Å leve med oksygenbehandling

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET:
For noen pasienter med alvorlig lungesykdom vil behandling med langtids oksygen (LTOT) bli en realitet i sykdommens siste fase. Behandlingen vil vare livet ut og innebærer til dels store praktiske konsekvenser for brukeren. Oksygenet gis på nesekateter fra en beholder, og bruk av oksygen krever god kunnskap om både selve utstyret, men også forholdsregler knyttet til gassen oksygen og kjennskap til hvordan oksygenet skal brukes i de ulike hverdagssituasjonene. Spørsmålene blir mange når man som alvorlig syk skal starte en så krevende behandling, og en brosjyre vil være et «oppslagsverk» for å få svar på alle mulige spørsmål om å leve med oksygenbehandling.
Det finnes i dag kun informasjonsmateriell utarbeidet av oksygen- eller utstyrsleverandør. Vi ønsker å lage en nøytral brosjyre som omhandler alle aspekter ved bruk av LTOT, myntet både på brukeren, pårørende og helsepersonell i førstelinjetjenesten.
2. PROSJEKTETS MÅLSETTING:
Å utvikle, trykke og distribuere en informativ og brukervennlig brosjyre som inkluderer alle aspekter ved det å bli eller være oksygenbruker eller å være pårørende til oksygenbruker. Brosjyren skal også kunne brukes av helsefaglig personell i primærhelsetjenesten som møter oksygenbrukeren utenfor sykehus.
3. PROSJEKTETS MÅLGRUPPE:
Lungesyke pasienter som skal bli eller som allerede er oksygenbrukere, deres pårørende og helsepersonell, spesielt fra førstelinjetjenesten.
4. BESKRIVELSE AV GJENNOMFØRING:
Brosjyren skal utvikles på Glittreklinikken. Glittreklinikken er landets største lungesykehus og har bred tverrfaglig kompetanse på alle aspektene ved oksygenbehandling. Lege, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut og bioingeniør bidrar med tekst fra sine respektive fagfelt. Et par LTOT-brukere blir invitert til å bidra med korte illustrerende fortellinger fra deler av livet som oksygenbruker. Vi vil bruke en journalist til å sammenstille og «språkvaske» bidragene fra de ulike helsefaglige medarbeiderne samt til intervjue oksygenbrukerne og pårørende. Design, foto/illustrasjon, layout og trykk av brosjyren kjøpes eksternt. Ved å inkludere både oksygenbrukere, pårørende og behandlingshjelpemiddelsentraler kan vi få tilbakemeldinger slik at det endelige produktet blir best mulig tilpasset målgruppen.
5. PROSJEKTETS BETYDNING:
Vi tror at en brukervennlig og informativ brosjyre vil bidra til at oksygenbrukeren sammen med pårørende mestrer hverdagen og kan opprettholde god livskvalitet. Brosjyren skal også bidra til at førstelinjetjenesten har lett tilgang på grunnleggende og praktisk informasjon om bruk av oksygen for personer med kronisk lungesykdom. Samlet håper vi at en oksygenbrosjyre vil bidra til et godt opplæringstilbud til oksygenbrukere, pårørende og ansatte i førstelinjetjenesten.
6. FREMDRIFTSPLAN:
Vår 2012: Systematisering av litteratur og skriftlig bidrag fra de ulike helsefaglige bidragsyterne, samt intervju av oksygenbrukere og pårørende.
Vår 2012: Journalist sammenstiller alt skriftelig materiale
Høst 2012: Produksjon og distribusjon av brosjyre

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2011_3_0295.pdf

Sluttrapportsammendrag

For noen pasienter med alvorlig lungesykdom vil behandling med langtids oksygen (LTOT) bli en realitet i sykdommens siste fase. Behandlingen vil vare livet ut og innebærer til dels store praktiske konsekvenser for brukeren. Oksygenet gis på nesekateter fra en beholder, og bruk av oksygen krever god kunnskap om både selve utstyret, men også forholdsregler knyttet til gassen oksygen og kjennskap til hvordan oksygenet skal og kan brukes i de ulike hverdagssituasjonene. Prosjektet «Å leve med oksygenbehandling» ble iverksatt for å få laget en enkel og brukervennlig informasjonsbrosjyre som omhandler alle aspekter ved bruk av LTOT. Vår målsetting med brosjyren var å gi veiledning og gode råd som vil kunne gi en tryggere hverdag for både brukeren og pårørende, samt praktisk informasjon til helsepersonell i førstelinjetjenesten.
Prosjektet har vært fullfinansiert av Stiftelsen Dam og ble i sin helhet utført i 2012 ved LHL Helses institusjon Glittreklinikken, som er et sykehus for utreding, behandling og rehabilitering av pasienter med lungesykdom. Det tverrfaglige helsepersonellet på klinikken har bred erfaring med alle aspekter ved LTOT. Helsepersonell ved klinikken har i samarbeid med oksygenbruker, journalist og kommunikasjonsbyrå utarbeidet brosjyren.
Brosjyren «Til deg som bruker oksygen» er myntet både på brukeren, pårørende og helsepersonell i førstelinjetjenesten. I brosjyren forklares de tekniske sidene; hvordan de ulike utstyrene fungerer, sikkerhetsregler, service og levering. Vi presenterer så en brukers erfaringer «Det er ikke farlig å begynne med oksygen». Dette avsnittet er et viktig og ærlig bidrag! Neste avsnitt er viet det å være i aktivitet og trene med oksygen, her har ergoterapeut og fysioterapeut bidratt med gode og konkrete råd til en aktiv hverdag. Vi ønsker at oksygenbrukeren skal kunne reise, men det krever planlegging. I brosjyren gir vi konkrete tips som vi håper kan bidra til å gjøre reisen lettere. Vi håper at brosjyren vil være til god hjelp og støtte for oksygenbrukeren!
Brosjyren «Til deg som bruker oksygen» skal inngå i LHLs brosjyrebibliotek, og den vil etter prosjektslutt bli administrert og oppdatert av LHL og Glittreklinikken. LHL distribuerer brosjyren kostnadsfritt. Brosjyren kan leses og bestilles på www.lhl.no og www.glittreklinikken.no.

Prosjektleder/forsker

Anne Edvardsen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2011)
Prosjektnavn
Å leve med oksygenbehandling
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
2012: kr 152 000
Startdato
01.01.2012
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet