Å lære seg å leve med hjerneslag

I samarbeid med

Sluttrapport

Bakgrunn

Prosjektet har til hensikt å styrke kunnskapen om slagrammede og nærståendes langvarige lærings- og endringsprosesser og hvordan helsetjenesten best kan utformes for å understøtte disse.

Målsetting

1.Hvordan erfares omstillings- og nyorienteringsfasen hos personer med hjerneslag, og hva fremheves som betydningsfullt i prosessen med å lære seg å leve med sykdommen? 2.Hvordan erfares det å være nærstående til personer med hjerneslag, hvilke behov har de og hvordan endres disse over tid? 3.Hva ved helsetjenestetilbudenes form og innhold synes å fremme menneskers muligheter til å håndtere hverdagen over tid?

Design, metode, materiale

Dette er en kvalitativ eksplorerende forløpsstudie. Problemstillingene er besvart gjennom gjentagende halvstrukturerte intervju (dybdeintervju) med personer med hjerneslag og deres nærstående. Totalt 44 intervju er gjennomført og transkribert. Utvalget har bestått i 9 slagrammede rekruttert fra ulike lærings- og mestringstilbud/primærrehabilitering og 13 nærstående. Utvalget er strategisk ved at brukere og pårørende gir rike beskrivelser av håndtering av hverdagslivet over tid og de har god bredde i erfaringer med ulike helsetjenester. Feltarbeid er gjennomføring ved to ulike lærings- og mestringskurs. Feltarbeidet i primærrehabiliteringen skedde 2-3 dager i begynnelsen, midt i og mot slutten av rehabiliteringsoppholdet. Materialet baserer seg her på fyldige feltnotater. Databehandlingsprogrammet NVivo vil bli brukt som hjelp i analysearbeidet.

Gjennomføring

Studen startet opp februar 2010. Dataproduksjon ble etter planen avsluttet ved utgangen av 2011. I 2012 og 2013 har jeg hatt 50% stilling i prosjektet, noe som har gjort at analyse og artikkelskriving har tatt lengere tid enn antatt. Publiseringsprosessen har tatt lengre tid enn forventet. Status pr. dag er at det foreligger to publiserte artikler i internasjonale referee bedømte tidskrift. Artikkel tre er snart klar til innsending og den fjerde artikkel er under skriving og planlegges innsendt til referee vurdering i løpet av våren.

Resultater

Rehabilitering av slagrammede i sykehus fremmer trygghet, tillit og bidrar til å optimalisere kroppslige ressurser. Sykehuskonteksten kan også bidra til å gjøre overgangen hjem til en kritisk fase. Livets realitet synker inn gjennom hverdagslivet konfrontasjoner og mange etterlyser mer psykososial støtte i den langvarige veien med å lære seg og leve med sykdommen. Rehabiliteringstilbud med basis i et famileperspektiv beskrives som avgjørende viktig.

Samarbeidspartnere

Inernasjonal samarbeidspartner og medforfatter er seniorforsker Tove Borg. Tilknyttet Universitetet i Åshus. Nasjonal samarbeidspartner og medforfatter er professor og fagligleder for Senter for omsorgsforskning i Nord- Norge, Torunn Hamran.

Videre planer

Planen videre er å publisere tre artikler basert på dette materialet. Artikkel 3 er snart klar til innsendig, artikkel fire og fem sendes inn i løpet av året. Resultatene er formidlet i populærvitenskapelig tidskrifter og på nasjonale og internasjonale konferanser. Formidling videre vil bli sentralt. Funnene brukes aktivt i undervisning av fremtidig helsepersonell både på bachelor, master og PhD nivå. På bagrunn av kunnskap fremkommet i denne studien er et større multisenterstudie igangsatt.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Det har vært et svært godt samarbeid med søkerorganisasjon.

Publikasjonsliste

Arntzen C, Borg T & Hamran T (2014) “Body, participation and self transforms during and after in-patient stroke rehabilitation” Scandinavian Journal of Disability Research. Published online: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1501741….

Arntzen C, Hamran T & Borg T (2014) “Long term rehabilitation trajectory after stroke: An ongoing negotiation between body participation and self”. Disability and Rehabilitation. Early Online: 1–9.
DOI: 10.3109/09638288.2014.972590

Sluttrapport/artikler (pdf)

=_UTF-8_B_TG9uZy10ZXJtIHJlY292ZXJ5IHRyYWplY3RvcnkgYWZ0ZXIgc3Ryb2tlXyBhbiBvbmdvaW5nIG5lZ290aWF0aW9uIGJldHdlZW4gYm9keSwgcGFydGljaXBhdGlvbiBhbmQgc2VsZi5wZGY=_=.pdf
Poster Japan juni 2014.pdf
=_UTF-8_B_Qm9keSwgcGFydGljaXBhdGlvbiBhbmQgc2VsZiB0cmFuc2Zvcm1hdGlvbnMgZHVyaW5nIGFuZCBhZnRlciBpbi1wYXRpZW50IHN0cm9rZSByZWhhYmlsaXRhdGlvbi5wZGY=_= (1).pdf

Sluttrapportsammendrag

Arntzen C, Borg T & Hamran T (2014) “Body, participation and self transforms during and after in-patient stroke rehabilitation” Scandinavian Journal of Disability Research. Published online: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1501741….

Arntzen C, Hamran T & Borg T (2014) “Long term rehabilitation trajectory after stroke: An ongoing negotiation between body participation and self”. Disability and Rehabilitation. Early Online: 1–9.
DOI: 10.3109/09638288.2014.972590

Prosjektleder/forsker

Cathrine Arntzen

Detaljer
Program
Forskning (2009)
Prosjektnavn
Å lære seg å leve med hjerneslag
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Org.ledd
Universitetssykehuset Nord-Norge
Beløp Bevilget
2010: kr 700 000, 2011: kr 725 000, 2012: kr 750 000
Startdato
01.02.2010
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet