Administrativ screening Forskning

Oppdatert: 08.09.2019

Alle innsendte skissesøknader og fulle søknader skal screenes administrativt. 

Formålet med den administrative screeningen er å avvise søknader som: 

 • er så mangelfulle at fagutvalget ikke har tilstrekkelig grunnlag for å vurdere den
 • opplagt ikke tilfredsstiller kriteriene i utlysningen

I screeningsoppgaven skal det tas stilling til om søknaden er kvalifisert eller ikke kvalifisert. For søknadene som vurderes som ikke kvalifisert skal det legges inn en kort kommentar som angir årsaken til dette, og som vil bli gjort synlig for søker.

Screeningen skal gjøres av fagsjef Forskning som kan få bistand av andre i sekretariatet ved stor arbeidsbelastning. 

Søknader som vurderes å være ikke kvalifisert skal vurderes på nytt av minst en annen i sekretariatet. Ved uenighet treffes avgjørelsen i stiftelsens programmøte.  

Sjekklisten under kan brukes som veiledende beslutningsstøtte for sekretariatet. Eventuelle avslag bør begrunnes med minst et av disse elementene.

Sjekkliste for screening av søknader

1. Har søknaden alle relevante vedlegg og tilfredsstiller de formkravene?

2. Tilfredsstiller søknaden kriteriene i utlysningen?

 • Har prosjektet målgruppe i Norge?
 • Er søknader fra NIF innen sårbare/utsatte grupper?
 • Hvis kandidaten er kjent, kandidaten rett kompetanse for stillingen?
 • Skal den det søkes stilling for tilknyttes etablerte forskningsmiljøer som høgskole, helseforetak, universitet, instituttsektor eller kompetansesentra?
 • Er ekstern instans/arbeidsgiver en norsk institusjon?
 • Foreligger coututelle-avtale ved ansettelse i utlandet?
 • Er prosjektet startet med andre midler?
 • Er eventuell utenlandsk utdanning godkjent i Norge?
 • Er stillingen i tråd med gjeldende forskrift?
 • Spesifikt for søknad om ph.d.-stillinger: Foreligger allerede opptak i ph.d.-program for kandidaten?
 • Spesifikt for søknad om postdoktorstillinger: Har postdoktorsøker hatt en tilsvarende stilling før?