å tilby erfaringsoverføring og dialog om ulike sider av RLS-diagnosen. Vi vil altså tilby likepersonstjenester «på direkten». Ett webinar vil ha fokus på generelle utfordringer knyttet til livet med RLS og ett er spesielt rettet mot barn med RLS og deres pårørende.

Målsetningen er å legge til rette for temabasert dialog og erfaringsutveksling i et likepersonsperspektiv og utnytte læringspotensial i andres opplevde utfordringer og erfaringer Og å tilby en landsdekkende digital likepersonsplattform for mennesker som har behov for et felleskap med andre i samme situasjon.

Hvert webinar er planlagt fra kl. 18.00 til 20.00.Styreleder Berit C. Egseth leder webinarene og representerer også likeperson-/pårørendeperspektivet. Flere av
Foreningens erfarne likepersoner vil også delta under webinarene. Deltakerne kan stille spørsmål underveis i både via chat og ved å snakke direkte til styreleder og likepersonene som deler sin historie.

Prosjektgruppen vil møtes i januar for å avklare detaljene i programmet for deretter å forankre dette hos brukermedvirkerne. Neste steg er å kontakte de ulike likepersonene for avklaring av oppgaver. Deretter vil prosjektet markedsføres og invitasjoner sendes ut, webinarene avholdes og sluttrapport skrives til Stiftelsen Dam.

Det det ikke enkelt å måle effekten og i alle fall ikke langtidseffekten av denne formen for aktivitet. I etterkant av webinarene vil deltakerne motta evalueringsskjema slik at vi kan følge opp tilbakemeldingene og vurdere nytten av webinarene.

Prosjektleder

Elisabeth Ødemark

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Webinarer – tilrettelegging for digitalt likepersonsarbeid
Organisasjon
Foreningen Rastløse Bein
Beløp Bevilget
Kr 105.000
Startdato
15.10.2021