Krav om forhåndsregistrering av studier finansiert av Stiftelsen Dam

Alle studier finansiert av Stiftelsen Dam skal registreres før oppstart.

OBS: For prosjekter innvilget fra og med 2020 (med oppstart fra og med 2021) gjelder våre nye “Retningslinjer for åpenhet

Dette kravet gjelder prosjekter som har fått midler under ordningen Forskning og som har oppstartsdato etter 01.01.2018 og før 01.01.2021

Oppdatert 09.11.18

Publiserings- og rapporteringsskjevhet

I arbeidet mot publiseringsskjevhet og selektiv rapportering av forskningsresultater krever Stiftelsen Dam at alle prosjekt som finansieres offentliggjør de sentrale detaljene om prosjektet, før prosjektstart.

Kliniske studier og observasjonsstudier

Alle kliniske studier og observasjonsstudier finansiert av Stiftelsen Dam skal registreres i clinicaltrials.gov før oppstart. OBS: Det er også mulig å registrere studier som allerede har startet og vi krever at slik etterregistrering skal skje så raskt som mulig.

Mer informasjon om  ClinicalTrials-registreringen:

Systematiske oversikter

Systematiske oversikter («systematic reviews») skal forhåndsregistreres i «International prospective register of systematic reviews» (PROSPERO).

Andre typer studier

Andre typer studier skal forhåndsregistreres i Open Science Framework (OSF) av Center for Open Science (COS). Der finnes det flere forskjellige registreringsmuligheter, tilpasset ulike typer prosjekt. Ønsker du å se på malene før du oppretter en bruker hos OSF kan du besøke denne siden.

Skal du registrere kvalitative studier, fMRI-studier eller studier som bruker eksisterende datasett skal du bruke malene det linkes til her (under overskriften «Not available on OSF»). Fyll ut malene, logg inn i OSF og velg «OSF-Standard Pre-Data Collection Registration». Da vil du få mulighet til å laste opp det ferdig utfylte skjemaet.

Fagfellevurdert forhåndsregistrering – Registered reports

Noen tidsskrift tilbyr såkalt «reviewed pre-registration». Det vil si at de vurderer og gir tilbakemelding på studieprotokollen. Dersom den aksepteres, publiserer tidsskriftet protokollen som en «registered report» og forplikter seg til å publisere resultatene når de foreligger.

En oppdatert liste over hvilke tidsskrift som tilbyr dette finnes på Center for Open Science.

Selv om det ikke er et krav å publisere på denne måten, anbefaler Stiftelsen Dam alle søkere å vurdere denne fremgangsmåten og da som et tillegg til registreringene nevnt over.

Referanse til registrering

Det skal refereres og linkes til registreringen i de vitenskapelige publikasjonene som er finansiert av Stiftelsen Dam.

Betingelser

Link til registreringsside oppgis i søknadsskjema eller ved første framdriftsrapportering.

Dersom mottakeren av midler allerede har igangsatt studien uten registrering skal dette meddeles Stiftelsen Dam omgående, og det skal tilstrebes å etterregistrere studien.

Dersom studien(e) allerede er igangsatt og er registrert i en annen database enn de nevnte databasene skal navn på den aktuelle databasen og registrerings-ID meddeles Stiftelsen Dam.

Prosjektleder er ansvarlig for oppdateringer av registreringen, herunder endringer, resultatformidling og informasjon om publikasjoner.