Å huske dårlig kan være sykdom

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Å huske dårlig kan være sykdom

Demens er sykdommer i hjernen. Demens fører til varig kognitiv svikt, med symptomer som dårlig hukommelse, redusert orienteringsevne, – både for tid og sted, språkproblemer og problemer med daglige gjøremål. Mange opplever atferd- og personlighetsendringer.

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. Nasjonalforeningen jobber for at samfunnet skal legge forholdene til rette slik at personer med demens skal få et godt liv. Nasjonalforeningen har mye informasjonsmateriell om demens både til personer som selv har demens og til pårørende. Vi søker herved prosjektmidler for å gjøre noe av informasjonsmateriellet tilgjengelig for mennesker med innvandrerbakgrunn. Vi har erfart at demens er tabubelagt og et vanskelig tema i ikkevestlige miljøer. Vi tror det er et stort behov for informasjon, og ønsker derfor å oversette vår mest etterspurte faktabrosjyre om demens til pakistansk, arabisk og engelsk.

Blant personer med minoritetsspråklig bakgrunn i Norge regner man med at andelen over 60 år er rundt 9 %. Eldre med minoritetsbakgrunn utgjør fortsatt en liten andel sammenlignet med befolkningen som helhet, men oversikt over antall personer med innvandrerbakgrunn som er over 50 år, tyder på at antall personer fra 60 år og eldre vil øke de nærmeste årene. Som eksempel vises det i Regjeringens Omsorgsplan 2015 til en fremskrivning der antall pakistanere over 60 år vil tredobles i løpet av en tiårsperiode. Det er å anta at antall personer med demenssykdommer også vil øke blant disse.


Målet med prosjektet er å øke kunnskapen om demens og å medvirke til å bygge ned tabuer omkring demens i innvandrerbefolkningen. Riktig diagnose er viktig for at man skal få god hjelp tidlig nok. For at man skal oppsøke fastlege for å bli utredet må man først få adekvat informasjon om sykdommen slik at man vet at dette er problemer man bør snakke med lege om. I forhold til demens er det erfaringsmessig nødvendig at pårørende får denne informasjonen. Store grupper innvandrere kommer fra land der geriatri ikke er særlig utviklet. Det er mangelfull kunnskap om sykdommer som rammer eldre spesielt. Dette gjelder også i forhold til demens. Man vet lite i fagmiljøer om oppfatningen av demens i ikkevestlige kulturer. Vi ønsker også å informere om demens i ulike innvandrermiljøer. Målgruppen er mennesker fra Pakistan og fra arabiskspråklige land som har eldre pårørende. Vi ønsker også å gjøre informasjonen tilgjengelig for mennesker fra andre land, derfor skal brosjyren også oversettes til engelsk.

Med dette prosjektet ser vi at Nasjonalforeningens informasjonsarbeid kan nå ut til nye befolkningsgrupper. Vi ønsker at prosjektet skal ha betydning for åpenhet og for å bryte ned tabuer omkring demens. Når vi får informasjonsmateriell på urdu, arabisk og engelsk, vil vi kunne være mer offensive i forhold til å gjøre Demenslinjen, Nasjonalforeningens hjelpetelefon for alle som har spørsmål om demens, mer kjent også i innvandrermiljøer.

Januar-juni 2010: Arbeid i ressursgruppe for å tilpasse faktabrosjyren til språkene og kulturen. Kontakt med tolketjenesten i Oslo for oversettelse av brosjyren.
Juni – desember 2010: Distribusjon, gjøre avtale om å være med på ulike møteplasser som f. eks. eldresenter og Pakistan Senior Centre, og evt. holde foredrag om demens. Utsendelse av brosjyrer med posten til relevante aktører; legekontorer i Oslo (og de andre store byene), utredningsenheter på sykehusene, kommuner, folkehelsekoordinator i kommunene o. a.Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_1_0413.pdf

Sluttrapportsammendrag

Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. Nasjonalforeningen jobber for at samfunnet skal legge forholdene til rette slik at personer med demens skal få et godt liv. Informasjonsmateriell om demens både til personer som selv har demens og til pårørende er en viktig del av arbeidet.
I dette prosjektet oversatte vi den mest etterspurte faktabrosjyren om demens for pårørende til engelsk, arabisk og urdu.
Målet med prosjektet var å ha informasjon om demens tilgjengelig for flere grupper i samfunnet og å øke kunnskapen om demens i innvandrerbefolkningen. Brosjyren er tospråklig, med norsk parallelt med engelsk, arabisk eller urdu. Det gjør den velegnet som utgangspunkt for samtale også mellom generasjoner i familien.
Brosjyren er oversatt av et profesjonelt byrå og kvalitetssikret av helsepersonell med riktig språkbakgrunn. Arbeidet med oversettelsen var en tidkrevende prosess fordi det tok tid å kvalitetssikre og gjøre endringer og språklige tilpasninger. Når det gjelder kvalitetssikring av språk har vi samarbeidet med bl a ansatte og brukere på Primærmedisinsk verksted.
Brosjyrene er trykket opp i et opplag på 5000 pr språk.
Brosjyrene er sendt ut til svært mange, alle kommuneleger, fastleger i de store byene, bibliotek, seniorsentre, flerkulturelle seniorsentre, til alle utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester, til utredningsenheter, til moskeer, Islamic Culturell center, til minoritetsrådgivningstjenester i bydeler i Oslo og Primærmedisinsk verksted for å nevne de viktigste. Brosjyrene ligger tilgjengelig for bestilling på Nasjonalforeningens nettside. I tillegg er den lagt som link på andres nettside, bl a Nakmi sin nettside mighealthnet.
Underveis i prosessen kom ønske om å lage brosjyrene tilgjengelig for lesesvake. Dette har vi gjort ved å få den innlest på lydfil som ligger tilgjengelig på Nasjonalforeningens nettside. Til dette arbeidet har vi samarbeidet med Pak radio, voice of Oslo.
Det er blitt gitt positive tilbakemeldinger på at brosjyren er tospråklig. Det gjør den tilgjengelige også for den yngre generasjonen som kanskje behersker norsk bedre enn foreldregenerasjonen. Det er også blitt gitt svært gode tilbakemeldinger på at brosjyren er tilgjengelig som lydfil. Det har kommet inn mange bestillinger på brosjyrene fra bl a fastleger.

Prosjektleder/forsker

Liv Anita Brekke

Detaljer
Program
Forebygging (2009)
Prosjektnavn
Å huske dårlig kan være sykdom
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2010: kr 285 000
Startdato
01.01.2010
Sluttdato
31.12.2011
Status
Avsluttet