Oppnevning fagutvalg

Her finner du informasjon om oppnevning av medlemmer til Stiftelsen Dams fagutvalg.

Publisert 18.02.2019

Beskrivelse

Hver av Stiftelsen Dams programmer skal ha et fagutvalg hvis oppgave er å vurdere kvaliteten på de innsendte søknadene i tråd med gjeldende utlysninger og instrukser.

Denne rutinebeskrivelsen viser hvordan fagutvalgene for programmene Forskning, Utvikling og Helse skal settes sammen, hvilke krav som stilles til medlemmenes kompetanse og hvordan disse skal rekrutteres og oppnevnes.

Fagutvalgenes sammensetning

Felles for alle fagutvalgene er at det skal tilstrebes stor bredde i kompetanse, fagområde og demografi.

Hvert fagutvalgs samlede kompetanse bør omfatte:

 • Formell kunnskap og/eller erfaring fra de fleste fagfelt innen medisin og helse- og sosialfag.
 • Formell kunnskap og/eller erfaring innen inkludering, rettighetsspørsmål og helsepolitikk.
 • Formell kunnskap og/eller erfaring innen brukermedvirkning.
 • Formell kunnskap og/eller erfaring innen frivillig arbeid og organisasjonsarbeid.
 • Formell kunnskap og/eller erfaring innen prosjektledelse.
 • Klinisk erfaring.
 • Erfaring med søknadsvurdering.

I tillegg tilstrebes …

 • … kjønn- og aldersspredning.
 • … geografisk spredning.
 • … en kombinasjon av nye og erfarne medlemmer.

Spesifikke krav til fagutvalgene for de enkelte programmene beskrives nederst i rutinebeskrivelsen.

Rekruttering av medlemmer

Det etableres en database over potensielle medlemmer som kan benyttes for identifisering og rekruttering av aktuelle medlemmer til de enkelte fagutvalgene.

Personer som ønsker å oppnevnes som medlem i et av fagutvalgene, melder selv sin interesse på denne siden. De samtykker samtidig til å stå i Stiftelsen Dams database over potensielle fagutvalgsmedlemmer.

Publikum kan også løpende foreslå kandidater som er aktuelle som medlemmer i fagutvalgene, men skal oppfordres til å be kandidatene registrere seg selv.

Forslag til personer som er aktuelle som medlemmer i Stiftelsen Dams fagutvalg kan stilles på denne siden. Sekretariatet er ansvarlig for å følge opp forslaget med en henvendelse til den som er foreslått med en forespørsel om å registrere seg i databasen over potensielle fagutvalgsmedlemmer.

Følgende grupper oppfordres spesielt til å komme med forslag til medlemmer:

 • Stiftelsen Dams medlems- og søkerorganisasjoner.
 • Institusjoner og forskningsgrupper.
 • Tidligere søkere og mottakere av prosjektmidler.
 • Stiftelsen Dams sekretariat.

En påminnelse med informasjon om mulighet til å foreslå utvalgsmedlemmer formidles til de ovennevnte grupper senest 1. september året før det nye utvalget skal starte sitt virke.

Etablering av fagutvalg

Når hvert fagutvalg skal etableres, er Stiftelsen Dams sekretariat ansvarlig for å identifisere og forespørre aktuelle medlemmer som er registrert i databasen om å delta i fagutvalget. Utvelgelsen skal gjøres med mål om å oppnå en mest mulig hensiktsmessig samlet kompetanse og sammensetning basert på:

 • Utvalgets samlede faglige kompetanse relativt til de enhver tid gjeldende retningslinjer.
 • Kontinuitet og fornying.
 • Aldersspredning.
 • Geografisk spredning.
 • Kjønnsbalanse.

Hvert fagutvalgsmedlem oppnevnes for fire år. Et medlem kan maksimalt oppnevnes to ganger på rad. Etter dette må medlemmet stå over en oppnevning før reoppnevning er mulig. Ved første gangs oppnevning oppnevnes ½ av utvalget for to år og ½ av utvalget for fire år.

Dersom et fagutvalgsmedlem må melde forfall eller trekker seg, har sekretariatet fullmakt til å identifisere og forespørre en person med liknende kompetanseprofil om å stille som medlem i det aktuelle tidsrommet.

Endelig oppnevning av fagutvalg

Sekretariatet fremmer et endelig forslag til fagutvalg for styret, og styret er ansvarlig for oppnevning av fagutvalgsmedlemmer.

Umiddelbart etter at styrevedtaket (oppnevningen) er klart sender sekretariatet en bekreftelse på oppnevning til hvert enkelt utvalgsmedlem. Det sendes også ut beskjed med informasjon om det nye utvalget til alle som er registrert i databasen over potensielle fagutvalgsmedlemmer.

Praktisk tilrettelegging

Etter oppnevning registreres nye fagutvalgsmedlemmer som brukere i Damnett, og legges inn med riktig brukertype/rolle. Det gjøres ved å søke opp Stiftelsen Dam under Kontakter/Organisasjoner og deretter åpne fanen Brukere og klikke Legg til bruker/rolle.

Til slutt oppdateres det/de aktuelle fagutvalgene. Utvalgene søkes fram via Kontakter/Grupper, de som går ut fjernes og nye legges til.

Spesifikke krav for de enkelte programmene

Krav for programmet Forskning

Fagutvalget skal bestå av 30 medlemmer. Ved store endringer i søknadsmengden kan størrelsen på utvalget bli endret. 

Kompetansekrav til utvalgsmedlemmer

Det kreves at det enkelte medlem:

 • Innehar doktorgrad/PhD innen relevante felt (medisin, psykologi, andre helse- og sosialfag, samfunnsvitenskap, utdanningsvitenskap, humanistiske fag, matematisk-naturvitenskapelige fag, annet), og
 • Har erfaring med å drive eget forskningsarbeid, samt erfaring som prosjektleder for forskningsprosjekt(er), og
 • Har erfaring med å veilede PhD-kandidater, og
 • Har i løpet av de siste 5 årene (ved oppnevningstidspunktet) vært ansatt i en vitenskapelig stilling

Det er ønskelig at det enkelte medlem:

 • Har bredde i fagkompetanse og forskerkompetanse, herunder behersker ulike forskningsmetoder

Krav for programmet Helse

Fagutvalget Helse vår og fagutvalget Helse høst skal hvert bestå av 24 medlemmer. Ved store endringer i søknadsmengden kan størrelsen på utvalget bli endret. 

Kompetansekrav til utvalgsmedlemmer

Det kreves at det enkelte medlem:

 • Innehar formell utdannelse innen relevante felt (medisin, psykologi, andre helse- og sosialfag, samfunnsvitenskap, utdanningsvitenskap, humanistiske fag, matematisk-naturvitenskapelige fag, annet), og/eller
 • Har annen relevant erfaring (som for eksempel bruker, pårørende, frivillig, annet)

Det er ønskelig at det enkelte medlem:

 • Har kjennskap til og/eller erfaring fra frivillig arbeid og organisasjonsarbeid.

Oppnevning i særtilfeller 

I særtilfeller der det ikke er mulig å gjennomføre søknadsbehandlingen som beskrevet over grunnet frafall fra oppnevnte fagutvalgsmedlemmer, skal disse forsøkes erstattet. I slike tilfeller skal rutinebeskrivelsen Søknadsvurdering i særtilfeller følges.