Instruks fagutvalg Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten

Oppdatert 24.01.2022

Her kan du se video fra opplæringsmøte av fagutvalget:

Utvalgsmedlemmenes oppgave 

Utvalgsmedlemmenes hovedoppgave er å vurdere søknadene som sendes inn til Stiftelsen Dams stimuleringsprogram for for helsefrivilligheten i tråd med gjeldende utlysning og denne instruksen.

Utlysningen finner du her.  

Vurderingene som fagutvalgsmedlemmene utfører danner grunnlaget for hvilke søknader som skal innvilges og avslås.

Generelt om søknadsbehandlingen 

De forskjellige trinnene i søknadsbehandlingen beskrives i detalj i rutinebeskrivelsen for søknadsbehandling. Denne skal leses grundig. 

Habilitet 

Første oppgave er å angi habilitet. Dersom utvalgsmedlemmene vurderer seg selv som inhabil, skal denne ikke delta i den videre behandlingen av søknaden.

Fagutvalget skal følge forvaltningslovens regler om habilitet. I den står blant annet:  

En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak

a) når han selv er part i saken;

b) når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken;

c) når han er eller har vært gift med eller er forlovet med eller er fosterfar, fostermor eller fosterbarn til en part;

d) når han er verge eller fullmektig for en part i saken eller har vært verge eller fullmektig for en part etter at saken begynte;

e) når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling for 1) et samvirkeforetak, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken, eller 2) et selskap som er part i saken. Dette gjelder likevel ikke for person som utfører tjeneste eller arbeid for et selskap som er fullt ut offentlig eid og dette selskapet, alene eller sammen med andre tilsvarende selskaper eller det offentlige, fullt ut eier selskapet som er part i saken.

Utvalgsmedlemmene skal i tillegg vurdere seg som inhabil for søknader som kommer fra egen arbeidsplass (nærmeste ledernivå/avdeling) eller fra søkerorganisasjoner hvor utvalgsmedlemmene har hatt formelle verv eller gjennomført betalt oppdrag siste tre år.

Videre understrekes det at utvalgsmedlemmene skal melde seg selv som inhabile dersom det er noen andre forhold som skulle tilsi det. Teksten i forvaltningsloven som dekker dette, lyder:

Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part.

Kontakt med søker 

Utvalgsmedlemmene har ikke anledning til å kontakte søkerorganisasjon/søker/prosjektleder før, i løpet av, eller etter søknadsbehandlingen frem til offentliggjøringen. De har heller ikke anledning til å snakke med søker/søkerorganisasjonen om behandlingen av enkeltsøknader etter dette.

Taushetsplikt 

Medlemmene har taushetsplikt vedrørende eventuelle sensitive opplysninger de har blitt kjent med i behandlingen av søknadene, og de har også taushetsplikt med hensyn til innstillingen fram til offentliggjøring har funnet sted.

Vurderingen av søknadene 

Hver søknad vurderes av tre fagutvalgsmedlemmer, uavhengig av hverandre. Alle vurderinger i denne runden utføres i sin helhet elektronisk i søknadssystemet SurveyMonkey Apply.

Fordelingen av søknader til fagutvalgsmedlemmene skjer løpende og fagutvalgsmedlemmene gis en frist på 10 dager for vurdering av hver søknad.

Se rutinebeskrivelsen for søknadsbehandlingen for detaljer. 

Vurderingskriterier 

I vurderingen av søknaden vektlegges følgende kriterier:

  • Soliditet Kvaliteten på de foreslåtte aktivitetene og metodene som brukes. I hvilken grad det foreslåtte arbeidet er ambisiøst og nytenkende.
  • VirkningPotensielle virkninger og effekter av det foreslåtte prosjektet. Kommunikasjon av resultater og utnyttelsen av dem.
  • Gjennomføring Kvaliteten på prosjektleder og prosjektgruppe. Kvaliteten på prosjektets organisering og styring.
  • Programmets prioriteringer – I hvilken grad prosjektet retter seg mot de prioriterte tiltakene for programmet. Disse er: Tiltak for å motvirke ensomhet og passivitet, og skape aktivitet, deltakelse, sosialt fellesskap og møteplasser.

Karakterskala 

Hvert kriterium skal gis en karakter på følgende skala: 

1 – Dårlig.  

Søknaden adresserer ikke kriteriet eller det kan ikke vurderes grunnet manglende eller ufullstendig informasjon.  

2 – Svakt.  

Kriteriet adresseres i utilstrekkelig grad eller det er alvorlige svakheter 

3 – Mindre godt.

Søknaden adresserer kriteriet, men det er betydelige svakheter 

4 – Godt.

Søknaden adresserer kriteriet godt, men inneholder flere mangler 

5 – Meget godt.  

Søknaden adresserer kriteriet veldig godt, men har noen få mangler. 

6 – Fremragende.  

Søknaden adresserer alle relevante aspekter ved kriteriet. Eventuelle mangler er små. 

7 – Eksepsjonelt.  

Søknaden adresserer alle relevante aspekter ved kriteriet eksepsjonelt bra. Manglene er fraværende eller er svært små. 

Tilbakemelding til søkere 

Søkere vil få tilgang til fagutvalgets karakterer. For søknader som behandles etter 4. desember 2020 vil søkere også få tilgang til fagutvalgets kommentarer.

Honorar 

Arbeidet honoreres etter satsene i Statens personalhåndbok, punkt 10.14.2 Godtgjøring til leder, medlemmer og sekretærer i statlige utvalg. Per 1. januar 2022 utgjør dette kr 499 kroner per time. Det skal avsettes 30 minutter til behandlingen av hver søknad, noe som medfører et honorar på 249,50 kroner per søknad.

Honoraret utbetales av Helse- og omsorgsdepartementet etter at programmet er avviklet.