30-sek. infofilm om Bekkenleddsmerter

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Hvert år blir cirka seksti tusen kvinner gravide i Norge. Av disse får rundt tolv tusen bekkenleddsmerter. En stor del av de med slike smerter blir sykemeldt. Disse kvinnene trenger kunnskap og riktig hjelp. For noen forsvinner ikke plagene etter fødselen og noen får langvarige problemer – en del av disse i en slik grad at de faller ut av arbeidslivet. LKB ønsker i samarbeid med LKB fagråd å lage en 30-sekunders informasjonsfilm om bekkenleddsmerter. Filmen er beregnet for reklamefrie dager på TV, slik at vi kan nå ut til kvinnene som trenger det, og vise dem videre til mer informasjon.

Målsetting for prosjektet

Tilgjengeliggjøring av riktig kunnskap og informasjon om bekkenleddsmerter, til kvinner med bekkenleddsmerter, allmennheten samt fagpersoner. Slik sikres best mulig livskvalitet for kvinner med bekkenleddsmerter, samt forebygging av problemer tilknyttet feilbehandling.

Målgruppe

Primærmålgruppen er kvinner med bekkenleddsmerter, som enten er gravide, eller som har vedvarende smerter etter fødselen.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

140000

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Mye av informasjonen vil hentes fra den lengre informasjonsfilmen som ble lansert i 2018. Hovedstyret vil samarbeide med LKB fagråd, andre fagpersoner og brukermedvirkere fra LKB. Slik sikres en faglig korrekt og forskningsbasert informasjonsfilm, som er lettfattelig og tilgjengelig for målgruppen. Forarbeidet vil bli gjort i samarbeid med ovennevnte partnere, og vil bunne ut i en kort beskrivelse som presenteres for produksjonsselskapet. Nestleder i LKB vil som prosjektleder kalle inn til fysiske møter. Det blir ellers kommunikasjon mellom partene via e-post og telefon. Siden mye av arbeidet allerede er gjort i prosessen med å lage den lengre informasjonsfilmen, vil prosessen i hovedsak bli å forkorte og tydeliggjøre det budskapet som ønskes presentert. Et første utkast til manus vil bli laget i samarbeid med produksjonsselskapet. Deretter vil det gjennomgås og endres/forbedres via e-post til man blir enig om et endelig manus. Filmen blir tekstet på norsk og engelsk.

Fremdriftsplan for prosjektet

Januar: Utforming av filmens innhold, bygger på tidligere infofilm (hovedfilmen). Lage kort beskrivelse av filmen basert på å fange interesse og formidle kunnskap på 30 sek. Februar: Manus mottas fra produksjonsselskap, vi kommer med innspill/endringer. Mars: Prod.selskap produserer røff “råfilm”, vi gir tilbakemeldinger og evt. endringer. Filmen ferdigproduseres, legge på stemme/tekst. April: film ferdig, søke plass hos TV selskapene. Vise på TV

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Hovedmålet med prosjektet var tilgjengeliggjøring av riktig kunnskap og informasjon om bekkenleddsmerter til kvinner med bekkenleddsmerter, allmennheten samt fagpersoner. Bakgrunnen for prosjektet var at mange gravide i Norge får bekkenleddsmerter (tidligere kalt bekkenløsning) og disse kvinnene har ofte ikke tilgang til kunnskap og riktig hjelp. I 2018 lanserte LKB (Landsforeningen for Kvinner med Bekkenleddsmerter) i samarbeid med FORMI, OUS og LKB Fagråd en 6-minutters animert informasjonsfilm om bekkenleddsmerter, finansiert med midler fra Stiftelsen Dam (tidligere Extrastiftelsen). Formålet med filmen var å gi de som rammes av bekkenleddsmerter kunnskap og råd slik at de kan mestre sin hverdag med bekkenleddsmerter best mulig og dermed opprettholde sin livskvalitet, fysiske helse og deltakelse i sosial- og arbeidsliv. Filmen skulle også bidra til å forebygge langvarige plager hos kvinner der bekkenleddsmertene vedvarer etter fødselen.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Det oppsatte effektmålet ble nådd i meget stor grad. Vi I LKB er svært stolte over resultatet av prosjektet. Filmen ble både bra og informativ, og den lever opp til alle forventningene vi hadde for prosjektet. Det er vanskelig å tallfeste hvor mange personer I målgruppen prosjektet har nådd. Filmen er vist på TV på reklamefrie dager ved flere anledninger I 2019, og man kan derfor fort anta at et par millioner mennesker KAN ha fått den med seg.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

100000

Prosjektgjennomføring/Metode

LKB laget en 30-sekunders informasjonsfilm om bekkenleddsmerter for reklamefrie dager på TV. Filmen bygget på den 6-minutters animerte Informasjonsfilmen om Bekkenleddsmerter (heretter kalt hovedfilmen) laget av FORMI (Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse og LKB (Landsforeningen for Kvinner med Bekkenleddsmerter) i samarbeid med FHI og ortopedisk klinikk ved OUS som ble lansert I 2018, og finansiert av Stiftelsen Dam. Hovedfilmen er laget på bakgrunn av den mest oppdaterte informasjonen tilgjengelig fra forskning, fra de Europeiske retningslinjene for diagnostisering og behandling av Bekkenleddsmerter, og fra LKB sitt fagråd. Prosjektet 30-sekunders informasjonsfilm for bruk på reklamefrie dager, bygger derfor direkte på innholdet i hovedfilmen. Vi trakk ut essensen fra denne filmen, og vi viser videre til hvor man kan få mer informasjon og kunnskap. Filmen ble tilpasset TV-annonsering, og har derfor en lengde på 30 sekunder.

Resultater og resultatvurdering

Etter lansering i april 2019 har filmen blitt vist på TV på reklamefrie dager ved følgende anledninger: TV2: langfredag, 1. Påskedag, 1. Pinsedag og 1. Juledag. TVNorge: langfredag, 1. Påskedag og 1. Pinsedag Det er vanskelig å få plass på reklamefrie dager, så vi er veldig glad for å ha fått vist den fram ved alle disse anledningene. Prosjektet har ingen utløpsdato, og filmen kan vises på reklamefrie dager på TV både I 2020 og i årene framover, så lenge innholdet I filmen ikke blir utdatert. Potensialet er dermed veldig stort. I tillegg har filmen hatt over 1000 visninger på Youtube og 2000 visninger på LKB sin Facebook-side. I tillegg deles den flittig på Facebook. Vi har også fått tilbakemeldinger på at filmen regelmessig vises på venterom hos fagpersoner.

Oppsummering og videre planer

Prosjektet har vært en suksess. Den er, og vil fortsatt være, et verdifullt bidrag I vårt arbeid for å spre informasjon om bekkenleddsmerter. Vi er trygge på at filmen har et høyt kvalitativt nivå. Den bygger på kunnskap formidlet I et bredt samarbeid mellom fagmiljø og pasientorganisasjon. Trygg finansiering med midler fra Stiftelsen Dam har vært helt essensielt for at prosjektet skulle kunne gjennomføres. Filmen er faglig god, og den gir god og nyttig informasjon ut fra den korte tidsrammen den er produsert i.

Prosjektleder

Sol-Hege Nathalie Kotte

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
30-sek. infofilm om Bekkenleddsmerter
Organisasjon
Norges Handikapforbund
Org.ledd
Trist og Traurig AS
Beløp Bevilget
2019: kr 72 000
Startdato
02.01.2019
Sluttdato
31.12.2019
Status
Under gjennomføring