Krav om åpen publisering av vitenskapelige artikler

Vitenskapelige artikler fra forskning finansiert av Stiftelsen Dams skal gjøres åpent tilgjengelige.

OBS: For prosjekter innvilget i 2020 (med oppstart i 2021) gjelder våre nye Retningslinjer for åpenhet.

Dette kravet gjelder prosjekter som har fått midler under ordningen Forskning og som har oppstartsdato etter 01.01.2018 og før 01.01.2021

Oppdatert 31.10.2019

Åpen publisering

Forskere skal publisere sine artikler i åpne tidsskrifter (såkalt «gold open access») der det er faglig forsvarlig. Det er mulig å søke etter åpent tilgjengelige tidsskrifter i Directory of Open Access Journals (DOAJ).

I unntakstilfeller kan artikler basert på finansiering fra Stiftelsen Dam publiseres i abonnementsbaserte tidsskrifter og da under den forutsetning at artikkelen kjøpes fri til åpen publisering (såkalte hybridløsninger).

Alle vitenskapelige artikler basert på finansiering fra Stiftelsen Dam skal deponeres i et egnet vitenarkiv senest ved publiseringstidspunktet, uavhengig av publiseringskanal og uavhengig av når det er mulig å gjøre dem åpent tilgjengelig.

Stiftelsen Dams retningslinjer for åpen publisering ligger svært tett opp til Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang, men med den vesentlige forskjell at kravet om åpen publisering er absolutt. I tråd med retningslinjene forventer også Stiftelsen Dam at forskningsutførende institusjoner dekker kostnader til åpen publisering på linje med kostnader til annen nødvendig virksomhet.

Søknad om refusjon

Stiftelsen Dam refunderer inntil 15.000 kroner for hver artikkel, forutsatt at utgiftene kan dokumenteres og at de ikke dekkes av andre eller burde vært dekket av andre.

Søknad om refusjon sendes via dette søknadsskjemaet.

Søker vil blant annet bli bedt om å oppgi tittel på artikkel, navn på forfattere og navn på tidsskrift. I tillegg må søker vedlegge skriftlig bekreftelse:

  • fra søker om at ikke hele publiseringskostnaden allerede dekkes av eller vil bli søkt dekket av andre
  • fra institusjonen som stillingen er knyttet til om at denne ikke vil kunne dekke hele publiseringskostnaden
  • fra eventuelle andre involverte forskningsinstitusjoner om at de ikke vil kunne dekke hele publiseringskostnaden

Les også om krav om forhåndregistrering av studier finansiert av Stiftelsen Dam