– På tide å hjelpe dem som hjelper

Stiftelsen Dam ber om 200 millioner kroner til helsefrivilligheten i revidert nasjonalbudsjett.

DAM Redaksjonen • 28 apr. 2020
Generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen

Om snaue tre uker legger regjeringen frem forslag til revidert nasjonalbudsjett (RNB). Året 2020 har gitt store og uforutsette utfordringer til helsefrivilligeten og samfunnet som helhet.

Stiftelsen Dam forventer at regjeringen i RNB tar høyde for helsefrivillighetens rolle i håndteringen av de kortsiktige og langsiktige helseutfordringene samfunnet står overfor som følge av koronaviruset.

– Helseorganisasjonene stiller opp for de sårbare gruppene. Det trengs en forsterket innsats om kostnadene ikke skal bli for store på lang sikt. Det er på tide å hjelpe dem som hjelper, sier generalsekretær Hans Christian Lillehagen.

Stiftelsen Dams innspill til revidert nasjonalbudsjett

I en tid med betydelige helseutfordringer har oppgavene tårnet seg opp for organisasjonene med helse som formål. Medlemsorganisasjonene i Stiftelsen Dam har aldri mobilisert så stor innsats som nå. De har gitt akutt praktisk hjelp og bidratt med skreddersydd helsefaglig informasjon til de sårbare gruppene.

Vi er stolte av bidraget fra helsefrivilligheten siden samfunnet ble stengt ned 12. mars. Ser vi på utfordringene samfunnet nå står overfor, blir det tydelig at innsatsen til organisasjonene i vår sektor i aller høyeste grad trengs, også i tiden som kommer.

Mennesker i risikogruppene må holde seg innendørs i uoverskuelig fremtid. De vil trenge betydelig hjelp og oppfølging. Følgende av smitteverntiltakene gjør at tilbud og tjenester faller bort. Folk mister møteplasser og aktiviteter som er en viktig del av hverdagen. Noen mister arbeidsplassen. Særlig mennesker i de sårbare gruppene rammes hardt når samfunnet stopper opp: eldre, kronisk syke, mennesker med nedsatt funksjonsevne, ressurssvake familier og rusavhengige.

Hvis ikke disse utfordringene håndteres riktig vil det skape nye helseproblemer. Isolasjon, inaktivitet og bortfall av sosiale møteplasser kombinert med generell utrygghet kommer til å gå ut over folkehelsa, og forsterke allerede eksisterende problemer.

Isolasjonen gjør at enda flere opplever ensomhet. Det går utover livskvaliteten og øker faren for å utvikle psykiske lidelser. HM Kong Harald er blant de som har rettet oppmerksomhet mot ensomheten mange opplever som følge av smittefaren. Kampen mot korona er også en kamp mot ensomhet.

Samtidig ser vi at pandemien øker sosial ulikhet i helse. Mennesker med lav utdanning og inntekt er mer utsatte for smitte enn andre og rammes hardere av at samfunnet stopper opp som følge av smitteverntiltakene. Barn i lavinntektsfamilier får ikke tilbudet de trenger.

I denne situasjonen spiller helsefrivilligheten en betydelig rolle. Organisasjonene kan drive oppsøkende virksomhet i et omfang lang ut over hva det offentlige evner. De er omstillingsdyktige og kan skape nye digitale møteplasser der de fysiske faller fra. Ikke minst har organisasjonene kunnskapen og nærheten til sine målgrupper til å gi praktisk og helsefaglig fundert oppfølging.

Helsefrivilligheten har stilt opp i den nasjonale dugnaden, og det vil vi fortsette å gjøre. Vårt formål er å hjelpe, men nå er snart kassen tom. Stiftelsen Dam utlyste 20 millioner kroner til helsefrivilligheten 25. mars. En måned senere er pengene brukt opp, men behovene er fortsatt enorme. Kompensasjons- og støtteordningene som regjeringen til nå har etablert har i liten grad kommet vår sektor til gode.

Uten støtte fra myndighetene vil det ikke være mulig for våre organisasjoner å hjelpe så mye som de ønsker og kan. Det er fare for at de må kutte sårt tiltrengte tjenester til utsatte mennesker.

Det er mange dyre løft for statskassen i koronakrisen. Dette er relativt billig. Til nå har 28 ulike organisasjoner støttet opp om vårt krav om 200 millioner kroner i hjelp til helsefrivilligheten. Det er penger som kommer til å gi mange ganger verdien i form av hjelpetiltak for å hjelpe utsatte mennesker gjennom krisen. Vi i Stiftelsen Dam står beredt til å hjelpe til med å fordele pengene til der de trengs mest.

Når dere skal sette sammen revidert nasjonalbudsjett, husk å hjelpe dem som hjelper.