Å være ung med hodepine

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Hodepine påvirker i stor grad dagligliv og livsmestring, bidrar til høyt fravær fra skole/studier og sosiale aktiviteter, søvnproblemer, lav selvfølelse og overforbruk av medikamenter. Undersøkelser viser at depresjon er den vanligste følgetilstanden til alvorlige hodepineplager. Hodepine Norge mener det er viktig at unge med hodepine og deres foresatte blir møtt av fagfolk med tilstrekkelig kunnskap om forebygging og behandling både av hodepinesykdommer og følgeplagene. Dette kurset tar i bruk oppdatert medisinsk faglig kunnskap, kombinert med erfaringskompetanse og kognitivt atferdsteori.

Målsetting for prosjektet

Kurset skal føre til mindre smerte og bedret funksjonsevne og gi den enkelte ungdom og hans nærmeste styrke gjennom økte mestring av egen sykdom. Dette vil forebygge lav selvfølelse og psykisk uhelse. Dette vil gi mindre forbruk av helsetjenester, mindre fravær, og minsket fare for uførhet.

Målgruppe

Ungdommer i alderen 13-20 år

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

45

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Kurset bygger på oppdatert medisinsk faglig kunnskap om forebygging og behandling av hodepineplager, kombinert med kognitivt atferdsteori. Kurset skal utarbeides som et psykoedukativt tilbud, der vi gjennom pedagogiske prinsipper drøfter hva man vet om lidelsen, og hva ungdommen selv og de nærmeste kan gjøre for å bedre mestre hodepinen. Hvert kurs skal gå over 2 helgesamlinger. Helgesamlinger er valgt for å gjøre kurset tilgjengelig også for ungdom som bor langt fra kurstedet. Det planlegges i alt 3 slike kurs. To på Østlandet og ett i Troms. Det tilstrebes å være ca 15 deltakere på hvert kurs. Hver kursdag varer 7 timer. Dette kan oppleves langt for noen av deltagerne, men gi mulighet til å ha fokus på både kunnskaper knyttet til hodepineplager, en prosessdel basert på kognitiv terapi, samt romme tid for stimulering til økt fysisk aktivitet og samvær og erfaringsutveksling med ungdom/likepersoner Ungdommen skal få opplæring både knyttet til kunnskaper om forebygging og behandling av sin hodepine og hvordan de kan bruke ulike teknikker for å endre uhensiktsmessig adferd og tanker som skaper vonde følelser og som igjen kan påvirke smertene.

Fremdriftsplan for prosjektet

Våren 2020 Forberedende arbeid med skjemaer og informasjonsmateriell. Gjennomføring 1. kursrunde Høst 2020 Gjennomføring 2. kursrunde, testing av deltagere fra 1. kurs. Vinter 2021 Gjennomføring 3. kursrunde, testing av deltagere fra 2. kurs. Vår 2021 Testing av deltagere fra 3. kurs, evaluering av prosjektet. Høst 2021 Skriving/publisering av artikler, undervise helsepersonell Åpent møte i forb. int. hodepinedagen Utarbeide sluttrapport

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Prosjektet har fokus på ungdom mellom 13 og 20 år som lider av migrene og andre hodepinelidelser. Prosjektet omfattet også kurs for foresatte samt et seminar for styremedlemmer i den nyoppstartede ungdomsavdelingen av Hodepine Norge; Hodepine Ung. Målet var å forbedre deres forståelse og mestring av sykdommen gjennom en kombinasjon av undervisning, praktiske øvelser, og støtte. Når det gjelder «Hodepine Ung» var målet å gi undervisning om de ulike hodepinetilstander og tverrfaglig behandling av disse for bedre å kunne ruste dem til arbeidet som lå foran dem samt mulighet for videreføring av prosjektet.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Kurset oppnådde sine mål på individnivå ved å redusere smerte og forbedre funksjonsevne, demonstrert av nedsatte Hit-6 og MFQ scorer. Dette ga ungdommene økt kunnskap om hodepine og strategier for å håndtere depresjon og lav selvfølelse. På samfunnsnivå hjalp kurset deltakerne med å bedre mestre hodepine og dens dagligdagse konsekvenser. Prosjektet ble et pionerinitiativ som inspirerte og tilgjengeliggjorde metodikken for andre som jobber med ungdom og hodepine. Erfaringskompetansen fra deltakende ungdommer ble systematisert, noe som bidro til kunnskapsgrunnlaget og tjenesteutvikling for målgruppen. Videre hjalp prosjektet Hodepine Norge med å etablere et ungdomsnettverk, hvor ungdommer ble identifisert som potensielle likepersoner. Disse kandidatene ble senere innkalt til kurs i regi av Hodepine Norge for å støtte andre unge med lignende utfordringer.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

53

Prosjektgjennomføring/Metode

For å tiltrekke ungdom til vårt prosjekt brukte vi sosiale medier og etablerte en dedikert landingsside for informasjon og påmelding. Dette økte antall deltakere. Opprinnelig skulle kurset være på en gård med uteaktiviteter, men på grunn av pandemien ble det flyttet til Oslo. Vi tilpasset arrangementet for å opprettholde en engasjerende opplevelse. Prosjektet omfattet fire kurs for ungdom, fordelt på to aldersgrupper (13–16 og 16–20 år), og ett for foresatte samt et seminar for Hodepine Norge Ung. Ekspertene inkluderte leger, psykiatriske sykepleiere, og terapeuter, med gjesteopptredener fra en mindfulnessinstruktør og psykologer, som bidro til en rik læringsopplevelse. Kursene dekket medisinske, psykologiske og terapeutiske strategier for å håndtere hodepinesykdommer, og støttet ungdommenes individuelle mestring av sykdommen. Et eget kurs for foresatte fremmet forståelse og samhold i familiene. Et fellesskap ble bygget gjennom gruppediskusjoner og taushetserklæringer, skapende forståelse og reduserte isolasjon. Dette støttet deltakernes velvære og fremmet et miljø for deling og støtte, og markerte et viktig skritt i å adressere utfordringene ved hodepinesykdommer.

Resultater og resultatvurdering

Alle samlinger ble anonymt evaluert ved individuelle skjemaer samt drøftet i gruppen. Deltakerne viste forbedringer i selvrapportert mestring, reduserte migreneanfall, og en bedre forståelse av hvordan livsstilsendringer kan påvirke deres hodepinesymptomer. Ved slutten av prosjektet hadde deltakerne tilegnet seg ny kunnskap samt utviklet en sterkere følelse av selvstendighet i forhold til å håndtere sin tilstand. Foreldre synes de fikk gode verktøy til å jobbe videre med sine barn med kronisk sykdom og forebygging av skolevegring. Hodepine Norge Ung har startet en kampanje på sosiale medier der de informerer om hodepine, og gjennomførte et flott debattinnlegg på Arendalsuka 2023, der de også bidro på Hodepine Norges stand. De forsetter aktivt sitt informasjonsarbeide videre fremover. Samtidig har vi i Hodepine Norge tilegnet oss en erfaringskompetanse gjennom disse samlingene som vi vil ta med oss i det videre arbeidet med barn og unge med migrene og andre hodepinesykdommer.

Oppsummering og videre planer

Prosjektet “Ung med hodepine” har vist hvordan ungdom med kronisk sykdom kan støttes til å fullføre utdanningen, noe som gir betydelige helsegevinster. Vi har sett forbedringer i livskvalitet og funksjonsnivå, spesielt blant de nær å droppe ut, som fullførte en intensiv helgesamling. Prosjektet har forbedret deltakernes livskvalitet og utdanningsengasjement. Vi planlegger å utvide rekkevidden og berike programmet med flere ressurser, og tilby kurs i flere norske byer for å hjelpe flere ungdommer med hodepinesykdommer.

Prosjektleder

Anne Christine Poole

Detaljer
Program
Helse høst (2019)
Prosjektnavn
Å være ung med hodepine
Organisasjon
Hodepine Norge
Beløp Bevilget
2020: kr 227 000, 2021: kr 468 000
Startdato
14.12.2020
Sluttdato
30.12.2023
Status
Avsluttet