Å leve med seneffekter etter kreft

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

253 000 lever med eller etter kreft. Det å overleve kreft kan ha sin pris i form av fysiske, psykiske og sosiale senskader. Vi vet at informasjon og kunnskap om seneffekter, hvordan disse kan håndteres og hvem som kan bistå er mangelfull hos pasienter og pårørende, men også hos helsepersonell, arbeidsgivere og Nav. Vi vet også noe om hvordan vi med konkrete tiltak kan spre informasjon og kunnskap som vil bidra til at kreftoverlevere med seneffekter får en bedre hverdag. Vi ønsker derfor å rette oppmerksomheten mot informasjonstiltak for dem som lever med seneffekter og dem som bistår.

Målsetting

Målsetting for prosjektet er at kreftpasienter og pårørende gjennom tilpassede virkemidler, særlig i regi av helsepersonell, men også andre som arbeidsgiver og Nav, skal få bedre informasjon, kunnskap og veiledning om håndtering av seneffekter og senskader for best mulig livskvalitet og hverdag.

Målgruppe

Primærmålgruppen er kreftpasienter og pårørende, men prosjektet vil også omfatte en sekundærmålgruppe som helsepersonell, arbeidsgivere og Nav.

Antall personer i målgruppen

40000

Beskrivelse av gjennomføring

Dette er et toårig prosjekt fordi det tar tid å videreutvikle, bygge opp/tilpasse til brukerbehov og forankre et godt informasjonstilbud. Vi planlegger å ha 10-12 folkemøter/temamøter som gjennomføres over samme lest som i pilotperioden, men prosjektmidler gir oss mulighet til å arrangere flere folkemøter på flere steder og rettet mot sekundærmålgrupper, spesifikke problemstillinger eller mer tid til dialog og spørsmål. Vi vil ansette en godt kvalifisert informasjonsmedarbeider i 50 % stilling i prosjektperioden. Denne skal som utgangspunkt være ansatt hos Nasjonal kompetansetjeneste for å være en del av, og trekke veksler på, den medisinske- og helsefaglige forskningskompetansen der. Informasjonsmedarbeideren skal samarbeide tett med prosjektleder og informasjonsmedarbeidere i Kreftforeningen, ved å veksle på å sitte hos Kompetansetjenesten og Kreftforeningen, samt være med i prosjektgruppen. Kreftforeningen er prosjekteier og har prosjektlederansvar. Det settes raskt ned en prosjektgruppe som ledes av prosjektleder og en styringsgruppe som ledes av Kreftforeningen. Organisering og deltakelse besluttes i samråd mellom Kreftforeningen og Kompetansetjenesten. Brukere i de ulike målgruppene skal med i gruppene ut fra behov.

Fremdriftsplan

Oppstart er 1. kvartal 2018. Prosjektleder ferdigstiller og forankrer prosjektplan i løpet av prosjektets første to måneder. Prosjektet er 2-årig (24 måneder). Ved måloppnåelse og ønskede resultater viderefører Kreftforeningen informasjonstilbudene med de ressurser det krever. Framdrift og resultater rapporteres og forankres jevnlig i styringsgruppen. Dette er prosjektleders ansvar. Det samme gjelder jevnlig rapportering til Extrastiftelsen.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Å leve med seneffekter etter kreft sluttrapport 2020 .pdf

Prosjektleder/forsker

Bente Øverli

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Å leve med seneffekter etter kreft
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
2018: kr 600 000, 2019: kr 200 000
Startdato
31.12.2018
Sluttdato
31.12.2020
Status
Under gjennomføring