1. Videreføring av prosjekt, inkluderende ferieaktiviteter Stavanger

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

KIA Rogaland holder norskkurs for minoritetskvinner, flertallet av deltakerne her har et begrenset nettverk i Norge og en stram økonomi. FLAM bidrar til aktiviteter for flerkulturelle barnefamilier og ungdom med vedvarende lavinntekt. Begrenset nettverk og en stram økonomi, begrenser barnas mulighet til aktivitet og deltakelse. Barna risikerer å havne utenfor sosiale fellesskap og på den måten forsterkes utenforskapet. Vi ønsker avhjelpe psykisk og sosial belastning som følge av å vokse opp i lavinntektsfamilier, spesielt med tanke på barna. Å være fattig som barn kan påvirke nåværende livskvalitet og fremtidige muligheter i livet. De økte kostnadene i samfunnet gjør også at det er flere som faller utenfor nå, enn tidligere. Aktivitetene i prosjektet skal bidra til å forebygge utenforskap og bidra til økt sosial deltakelse, økt kjennskap til typiske norske fritidsaktiviteter for barnefamilier og økt integrering. På den måten bidrar prosjektet til bedre psykisk og fysisk helse for hele familien. Bakgrunn for tiltaket er at vi ønsker å bidra til at barn i lavinntektsfamilier får samme aktivitetstilbud som mange norske familier har i feriene. Vi ønsker å videreføre tilbudet, for å nå ut til flere og gi tilbudet til de som er nye på KIA, i Norge og andre i målgruppen.

Aktivitet/tiltak/metode

Prosjektet inneholder 10 aktivitetsdager og en overnattingstur i skoleferiene. Det vil være en ansatt og 4-6 frivillige ansvarlig under aktivitetene. Fem av aktivitetsdagene gjennomføres i samarbeid med Naturvernforbundet. Tilbakemeldingene fra 2022 var at det ga stor glede og mestring å utforske aktiviteter i naturen sammen. Aktivitetsdagene med dem inkluderer orientering, båtturer samt fotturer. Etter forespørsel fra målgruppen vil vi også arrangere ski- og akedag i Brekko og en tur til kongeparken. I tillegg ønsker vi å gjenta suksessen med skøyting og sommer i folkehallene. Vi vil at flere barn og voksne skal lære å stå på skøyter, og ønsker å nå ut til flere med tilbudet fokehallene har for familier i sommerferien. Vi ønsker også å invitere til klatring hos AirByBolder og overnattingstur til Dyreparken i Kristiansand. Vi ønsker å gjenta turen fra i fjor etter gjentatte positive tilbakemeldinger på hvor mye turen betydde for familiene som deltok, det ble et sommerminne for livet. Målgruppen er lavinntektsfamilier med flerkulturell bakgrunn. Vi vil prioritere nye deltakere på KIAs norskundervisningen som har barn, samt familier FLAM er i kontakt med. Vi er også i dialog med flyktningenheten og barnevernet for rekruttering. Vi vil forsøke å ha noen av de samme familiene og noen nye på aktivitetene, slik at familiene får tid til å bli kjent og få et større sosialt nettverk. Bemanningen fra vår side skal ha kompetanse og være tilstrekkelig i antall, så aktivitetene kan gjennomføres under trygge og ansvarlige rammer. Vi vil også evaluere aktivitetene etter hver ferie med spørreskjemaer, samt aktivt spørre hvordan de erfarte aktivitetene. En utfordring som kan oppstå er konflikter mellom deltakerne eller i prosjektgruppen. For å forebygge og håndtere det på en god måte, vil tydelige ansvars- og rollefordelinger vektlegges. Det vil også være møter for prosjektmedarbeidere og frivillige, der vi blant annet snakker om konfliktforebygging og -håndtering.

Antall deltakere

400

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Aktivitetene vi tilrettelegger, er aktiviteter som noen minoritetsfamilier ikke har erfart eller har lite kjennskap til. Det er både fordi de ikke har språklige- og/eller digitale ferdigheter til å finne utav tilgjengelig tilbud og fordi noen av aktivitetene kun er tilgjengelige for familier med bil og/eller med en kostnad som gjør dem til et økonomisk hinder. Gjennom aktivitetene kan familiene få en opplevelse av mer inkludering i det norske samfunnet, utenforskap motvirkes og selvfølelsen økes. Vår erfaring er at terskelen er høy for å oppsøke nye og ukjente arenaer. Ved å ta deltakerne med på allerede eksiterende tilbud og møteplasser, ønsker vi å gi mestring i å møte opp og delta. I tillegg vil gjennomføring av aktivitetene kunne bidra til større motivasjon og inspirasjon for å utføre en del aktiviteter som de ikke pleier å gjøre så mye av før. Tilbakemeldinger fra prosjektet dette er en videreføring av er at familiene har fått innblikk i deler av byen og aktiviteter de ikke har opplevd før, og de er takknemlig for at barna har blitt kjent med flere barn i egen alder. Flere av familiene har også etter å ha blitt kjent med disse aktivitetene kommet tilbake på egenhånd. Ved å videreføre dette med nye familier vil flere familier også uten KIA og FLAM delta på aktiviteter som gir barna følelse av deltakelse i det norske samfunnet. Det vil bidra til å gi målgruppen samme aktivitetstilbud som mange norske familier har i ferie, og noe å fortelle om på skolen/i barnehagen etter ferien. En annen viktig virkning er at de ulike aktivitetene kan bidra til større samhold når turen skjer i fellesskap og gi gode opplevelser for familiene, ettersom det blir knyttet vennskap mellom familiene og nettverket deres blir utvidet.

Plan for gjennomføring

Prosjekteier har overordnet ansvar for prosjektet. Prosjektleder har ansvar for økonomistyring og rapportering. Prosjektleder og prosjektmedarbeidere samarbeider om planlegginen, gjennomføringen og evaluering av aktivitetene. Marianne og Marie har ansvar for å reklamere for tilbudet til familier tilknyttet KIA, Mariama for familier i FLAM, flyktningenheten og barnevernet. Marianne har ansvar for juleferieaktivitetene. Marie har ansvar for vinterferieaktiviteter og deler av sommerferieaktivitetene. Mariama har ansvar for gjennomføring av påskeferien, høstferien og deler av sommerferieaktivtetene. Selv om aktivitetene starter i vinterferien 2022, krever planlegging av aktivitetene en oppstart av prosjektet før. Prosjektgruppen må derfor starte sitt arbeid f.o.m 16.01.23. Rapportering vil gjøres etter at alle aktivitetene er gjennomført, i januar 2024. Rekruttering av frivillige vil gjøres i januar, slik at et felles møte med prosjektgruppen kan gjennomføres før aktivitetene i vinterferien. Vi har flere frivillige fra 2022 og 2021 som vil inviteres til å bidra videre, men vil også rekruttere nye frivillige. Før hver ferie vil påmelding sendes ut tre uker før. Når det er bestemt hvilke familier som skal tildeles plass, får de informajon om aktivitetene tilsendt, vi ringer også for å sikre at de har forstått informasjonen og for å høre om de evnetuelt har noen spørsmål. Det søkes om lønnsmidler for planlegging og gjennomføring av aktivitetene. Vi ønsker også å tilrettelegge noe honorarbetaling som ekstra lønnsmidler til frivillige ledere, som kan ta ansvar som ledere sammen med prosjektmedarbeider på noen av aktivitetene som krever ekstra ansvar. Et lite honorar vil styrke deres rolle som ledere og være et økonomisk bidrag som takk for bidraget deres inn i prosjektet.

Prosjektleder

Marte Aarseth

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
1. Videreføring av prosjekt, inkluderende ferieaktiviteter Stavanger
Organisasjon
Kristent Interkulturelt Arbeid
Beløp Bevilget
2023: kr 384 000
Startdato
16.01.2023
Sluttdato
30.12.2023
Status
Under gjennomføring