Tre nye medlemsorganisasjoner

A-larm, Norsk cøliakiforening, og NORILCO – Norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft er nye medlemmer i Stiftelsen Dam.

DAM Redaksjonen • 29 Jun. 2023

Velkomst på årsmøtet 2023. Fra venstre: Styreleder Lilly Ann Elvestad, Knut Peterson (Norsk cøliakiforening), Roy Aleksander Farstad (NORILCO), Erik Torjussen (A-larm), generalsekretær Hans Christian Lillehagen.

Organisasjonene ble ønsket velkommen på årsmøtet i mai, men formelle prosesser gjør at de først nå er offisielt opptatt som medlemmer. Med det stiger medlemstallet i Stiftelsen Dam til 48.

A-ALARM er en organisasjon innen rusfeltet som har eksistert siden 1995. Organisasjonen gir støtte til brukere som forsøker å leve et liv uten rus og deres pårørende. Nøkkelord er selvhjelp, likepersonsarbeid, brukermedvirkning, mestring, tilhørighet og integrering i samfunnet.

Norsk cøliakiforening er en organisasjon for mennesker med glutenintoleranse og andre berørte. De gir råd, sprer kunnskap og fremmer forskning på feltet.

NORILCO er interesseorganisasjon for stomi-, reservoaropererte og mage- og tarmkreftrammede, og deres pårørende. Foreningen jobber for en bedre hverdag for alle berørte og økt satsning på forebygging, forskning og diagnostikk på området.

Generalsekretær Hans Christian Lillehagen er glad for å ha nykommerne med.

– Dette er organisasjoner vi kjenner godt og som vi vet gjør mye bra arbeid på sine ulike felt. Dam favner allerede store deler av den norske helsefrivilligheten. Med de nye medlemmene bredder vi ut ytterligere.

Om medlemskap i Dam

Organisasjoner som ønsker å bli medlem i Stiftelsen Dam må søke om opptak og bli anbefalt av et eksisterende medlem. Søknaden behandles på årsmøtet. Dersom den blir godkjent av representantskapet og styret, må det betales inn et bidrag til stiftelseskapitalen.

Som medlem får organisasjonen blant annet tilgang til Stiftelsen Dams organer, som styret og representantskapet, samt lavterskelordningen Ekspress.
Medlemsorganisasjonene får også høyere administrasjonstillegg enn søkerorganisasjonene, ettersom de bidrar med å utvikle stiftelsens ordninger, stille representanter til disposisjon for de ulike organene og tar et større ansvar for å videreføre ordningen til beste for hele frivilligheten i Norge.