Godkjenning av prosjektet fra institusjon

Nedenstående limes inn på institusjonens eget brevark med logo.

Til Stiftelsen Dam

Dato:

Godkjenning av søknad fra institusjon

Prosjektnavn:
Doktorgradsstipendiat/postdoktor:
Veileder:
Ansvarlig institusjon:
Postadresse:
Administrativt ansvarlig person: (navn og stilling)

Det bekreftes at søknaden kan sendes inn i henhold til de betingelser som er gitt i utlysning og sentrale vedlegg fra Stiftelsen Dam. Ved en eventuell tildeling av midler påtar institusjonen seg arbeidsgiveransvar og stiller annen nødvendig infrastruktur til disposisjon.

Sted:    Dato:    Underskrift fra adm. ansvarlig person