Instruks fagutvalg Helse

Oppdatert 19.02.2024

Her kan du se video fra opplæringsmøtet:

Disposisjon

Utvalgsmedlemmenes oppgave

Utvalgsmedlemmenes hovedoppgave er å vurdere søknadene som sendes inn til programmet Helse i tråd med den til enhver tid gjeldende utlysningen for programmet og denne instruksen.  

Vurderingene som fagutvalgsmedlemmene utfører danner grunnlaget for hvilke søknader som skal innvilges og avslås. 

Generelt om søknadsbehandlingen 

De forskjellige trinnene beskrives i detalj i rutinebeskrivelsen for søknadsbehandling. Denne skal leses grundig.  

Habilitet 

Første oppgave er å angi habilitet. Dersom utvalgsmedlemmene vurderer seg selv som inhabil for en søknad, skal de ikke delta i den videre behandlingen av søknaden. For å rekke å omfordele søknaden er sekretariatet avhengig av at inhabilitet avklares raskt. 

Fagutvalget skal følge forvaltningslovens regler om habilitet. I den står blant annet:  

En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak 

a) når han selv er part i saken; 

b) når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken; 

c) når han er eller har vært gift med eller er forlovet med eller er fosterfar, fostermor eller fosterbarn til en part; 

d) når han er verge eller fullmektig for en part i saken eller har vært verge eller fullmektig for en part etter at saken begynte; 

e) når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling for 1) et samvirkeforetak, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken, eller 2) et selskap som er part i saken. Dette gjelder likevel ikke for person som utfører tjeneste eller arbeid for et selskap som er fullt ut offentlig eid og dette selskapet, alene eller sammen med andre tilsvarende selskaper eller det offentlige, fullt ut eier selskapet som er part i saken. 

Utvalgsmedlemmene skal i tillegg vurdere seg som inhabile for søknader som kommer fra egen arbeidsplass (nærmeste ledernivå/avdeling) eller fra søkerorganisasjoner hvor utvalgsmedlemmene har hatt formelle verv eller gjennomført betalt oppdrag siste tre år. 

Videre understrekes det at utvalgsmedlemmene skal melde seg selv som inhabile dersom det er noen andre forhold som skulle tilsi det. Teksten i forvaltningsloven som dekker dette, lyder: 

Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part. 

Kontakt med søker 

Utvalgsmedlemmene har ikke anledning til å kontakte søker/prosjektleder før, i løpet av, eller etter søknadsbehandlingen. Det samme gjelder kontakt med søkerorganisasjoner om søknader.  

Taushetsplikt 

Medlemmene har taushetsplikt knyttet til eventuelle sensitive opplysninger de har blitt kjent med i behandlingen av søknadene, og de har også taushetsplikt med hensyn til innstillingen fram til offentliggjøring har funnet sted. 

Fordeling av søknader 

Søknadene fordeles fortløpende til utvalgsmedlemmene. Det er Stiftelsen Dams sekretariat som er ansvarlig for fordelingen av søknader til utvalgsmedlemmene. Se rutinebeskrivelsen for detaljer om dette.  

Vurdering av søknader 

Hver søknad vurderes av tre fagutvalgsmedlemmer, uavhengig av hverandre. Alle vurderinger utføres i sin helhet elektronisk i søknadssystemet Damnett. 

Fordelingen av søknader til fagutvalgsmedlemmene skjer løpende og fagutvalgsmedlemmene gis en frist på 15 dager for vurdering av hver søknad. 

Vurderingskriterier 

I vurderingen av søknaden vektlegges følgende kriterier: 

Soliditet 

Kvaliteten på de foreslåtte aktivitetene og metodene som brukes. 
I hvilken grad det foreslåtte arbeidet er ambisiøst og nytenkende.  

Virkning  

Potensielle virkninger og effekter av det foreslåtte prosjektet. 
Kommunikasjon av resultater og utnyttelsen av dem. 

Gjennomføring  

Kvaliteten på prosjektleder og prosjektgruppe.
Kvaliteten på prosjektets organisering og styring. 

Stiftelsen Dams prioriteringer  

I hvilken grad prosjektet oppfyller satsningsområdene til Stiftelsen Dam. I dette programmet er disse: 

  1. Frivillighet – både prosjekter med høy grad av frivillighet og prosjekter som har frivillighet som tema.
  2. Brukermedvirkning – både prosjekter med høy grad av brukermedvirkning og høy grad av betydning for bruker.
  3. Søkerorganisasjonens rolle i prosjektet 

Etiske vurderinger inngår som en sentral del i vurderingen av alle kriteriene. 

Karakterskala

Hvert kriterium skal gis en karakter på følgende skala: 

1 – Dårlig. Søknaden adresserer ikke kriteriet eller det kan ikke vurderes grunnet manglende eller ufullstendig informasjon.  

2 – Svakt. Kriteriet adresseres i utilstrekkelig grad eller det er alvorlige svakheter 

3 – Mindre godt. Søknaden adresserer kriteriet, men det er betydelige svakheter 

4 – Godt. Søknaden adresserer kriteriet godt, men inneholder flere mangler 

5 – Meget godt. Søknaden adresserer kriteriet veldig godt, men har noen få mangler. 

6 – Fremragende. Søknaden adresserer alle relevante aspekter ved kriteriet. Eventuelle mangler er små. 

7 – Eksepsjonelt. Søknaden adresserer alle relevante aspekter ved kriteriet eksepsjonelt bra. Manglene er fraværende eller er svært små. 

Honorar

Arbeidet honoreres etter satsene i Statens personalhåndbok, punkt 10.14.2 Godtgjøring til leder, medlemmer og sekretærer i statlige utvalg. Per 1. januar 2024 utgjør dette kr 545 kroner per time. Det skal avsettes 30 minutter til behandlingen av hver søknad, noe som medfører et honorar på 272,5 kroner per søknad. Timer til opplæringsmøter og andre møter honoreres etter samme timesats. Honoraret utbetales etterskuddsvis to ganger årlig. 

Øvrige bestemmelser som gjelder honorar, reise og opphold i forbindelse med arbeid for Stiftelsen Dam.