Helse og Utvikling Regnskap og revisjon

Disse prosjektene skal levere et sluttregnskap for hele prosjektperioden. I tillegg er det krav om enkel økonomisk statusrapportering i fremdriftsrapporten.

Dere skal levere regnskap for prosjektets samlede inntekter og utgifter. Det vil si inklusive andre eventuelle tilskudd og inntekter til prosjektet, også egne midler.

Administrasjonstillegget som følger bevilgningen skal ikke tas med i prosjektregnskapet, med mindre tillegget (eller deler av det) er tilført prosjektet.

Frist

Stiftelsen Dams frist for levering av prosjektregnskapene er tre måneder etter sluttdato i prosjektet. OBS! Organisasjonene har frister tidligere enn dette, så ta kontakt med din søkerorganisasjon i god tid.

Regnskapsrapporteringen gjennomføres i Damnett.

Søkerorganisasjonens ansvar

Det er søkerorganisasjonen sentralt som står ansvarlig for all regnskapsrapportering.

Dette gjelder uavhengig av om prosjektet gjennomføres sentralt eller lokalt i organisasjonen eller eventuelt i samarbeid med en ekstern instans.

Søkerorganisasjonen er også ansvarlig for at revisor sentralt og lokalt får all nødvendig dokumentasjon og informasjon.

Før innsending til Stiftelsen Dam skal organisasjonen sørge for at alle regnskap er korrekt utfylt, og at alle nødvendige vedlegg er med.

Fritak for revisjon

Totalinntekt under 400.000

Prosjekter med en totalinntekt (alle inntekter, inkludert egne midler) på 400.000 kroner eller mindre er fritatt for revisjon.

Det er likevel full regnskapsplikt for slike prosjekter, og regnskapet anses som signert når regnskapsrapporten er godkjent og innsendt fra søkerorganisasjonen.

Institusjoner direkte underlagt Riksrevisjonen

Enkelte prosjekter gjennomføres ved institusjoner direkte underlagt Riksrevisjonens kontroll. Slike prosjekter kan fritas for kravet om revisjon. NB! Helseforetak er ikke direkte underlagt Riksrevisjonen.

Budsjettansvarlig leder ved den aktuelle institusjonen skal undertegne skjema for attestasjon fra budsjettansvarlig leder. Undertegnet skjema lastes opp i oppgaven Fylle ut regnskapsrapport.

Revisjon

Krav til revisjon

Ved revisjon skal denne malen brukes.

Revisjon av det enkelte prosjekt må foretas av statsautorisert revisor. Alle prosjekter med en totalinntekt (inkludert egne midler) på 400.000 kroner eller mer skal ha revisjonsberetning.

Stiftelsen Dams legger spesiell vekt på kontroll av at midlene er brukt i henhold til budsjettet i søknaden og i henhold til Stiftelsen Dams kommentar til bevilgningen. Det blir gitt kommentarer til alle prosjektbevilgninger.

Søkerorganisasjonen må tilrettelegge for revisor, slik at arbeidet kan planlegges i henhold til Stiftelsen Dams frist. Det er derfor viktig at revisor får kopi av all relevant informasjon og dokumentasjon i tide. Blant annet må prosjektregnskapet slik det er fylt ut i Damnett også gjøres tilgjengelig for revisor, slik at eventuelle avvik mellom godkjent budsjett og regnskap kan kommenteres i  beretningen.

Prosjektsøknad med budsjett, eventuelle fremdriftsrapporter og Stiftelsen Dams kommentar til den enkelte tildeling er tilgjengelig hos søkerorganisasjonen. Informasjonen er arkivert i Damnett under det enkelte prosjekt.

I tillegg kan det for enkelte prosjekter foreligge korrespondanse mellom Stiftelsen Dam og søkerorganisasjonen, der Stiftelsen Dam godkjenner budsjettendringer eller andre endringer. Søkerorganisasjonen må fremskaffe slik korrespondanse for revisor.

Revisjonsberetning

Stiftelsen Dams egen mal for revisjonsberetning skal benyttes. For de prosjekter organisasjonen driver sentralt, er det naturlig at organisasjonens faste revisor tar seg av oppgaven.

I de tilfellene hvor en ekstern samarbeidspartner (eller et annet organisasjonsledd enn det sentrale leddet) driver prosjektet, vil det være mest aktuelt at det er denne instansens faste revisor som benyttes til å revidere prosjektregnskapet.

Last ned mal for revisjonsberetning.

Administrasjonstillegg

Alle organisasjoner som får innvilget prosjektstøtte gjennom disse programmene mottar et administrasjonstillegg fra Stiftelsen Dam. Utbetaling skjer i slutten av juni basert på totale tildelinger året før.

Her kan du lese mer om administrasjonstillegget.

Tilbakebetaling ved prosjektslutt

Når det er ubrukte midler i prosjektet ved avslutning, må disse midlene returneres til Stiftelsen Dam snarest mulig etter at prosjektet er avsluttet.

Innbetaling må merkes tydelig med prosjektnummer, prosjektnavn og søkerorganisasjon. Kontonummer 1644.08.49672 skal benyttes.

Gjenstående prosjektmidler kan ikke overføres til andre prosjekter.