ABC for ASK

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Foreldrene til barna som er ASK-brukere står i varige, omfattende og krevende omsorgssituasjoner. Kommunikasjon er det viktigste for et menneske. Foreldrene har en bratt læringskurve. I tillegg til å være foreldre er de barnas advokat og koordinator, motivator, språkpedagog,lærer for barnets assistenter og annet støttepersonale, programmerer. Foreldrene holder hele barnets livsprosjekt i hendene. Assistenter trenger egen opplæring. Det er årlig 46 nye barn med ASK-behov som har CP, totalt ca. 750 barn på landsbasis under 16 år.

Målsetting for prosjektet

• å gi likemannsbasert støtte og tilby en arena for erfaringslæring foreldre i mellom • samle og utvikle informasjons- og støttemateriell som er kunnskapsbasert om ASK for foreldregruppen • samle inn oversikt over hvor foreldre kan henvende seg for å få tilpasset lærings- og mestringstilbud

Målgruppe

• Foreldre til barn med CP som benytter ASK • Nærpersoner til barna i barnehage og skole som arbeider som assistenter

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

60

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Planlegging og gjennomføring av foreldresamling skjer i samarbeid med erfarne foreldre. I dette prosjektet er det foreldrene som er de fremste ekspertene. Fagfolk trekkes også inn, erfarne foreldre kjenner kompetente fagpersoner. Se utkast til program. Samlingen omhandler rettigheter og ansvar for tilbud til ASK-barn. Deltakerne deles i grupper, det er innledninger om ASK i barnehage og grunnskole. Tilpasset undervisning, spesialundervisning – hvordan får vi gode læresituasjoner? Det legges stor vekt på å gjøre bruk av deltakergruppens erfaringer. Samlingen avsluttes med samtale om behov for nettverk. Planlegging og gjennomføring av samling for 30 assistenter, rekruttering skjer via foreldrene. Prosjektet skal tilby oversikt over informasjons- og støttemateriell som er kunnskapsbasert om ASK for foreldregruppen. Det innhentes oversikt over veilednings- og opplæringstilbud for foreldre og andre nærpersoner. Det planlegges temaside på www.cp.no om ASK, hvor det er brukerhistorier og fagartikler som dekker viktige tema. Det vurderes bruk av fotograf for ta bilder som gjør stoffet konkret, nært og relevant.

Fremdriftsplan for prosjektet

Første året: Etablere prosjektgruppe med erfarne foreldre, starte samling av informasjons-, støtte- og veiledningstilbud. Gjennomføre foreldresamling i mai – juni. Andre året: Fullføre arbeidet med temaside om ASK til nettsiden juli – september, gjennomføre samling for assistenter januar-mars. Vurdere behov for flere artikler til temasiden i april etter samlingen av assistenten. Deltakerevaluering skjer via questback.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Bakgrunn for prosjektet Vi oppsummerte bakgrunn for prosjektet i vår søknad med setningen «foreldre betyr alt». Vi bygget på en antagelse om at foreldrene er de viktigste initiativtakerne og driverne i oppfølgingsprosessene. Dette var inntrykket vi hadde, etter samtaler med denne foreldregruppen. Foreldrene til barna som er ASK-brukere står i varige, omfattende og krevende omsorgssituasjoner. Målsetting for prosjektet: • å gi likemannsbasert støtte og tilby en arena for erfaringslæring foreldre imellom • samle og utvikle mer målrettet informasjons- og støttemateriell som er kunnskapsbasert om ASK for foreldregruppen • samle inn oversikt over hvor foreldre kan henvende seg for å få tilpasset lærings- og mestringstilbud Målgruppe for prosjektet var: • Foreldre til barn med CP som benytter ASK • Nærpersoner til barna i barnehage og skole som arbeider som assistenter, men som ikke har formell pedagogisk, helse- eller sosialfaglig kompetanse tilsvarende tre års utdanning

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Dette var første gang CP-foreningen hadde egen samling for ASK-foreldre. Det ble godt mottatt. Det ble et sterkt og emosjonelt møte med en medlemsgruppe som har stor kompetanse, sterke og relevante erfaringer og mye å bidra med i forhold til hverandre. Foreldre med små barn hadde heldigvis i større grad enn de med eldre barn fått hjelp på et tidligere tidspunkt, og uttrykte tilfredshet med at ASK var tatt tak i og at de hadde noen å spørre til råds. Samlingen for assistenter var godt etterspurt, av barnas assistenter rekruttert via foreldre. Men også fagpersoner i lokale tjenester, assistenter ansatt i BPA-firmaer og ansatte i kommuner. Det var stor aktivitet i samlingen. Det var også et stort personlig engasjement til stede, for å yte god tjeneste til barn og unge som er brukere av ASK. Det er gjort et arbeid med å skape oversikt i et system som framstår uoversiktlig og fragmentert. Dette benyttes til egen temaside om ASK på cp.no.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

68

Prosjektgjennomføring/Metode

Erfaringsbasert kunnskap blant deltakerne, samlinger med gode fagpersoner som får fram erfaringer og refleksjon

Resultater og resultatvurdering

To samlinger gjennomført med god deltakelse, som søkt om, med noen mindre justeringer. Det er utarbeidet en råtekst til publisering av temaside på cp.no, litt gjenstår før publisering kan skje. Temasiden vil bestå av en beskrivelse av ASK, hva er det vi snakker om, hvor kan vi få hjelp, og hva kan familiene forvente. Det er gjort intervjuer med flere brukere, og det er tatt foto som skal benyttes på temasiden. Arbeidet med prosjektet har også medført en økt bevissthet og kunnskap i CP-foreningen rundt temaet, økt samarbeid med andre organisasjoner og innsikt i typiske brukererfaringer når det gjelder ASK.

Oppsummering og videre planer

ABC for ASK-prosjektet har vist oss at foreldre kjenner seg igjen i at «foreldre betyr alt» når det gjelder ASK. Likevel, det framstår som svært håpefullt at foreldre som deltok på samlinger kan fortelle om tidlig innsats, og at familien får god profesjonell støtte . Det gir håp for nye familier. CP-foreningen ønsker å formidle dette til vår medlemsgruppe gjennom en egen temaside om ASK på cp.no. Samlingene vi har gjennomført i ABC for ASK-prosjektet har bekreftet at det vil være nyttig. Både foreldregruppen som har deltatt, så vel som assistentene, har bekreftet dette.

Prosjektleder

Eva Buschmann

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
ABC for ASK
Organisasjon
Cerebral Parese-foreningen
Beløp Bevilget
2017: kr 239 050, 2018: kr 349 050
Startdato
01.07.2017
Sluttdato
30.12.2019
Status
Under gjennomføring