Utlysning

Her finner du utlysningsteksten for Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten.

Oppdatering 10. mars 2022: Nå er over 90 prosent av rammen i programmet brukt, og siste frist for å sende inn søknader blir dermed satt til 23. mars 2022. Siste tildeling blir 8. april 2022.

1. Formålet med programmet

Helse- og omsorgsdepartementet besluttet i 2020 i samarbeid med Stiftelsen Dam å etablere et nytt program for å stimulere til tiltak i regi av frivillige organisasjoner som bidrar til å redusere de negative konsekvensene av smitteverntiltak. I tråd med Stortingets vedtak, jf. Innst. 119 S (2021–2022) er det bevilget 50 mill. kroner til formålet i 2022.

Målgruppe for programmet er frivillige organisasjoner med helseformål som er godkjent som søkerorganisasjon i Stiftelsen Dam.

Programmet administreres av Stiftelsen Dam og skal støtte tidsavgrensede, koronarelaterte tiltak med mål om å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.

Det skal prioriteres å gi støtte til tiltak i regi av frivillige og ideelle organisasjoner som skal motvirke ensomhet og passivitet, og skape aktivitet, deltakelse, sosialt fellesskap og møteplasser.

2. Krav for å kunne søke

Det kan søkes om mellom 100.000 og 1.000.000 kroner*.

Ansvarlig søker:

 • … må være øverste organisasjonsledd i en organisasjon som er godkjent søkerorganisasjon i Stiftelsen Dam. Alle norske frivillige organisasjoner med helseformål og virksomhet minst på fylkesnivå kan søke om å bli godkjent som søkerorganisasjon (se Retningslinjer for søknad om søkerrett og medlemskap i Stiftelsen Dam).
 • … må forplikte seg til å rapportere på måloppnåelse og levere regnskap ved prosjektslutt og senest innen 31.08.2023. For tilskudd over kr. 300.000 må det også leveres revisorattestasjon.
 • … må forplikte seg til å følge Helsedirektoratets nasjonale veileder Koronavirus – beslutninger og anbefalinger.

Prosjektet/tiltaket må …

 • … være knyttet til den pågående koronaepidemien.
 • … være rettet mot målgrupper i Norge.
 • … ha som målsetning å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.
 • … starte opp innen 30. juni 2022.
 • … avsluttes innen 30. juni 2023.
 • … være et selvstendig prosjekt. Dette utelukker ikke søknader om prosjekter som er videreføringer eller utvidelser av tidligere søkte prosjekter.
 • … være et nytt prosjekt (identisk søknad kan ikke sendes flere ganger).

Rammene for programmet kan bli justert basert på erfaringene som gjøres etter oppstart. Potensielle søkere oppfordres til å gi stiftelsen tilbakemelding om ønskede endringer i utlysningen i dette skjemaet.

3. Søknadsbehandlingen

Søknaden må opprettes av søkerorganisasjonen, og utarbeides i og sendes inn via dam.smapply.io. Søknaden behandles fortløpende av vårt fagutvalg og vil få tre uavhengige vurderinger.

I vurderingen av søknaden vektlegges følgende kriterier:               

 • Soliditet Kvaliteten på de foreslåtte aktivitetene og metodene som brukes. I hvilken grad det foreslåtte arbeidet er ambisiøst og nytenkende.
 • Virkning – Potensielle virkninger og effekter av prosjektet. Kommunikasjon av resultater og utnyttelsen av dem.
 • Gjennomføring Kvaliteten på prosjektleder og prosjektgruppe. Kvaliteten på prosjektets organisering og styring.
 • Programmets prioriteringer – I hvilken grad prosjektet retter seg mot de prioriterte områdene i programmet:
  • tiltak for å motvirke ensomhet og passivitet, og skape aktivitet, deltakelse, sosialt fellesskap og møteplasser 

Alle kriteriene vektes likt og gis en karakter fra 1 til 7, der 7 er best. Detaljene i søknadsbehandlingen er beskrevet i fagutvalgets instruks og i rutinebeskrivelsen for søknadsbehandlingen.

4. Søknadsfrist og svar

Programmet er åpent og ligger på dam.smapply.io. Søknaden består av: 

 • Elektronisk søknadsskjema
 • Prosjektbeskrivelse. Denne malen må brukes. Prosjektbeskrivelsen skal være maksimalt seks sider.
 • CV for prosjektleder. Denne malen må brukes.

Søknadsfristen er 23. mars klokken 23.59. 

Svar på søknadsbehandlingen gis 8. april klokken 13.00 på Stiftelsen Dams nettsider og på epost til administrator i søkerorganisasjonen. 

Klage

Klage: Tildeling av og avslag på tilskudd i programmet er et enkeltvedtak. I henhold til forvaltningsloven § 28 er det klagerett. Klagen fremsettes til Stiftelsen Dam senest tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er mottatt (§ 29). Dersom Stiftelsen Dam opprettholder sitt vedtak, oversendes saken til Helse- og omsorgsdepartementet for avgjørelse.

Fotnoter

*) Det legges til et administrasjonstillegg på ti prosent av søknadssummen til prosjektutbetalingen. Som følge av dette er det ikke anledning til å legge til indirekte kostnader i budsjettet i søknaden.

I de andre programmene til stiftelsen benyttes det normalt et administrasjonstillegg som beregnes og utbetales på en annen måte. Dette gjøres ikke for tildelinger i dette programmet.