Retningslinjer for godkjenning av søkerorganisasjoner

Her finner du Stiftelsen Dams retningslinjer for godkjenning av søkerorganisasjoner.

Vedtatt av Stiftelsen Dams styre 12. desember 2016.

Organisasjoner med demokratisk styringsstruktur og helse som hovedvirksomhet kan søke om å bli godkjent som søkerorganisasjon. Denne godkjenningen utløser rett til å søke prosjektmidler fra Stiftelsen Dams programmer Helse, Forskning og Utvikling.

Organisasjonen må ha vært virksom med egne vedtekter og styre i minst to år før søknad om godkjenning kan sendes.

Stiftelsen Dams formål legges til grunn ved vurdering av om organisasjonene har helse som hovedvirksomhet. Formålet er å støtte tidsavgrensede helseprosjekter og -tiltak rettet mot målgrupper i Norge som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet og sosial deltakelse.

Krav for å kunne bli godkjent som søkerorganisasjon:

 • Organisasjonen må ha sitt hovedsete og virksomhet i Norge.
 • Organisasjonen må ha vedtektsfestet helseformål.
 • Organisasjonen må ha helse som hovedvirksomhet.
 • Organisasjonen må ha en demokratisk styringsstruktur.
 • Organisasjonens styre må bestå av minst tre personer.
 • Organisasjonen må organisere frivillig virksomhet.
 • Organisasjonen må ha sin virksomhet minst på fylkesnivå.
 • Organisasjonen må være det sentrale leddet (det vil si ikke et organisasjonsledd).
 • Organisasjonen må være registrert med eget organisasjonsnummer i Enhetsregisteret.
 • Organisasjonen må ha en statsautorisert eller registrert revisor.
 • Organisasjonen må ha samsvar mellom vedtektsfestet formål og aktivitet.

Krav til dokumentasjon

 • Gjeldende vedtekter med dato for siste vedtektsendring.
 • Godkjente årsregnskap fra de to siste årene.
 • Godkjente årsmeldinger fra de to siste årene. Årsmeldingen skal redegjøre for organisasjonens aktiviteter.
 • Styresammensetning.
 • Bekreftelse fra statsautorisert eller registrert revisor som har oppgaven å revidere organisasjonens regnskap.

Organisasjonsformer som kan godkjennes

 • Åpne medlemsbaserte organisasjoner.
 • Paraplyorganisasjoner.
 • Stiftelser med demokratisk styringsstruktur, dvs med representantskap og valgkomité.

Organisasjonsformer som ikke godkjennes

 • Stiftelser uten representantskap og valgkomité.
 • Organisasjoner med selvrekrutterende styre.
 • Organisasjoner hvor det offentlige er hovedinteressent.
 • Offentlige etater, instanser og institusjoner.
 • Politiske partier og fagforeninger.
 • Faglige sammenslutninger og nettverk.
 • Vel- og venneforeninger.
 • Frivillighetssentraler og krisesentre.
 • Livssynsorganisasjoner.
 • Organisasjoner med virke kun på kommunenivå.
 • Organisasjoner med samme navn og virksomhet som en allerede godkjent søkerorganisasjon.
 • Organisasjonsledd og underliggende organisasjoner.
 • Kommersielle organisasjoner.
 • Aksjeselskap, eller lignende organisasjonsformer.
 • Enkeltmannsforetak.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er løpende gjennom året. Behandlingstiden er 4-6 uker fra søknad er innsendt.

Du søker slik:

 • Gå til vår innloggingsside.
 • Opprett deg selv som ny bruker.
 • Etter vellykket innlogging følger du instruksjonene under «Søknad om godkjenning som ny søkerorganisasjon».

Hvordan beholde sin søkerrett

Hvert femte år må en godkjent søkerorganisasjon bekrefte sin godkjentstatus, ved innsending av vedtekter, årsregnskap og årsmelding.

Stiftelsen Dam står fritt til å etterspørre relevant dokumentasjon og eventuelt frata en organisasjon søkerrett dersom vedtekter eller aktivitet har endret seg, eller Stiftelsen Dams retningslinjer for godkjenning har blitt endret. Ved mislighold av forhold knyttet til prosjektoppfølgingen, f.eks manglende sluttrapport eller regnskap, kan organisasjonen miste sin søkerrett, enten midlertidig eller permanent.

Om en organisasjon ikke har sendt inn prosjektsøknader de siste fem årene, vil søkerretten fjernes automatisk.