Oppnevning fagutvalg

Her finner du informasjon om oppnevning av medlemmer til Stiftelsen Dams fagutvalg.

Justert 17.11.2023

Beskrivelse

Hver av Stiftelsen Dams programmer skal ha et fagutvalg hvis oppgave er å vurdere kvaliteten på de innsendte søknadene i tråd med gjeldende utlysninger og instrukser.

Denne rutinebeskrivelsen viser hvordan fagutvalgene for programmene Forskning, Utvikling og Helse skal settes sammen, hvilke krav som stilles til medlemmenes kompetanse og hvordan disse skal rekrutteres og oppnevnes.

Fagutvalgenes sammensetning

Felles for alle fagutvalgene er at det skal tilstrebes stor bredde i kompetanse, fagområde og demografi.

Hvert fagutvalgs samlede kompetanse bør omfatte:

 • Formell kunnskap og/eller erfaring fra de fleste fagfelt innen medisin og helse- og sosialfag.
 • Formell kunnskap og/eller erfaring innen inkludering, rettighetsspørsmål og helsepolitikk.
 • Formell kunnskap og/eller erfaring innen brukermedvirkning.
 • Formell kunnskap og/eller erfaring innen frivillig arbeid og organisasjonsarbeid.
 • Formell kunnskap og/eller erfaring innen prosjektledelse.
 • Klinisk erfaring.
 • Erfaring med søknadsvurdering.

I tillegg tilstrebes:

 • kjønnsbalanse
 • aldersspredning.
 • geografisk spredning.
 • en kombinasjon av nye og erfarne medlemmer.

Spesifikke krav til fagutvalgene for de enkelte programmene beskrives nederst i rutinebeskrivelsen.

Spesifikke krav for de enkelte programmene

Krav for programmet Forskning

Kompetansekrav til utvalgsmedlemmer

Det kreves at det enkelte medlem:

 • Innehar doktorgrad/PhD innen relevante felt (medisin, psykologi, andre helse- og sosialfag, samfunnsvitenskap, utdanningsvitenskap, humanistiske fag, matematisk-naturvitenskapelige fag, annet), og
 • Har erfaring med å drive eget forskningsarbeid, samt erfaring som prosjektleder for forskningsprosjekt(er), og
 • Det er ønskelig med erfaring med å veilede PhD-kandidater, og
 • Har i løpet av de siste 5 årene (ved oppnevningstidspunktet) vært ansatt i en vitenskapelig stilling

Det er ønskelig at det enkelte medlem:

 • Har bredde i fagkompetanse og forskerkompetanse, herunder behersker ulike forskningsmetoder

Krav for programmet Helse og Utvikling

Kompetansekrav til utvalgsmedlemmer

Det kreves at det enkelte medlem:

 • Innehar formell utdannelse innen relevante felt (medisin, psykologi, andre helse- og sosialfag, samfunnsvitenskap, utdanningsvitenskap, humanistiske fag, matematisk-naturvitenskapelige fag, annet), og/eller
 • Har annen relevant erfaring (som for eksempel bruker, pårørende, frivillig, annet)

Det er ønskelig at det enkelte medlem:

 • Har kjennskap til og/eller erfaring fra frivillig arbeid og organisasjonsarbeid.

Kompetansekrav til utvalget generelt

Det skal være forskningskompetanse i utvalget. Omfanget skal justeres etter det historiske tilfanget av søknader som omhandler forskning. 

Rekruttering av medlemmer

Det etableres en database over potensielle medlemmer som kan benyttes for identifisering og rekruttering av aktuelle medlemmer til de enkelte fagutvalgene.

Personer som ønsker å oppnevnes som medlem i et av fagutvalgene, melder selv sin interesse på denne siden. De samtykker samtidig til å stå i Stiftelsen Dams database over potensielle fagutvalgsmedlemmer.

Publikum og stiftelsens interessenter kan oppfordre aktuelle kandidater til å registrere seg i databasen.

Sekretariatet er ansvarlig for å følge opp forslag med en henvendelse til den som er foreslått med en forespørsel om å registrere seg i databasen over potensielle fagutvalgsmedlemmer.

Følgende grupper oppfordres spesielt til å rekruttere eller foreslå potensielle medlemmer:

 • Stiftelsen Dams medlems- og søkerorganisasjoner.
 • Institusjoner og forskningsgrupper.
 • Tidligere søkere og mottakere av prosjektmidler.
 • Stiftelsen Dams sekretariat.

Sekretariatet skal vurdere å sende en påminnelse med informasjon om mulighet til å registrere sin interesse eller foreslå utvalgsmedlemmer til de ovennevnte grupper ved behov for rekruttering av nye kandidater. 

Utvelgelse 

Når hvert fagutvalg skal etableres, er Stiftelsen Dams sekretariat ansvarlig for å identifisere og forespørre aktuelle medlemmer som er registrert i databasen om å delta i fagutvalget. Utvelgelsen skal gjøres med mål om å oppnå en mest mulig hensiktsmessig samlet kompetanse og sammensetning basert på faktorene nevnt under «Fagutvalgets sammensetning».

Endelig oppnevning av fagutvalg

Sekretariatet fremmer et endelig forslag til fagutvalg for styret, og styret er ansvarlig for oppnevning av fagutvalgsmedlemmer.

Umiddelbart etter at styrevedtaket (oppnevningen) er klart sender sekretariatet en bekreftelse på oppnevning til hvert enkelt utvalgsmedlem.

Rutinen “Søknadsvurdering i særtilfeller” beskriver hva som skal gjøres dersom et fagutvalgsmedlem melder forfall eller trekker seg. 

Varighet

Hvert fagutvalgsmedlem oppnevnes normalt for fire år. Et medlem kan maksimalt oppnevnes to ganger på rad. Etter dette må medlemmet stå over en oppnevning før gjenoppnevning er mulig. Ved første gangs oppnevning oppnevnes ½ av utvalget for to år og ½ av utvalget for fire år.

Dersom et fagutvalgsmedlem må melde forfall eller trekker seg, har sekretariatet fullmakt til å identifisere og forespørre en person med liknende kompetanseprofil om å stille som medlem i det aktuelle tidsrommet.

Oppnevning i særtilfeller 

I særtilfeller der det ikke er mulig å gjennomføre søknadsbehandlingen som beskrevet over grunnet frafall fra oppnevnte fagutvalgsmedlemmer, skal disse forsøkes erstattet. I slike tilfeller skal rutinebeskrivelsen Søknadsvurdering i særtilfeller følges.