Å få henge som en dråpe

Søknadssammendrag

BAKGRUNN FOR PROSJEKTET: Evnen til å se seg selv som noe annet finnes i alle mennesker. Vi kan fremkalle sanseinntrykk som ikke er tilstede, gå inn i fargene og luktene fra et minne eller se oss selv utenfra i et bilde som er helt nytt. Denne mentale forflytningskraften har betydning for alle mennesker, men det er lett å tenke seg at det å inneha en slik mental forflytningskraft vil ha enda større betydning for et menneske i en livsfase hvor muligheten for fysisk forflytning er betraktelig redusert.
Kreative skrivegrupper for eldre tar utgangspunkt i troen på menneskets evne til livslang læring og representerer et tiltak der det legges til rette for utvikling og mestring for den enkelte. I en kreativ skrivegruppe får deltagerne opplæring i det poetiske språket og trening i å benytte sin mentale forflytningskraft. De kan brukes sin fantasi og sitt eget råstoff til å skape tekster som også kan deles med andre. Ved at tekstene presenteres på ulike måter i deltagernes nære miljø vil prosjektet få en utvidet betydning også for øvrige brukere og ansatte på prosjektstedet.
Tidligere erfaringer har vist at deltagelse i slike kreative skrivegrupper har hatt positive helseeffekter. Dette prosjektet ønsker å kartlegge disse på en systematisk måte ved at alle deltagere svarer på to helserelaterte spørreskjema før og etter deltagelsen. Det vil også bli gjennomført dybdeintervju med enkelte av deltagerne samt med enkelte representanter for deres nære miljø (ansatte/pårørende).

PROSJEKTETS MÅLSETTING: Hovedmål: Forebygge psykisk og sosialt funksjonstap og fremme livskvalitet og positiv selvoppfatning hos eldre ved hjelp av kreativ skriving.
Delmål brukere: Den enkelte skal gis anledning til å oppleve utfordring, vekst og mestring. Få mulighet til å utvikle sin mentale forflytningskraft og sin kjennskap til det poetiske språket. Få bearbeide sine erindringer og tanker og gi dem et skriftlig uttrykk. Være en aktiv bidragsyter i sitt nære miljø ved å skape noe selv.
Delmål fagutvikling: Innhente relevant dokumentasjon om kreativ skrivings helseeffekter og få dypere forståelse for hvordan kreativ skriving fungerer i et helseperspektiv. Spre kunnskap om feltet både til ansatte og brukere i eldreomsorgen og til aktuelle fag- og forskningsmiljøer og slik legge grunnlag for videre forskning på feltet.

PROSJEKTETS MÅLGRUPPE: Eldre mennesker som er brukere av dagsenter.

PROSJEKTETS BETYDNING: Prosjektet vil ha betydning for eldre menneskers mulighet for vekst og helsebringende aktiviteter. Ved å søke å kartlegge helseeffektene av metoden i en mer systematisk form ønsker prosjektet å legge grunnlag for at tiltaket kan bli spredd og slik få betydning for flere. Så langt vi kjenner til er det første gang en slik helseeffekt blir forsøkt dokumentert via kvantitative og kvalitative data i Norge. Prosjektet kan få en samfunnsmessig betydning dersom det gjennom den dokumentasjonen det fremlegger kan bidra til at fokus i eldreomsorgen forskyves fra pleie og kompensering av funksjonstap til også å omfatte vekst og fremming av helse gjennom meningsfull aktivitet.

Prosjektet representerer en lett gjennomførbar aktivitet som vil kunne nå mange ettersom den foregår i gruppe og har positive effekter også for deltagernes nære miljø.

FRAMDRIFTSPLAN:
Januar-februar: Informere om prosjektet på prosjektstedene, ansette skrivekunstlærere, utforme mal for kursopplegg, registrere deltagere og kontrollgruppe og gjennomføre spørreundersøkelsene
Mars- medio september: Gjennomføre ukentlige skrivekurs på to ulike dagsenter
Ultimo september: Gjennomføre spørreundersøkelser og dybdeintervju
Oktober-desember: Bearbeide resultater av pre- og post-spørreskjema og av dybdeintervju, utarbeide rapport, lage informasjonsbrosjyre som presenterer resultater/tekster og gir en kort innføring i hvordan kreativ skriving kan brukes i eldreomsorgen, presentere rapport og informasjonsbrosjyre på prosjektstedene, arrangere åpen erfaringskonferanse, skrive artikler til relevant presse/tidsskrifter.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_1_0605.pdf

Sluttrapportsammendrag

Hvis du hadde en kropp som var vond og stiv – hvordan ville det da være å kunne henge myk og rund som en dråpe?
Eller hvis du satt alene i et rom hvor du ikke kunne komme ut – hvordan ville det da være å kunne blåse gjennom bladene, være vinden som bøyer grenene?

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo (SKBO) gjennomførte i 2009 kurs i kreativ skriving for eldre tilknyttet dagsenter på Vålerengen Bo- og servicesenter og på Sofienbergsenteret. Her fikk deltagerne bevege seg fritt gjennom minner og fantasi ved hjelp av det poetiske språket.

Tidligere erfaringer har vist at deltagelse i slike kreative skrivegrupper har hatt positive helseeffekter. I dette prosjektet var hovedmålet å forebygge psykisk og sosialt funksjonstap og fremme livskvalitet og positiv selvoppfatning hos eldre dagsenterbrukere. Vi ønsket også å gjennomføre et kartleggingsstudie for å undersøke på hvilken måte kreative skrivekurs kan bidra positivt til eldre menneskers helse og livskvalitet.

Totalt 16 dagsenterbrukere deltok på kursene. De møttes en gang i uka i et halvt år og skrev kreative tekster. Hver kursrekke ble ledet av to skrivekunstlærere og avsluttet med Litterær Kafé med utdeling av tekst-antologier til deltagerne. Hver uke ble tekster fra kurset hengt opp på veggen og publisert på internett som «Ukas tekst» (se www.bymisjon.no/draapen).

For å få mer kunnskap om kreativ skrivings betydning for livskvalitet og helse brukte vi spørreskjemaene SF36 og Rosenberg Self Esteem Scale. Resultatene viste en signifikant bedring i generell helse, sosial funksjon og selvbilde hos deltagerne på skrivekurset sammenlignet med en kontrollgruppe. Vi gjennomførte også intervjuer med totalt 8 av deltagerne. Hovedtema i de innsamlede svarene er Livsinnhold: Skrivegruppa gir de eldre mulighet til å være aktive deltagere i et sosialt fellesskap, den gir dem utfordringer og opplevelser av mestring. Samlet sett gjør dette skrivegruppa til en opplevelse som er sammensatt nok til å påvirke hverdagen utover den tiden den faktisk varer.

Kartleggingsstudiet viser at vår målsetning overfor brukerne langt på vei ble nådd. Resultatene gir et verdifullt tilskudd til kunnskapen om metoden og det er vårt håp at de kan gi grunnlag for videre studier og for at metoden tas i bruk som en del av det helsefremmende arbeidet i eldreomsorgen. Tre skrivegrupper er fortsatt i drift i SKBO etter prosjektperiodens slutt. Det er utarbeidet en informasjonsbrosjyre som presenterer prosjektets resultater.Prosjektleder/forsker

Eli Sol Vallersnes

Detaljer
Program
Forebygging (2008)
Prosjektnavn
Å få henge som en dråpe
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
2009: kr 287 000
Startdato
01.01.2009
Sluttdato
31.12.2009
Status
Avsluttet