A-larm Ung og aktiv

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Larvik kommune utfordringer med utenforskap hos ungdom, og at ungdom som ikke er i organiserte fritidsaktiviteter har få tilbud. Behovet er at det ikke finnes et ungdomsstyrt sted for ungdommer som opplever utenforskap. Situasjonen er at det er økende rus-utfordringer i målgruppen. Et ungdomstiltak kan forebygge og forhindre at ungdom kommer utenfor. Hovedmål: Utvikle A-larm ung og aktiv som et forebyggende og helsefremmende aktivitetstilbud for og av ungdommers stemmer. Delmål: Nå ungdommer som er i gråsonen for utenforskap og bidra til at de får aktiviteter, gjennom tilhørighet og aktiv deltakelse sammen med andre i samme situasjon. Med bakgrunn i ABC-modellen, (Act, belonging og Comitment) har A-larm hatt et medvirkningsmøte med ungdom som er i gråsonen for utenforskap. Totalt 9 ungdommer i alderen 13-16 år deltok og ga sine innspill. Ungdommene ønsker et tilbud som selv har eierskap og tilhørighet til gjennom at det utvikles i tråd med deres rett til medvirkning, jf. FN barnekonvensjon (Alle barn har rett til å bli hørt). Ungdommene ønsker å medvirke og bli sett og hørt. De ønsker trygge voksne som selv har opplevd utenforskap og som de selv opplever tillit til og som de kan bygge gode stabile relasjoner med over tid, og fast ukentlig aktivitet på deres premisser

Aktivitet/tiltak/metode

A-larm aktiv og ung legger vekt på faste møtepunkter, på en fast kveld i uka. I tillegg kan det komme utflukter en gang i mnd utenom. Aktiviteten legger vekt på ungdomsmedvirkning og ungdommene skal selv komme med forslag til hva slags aktiviteter de ønsker. I forkant av søknaden, har det vært et medvirkningsmøte med 10 ungdommer og de ønsker aktiviteter som; Kino, Hesteridning, Jentekveld med neglelakk, film, Bowling, Cafetur,Bading- adskilt jenter og gutter pga kroppspress, Trening, gjerne på treningsenter, Fotball, Turer i skogen med grilling, Dyreparken i kristiansand, Bø i sommerland, Go cart, Fisketurer, Diverse turneringer- fotball, fifa etc. med premier, Besøke ungdom i andre byer, Paintball. Felles for målgruppen er at de opplever utenforskap, og ikke finner sin plass i organiserte aktiviteter og er på vei ut i utenforskap; rus, psykisk uhelse og spillavhengighet. Gjennom fast tilbud med trygge voksne kan de oppleve mestring og motvirke utenforskapet. Målgruppen: Ungdom som er i gråsonen for utenforskap og som ikke finner sin plass i andre organiserte aktiviteter. Prosjektet evalueres gjennom tilbakemeldinger fra ungdommene. De får mulighet til å gi anonyme tilbakemeldinger gjennom kartleggingsverktøyet Enalyzer. I tillegg har de som er involvert i prosjektet fått opplæring og signert taushetserklæring og gjennomgang av A-larm har etiske retningslinjer. Alle som jobber med barn og ungdom under 18 år må levere godkjent politiattest. Utfordringer og hvordan disse kan imøtegås: Utfordring med rekruttering – imøtegås gjennom at vi alt har 10 ungdommer som har gitt sine innspill på hva de ønsker, og som selv ønsker dette tilbudet. I tillegg så har vi gode og tett dialog med ulike tjenester i Larvik kommune, som kan sikre god rekruttering av ungdommer som er i gråsonen som kan ha en nytte av å få fast ukentlig tilbud hvor de møter andre i samme situasjon og opplever fellesskap og tilhørighet.

Antall deltakere

30

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

For den enkelte deltaker vil virkning på kort sikt være at de får et fast holdepunkt i uka, med en aktivitet hvor de føler og opplever tilhørighet. I et lengre perspektiv kan det bidra til å motvirke utenforskap og være god samfunnsøkonomi gjennom at de kommer seg ut av sporet; rus, psykisk uhelse og spillavhengighet. For målgruppen som helhet er virkningen på kort sikt at de får et sted hvor deres stemme står sentralt i utvikling og utforming av tilbudet. De får økt kompetanse om medvirkning i eget liv, og at de eier tilbudet gjennom de skal være aktive medvirker i gjennomføring. På lang sikt vil det for målgruppen bidra til øke kompetanse og kunnskap om involvering, aktiv deltakelse og ta grep om egen livssituasjon. I tillegg vil det på sikt bidra til å trygge deress sosiale samspill med andre i samme situasjon, som igjen kan motvirke ensomhet. For befolkning/samfunn på kort sikt vil virkninger være at kommunen har et tilbud de kan “henvise” ungdom som de er bekymret for, og dermed også sikre at de får oppfølging og blir sett i et fast ukentlig tilbud. På lang sikt vil det slikt tilbud kunne bidra til å forhindre frafall og utenforskap. Nettopp fordi at ungdommene selv opplever at de blir sett og hørt og har medvirkning. Deres stemme betyr noe og de møter andre i samme situasjon som kan motiverer dem til å gjøre endringer. Det er god samfunnsøkonomi hvis en klarer å forhindre utenforskap for flere av ungdommene og få dem inn i et sosialt fellesskap fremfor et utenforskap preget av rus, psykisk uhelse og spillavhengighet. I tillegg vil prosjektet styrke samskaping mellom Larvik kommune og A-larm som ideell organisasjon. ABC-modellen kan også styrke samarbeidet mellom alle parter i prosjektet

Plan for gjennomføring

I første kvartal i 2024 vil det stå sentralt med rekruttering og markedsføring av tilbudet. Ungdommene som deltok i første medvirkningsmøte kobles på umiddelbart etter et evnt. tilsagn for å delta i planlegging. Fra feb 2024 blir det faste ukentlige treffpunkt og ungdommene og prosjektmedarbeider jobber aktivt for å få ut informasjonen til målgruppen i samarbeid med samarbeidspartnere Gjennom hele perioden er det ett fast mnd. prosjektmøte hvor samarbeidspartnere og de som er involvert deltar for å drøfte status, utfordringer og evnt. justeringer som bør gjøres i tråd med medvirkningsprinsippet. Evaluering skjer underveis, og det utarbeidet et kort spørreskjema i enalyzer som ungdommene som deltar kan svare på anonymt.

Prosjektleder

Hanne Merethe Nøding

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
A-larm Ung og aktiv
Organisasjon
A-LARM Forum for Åpenhet om Rus og Behandling
Beløp Bevilget
2024: kr 200 000, 2025: kr 200 000
Startdato
01.01.2024
Sluttdato
31.12.2025
Status
Under gjennomføring