AINs storsamling for voksne

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Autismeforeningen i Norge (AIN) er en nasjonal forening for mennesker med og berørt av autismespekterdiagnose (ASD). De siste årene har foreningen hatt en eksplosiv vekst i medlemstall, som indikerer et økende behov for møteplasser for mennesker berørt av diagnosene. Disse diagnosene kan inntreffe i alle livets faser, og det er mange mennesker som føler behov for samhold, forståelse og økt kunnskap. Dette behovet ønsker vi å dekke opp gjennom en storsamling over en helg, der foreldre til barn med diagnose kan møte andre foreldre; der barn med diagnose kan møte andre barn med diagnose; der voksne med diagnose kan møte andre voksne med diagnose; der søsken kan møte andre søsken; og så videre. Vi har en målsetting om 250 voksne deltakere. I tillegg vil det være rom for 150 barn og unge, og dette dekkes opp gjennom et allerede innvilget tilskudd fra LNU. Det holdes dermed separat fra dette prosjektet. Storsamlingen vil bestå av workshops, foredrag, samtalegrupper og ulike aktiviteter som både samler og gir mestring. Vi ønsker å gi deltakerne en følelse av å ikke være alene, styrke bånd og relasjoner med andre som er i lik situasjon som dem selv, og gi faglig påfyll slik at de blir bedre rustet til å håndtere en hverdag med ASD.

Aktivitet/tiltak/metode

Helgesamlingen vil bestå av ulike aktiviteter som innretter seg mot de ulike gruppene og diagnosegradene som deltakerne består av. Det blir et stort arrangement som krever mye planlegging og tilrettelegging. For mennesker med autismespekterdiagnose er struktur og forutsigbarhet viktig for å kunne delta godt i det sosiale og faglige felleskapet, og dette er noe vi vil legge særlig vekt på. Vi vil ha stort behov for frivillige som står for vertskap og bidrar med informasjonsspredning og tilrettelegging. Selve helgen vil finne sted på Østlandet. Helgen vil begynne fredag kveld med et motivasjonsforedrag, etterfulgt av en buffetmiddag. På kvelden vil det være ulike aktivitetsvalg. Det vil være ulike faglige innslag gjennom hele helgen bestående av motivasjonsforedrag, informasjonsforedrag og samtalegrupper. I samtalegruppene får deltakerne mulighet til å komme sammen og veksle erfaringer, lufte frustrasjoner og dele mestringsstrategier. Det vil også være ulike aktivitetsvalg gjennom helgen, ment for å bidra til å knytte bånd. Her kan nevnes klatring, bowling, kunst/håndverk med mer. Noen av aktivitetene vil handle om mestring og opplevelse, mens andre vil handle om samhold og gi mulighet for samtaler mens man holder på med aktiviteten. I de tilfeller man ikke kan gjennomføre aktiviteten på hotellet, vil det bli satt opp fellestransport. Vi vil ha enkle evalueringsmuligheter ifm hver gjennomført aktivitet i form av f.eks klistremerker på papir. I etterkant av samlingen sendes det ut en fullstendig evaluering. Denne vil være anonym. Med nesten 4000 medlemmer bare på Østlandsområdet anser vi det som svært realistisk med 250 voksne deltakere. Dessuten blir arrangementet markedsført utover bare medlemsmassen og er åpent for alle med interesse og behov. All personinformasjon som innhentes ifm påmelding oppbevares av sekretariatet ihht interne retningslinjer for personvern.

Antall deltakere

250

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Dette prosjektet vil kunne gi 250 mennesker som i en eller annen grad har sin hverdag påvirket av autismespekterdiagnose, bedre mulighet for å mestre sin hverdag. Gjennom informasjonsforedragene vil vi lære bort strategier og øke forståelsen hos deltakerne for hva som fungerer og hva som ikke fungerer for en med ASD. Aktuelle tema her er hvordan komme ut i arbeid (foredrag i regi av heltmed.no, samt rettigheter og stønadsordninger i regi av NAV), psykisk helse (inklusiv skolevegring hos barn, depresjon), søvn (en utfordring mange med ASD har), skolehverdag og rettigheter, og nyeste forskning og metoder. Bo Heljskov er klinisk psykolog med lang erfaring, og aktuell for sistnevnte tema. Gjennom motivasjonsforedragene vil vi øke motivasjonen for å fortsette å arbeide for å ha en så god og smidig hverdag for seg selv og eventuelt sin familie, ettersom vi tydeliggjør at dette er innen rekkevidde så lenge man har tilstrekkelig kompetanse og kunnskap til å legge til rette for det. Aktuell her er blant annet Peter Vermeulen, pedagog og psykolog som jobber mye med glede og autisme. Samtalegruppene vil gi deltakerne en viktig arena til å lufte tanker, bekymringer, ideer, og tips, og ikke minst en arena til å dele mestringsstrategier som fungerer for dem. Disse samtalegruppene er en viktig arena for å stifte bånd og bekjentskap, og vi håper at disse båndene vil fortsette å bli brukt i etterkant av samlingene. Videre vil de ulike aktivitetsmulighetene underveis i helgen bidra til å skape og styrke disse båndene. Mennesker som lever under mer krevende hverdagsforhold, har økt behov for kunnskap, og for å treffe andre som har lignende utfordringer. Vi mestrer bedre utfordringene når vi føler at vi ikke er alene, og det er dette denne helgen skal sørge for.

Plan for gjennomføring

Pga størrelsen på arrangementet, er det allerede gjort en reservasjon på Thon hotel Oslofjord i Sandvika. Denne reservasjonen kan fritt nedjusteres dersom søknaden ikke innvilges. Prosjektgruppen møtes i mars og man går deretter ut med (foreløpig) informasjon og åpner for påmelding. I påmeldingsskjemaet huker man av for hvilke(n) gruppe(r) man tilhører (voksen/med/uten diagnose) slik at dette kan tas hensyn til i gruppestørrelser for de ulike aktivitetene/ foredragene/samtalegruppene. En del av aktivitetene vil foregå parallelt og blir derfor viktig å ta høyde for. I april-mai blir programmet videre utarbeidet. Aktuelle foredragsholdere blir kontaktet, aktiviteter blir bestilt, og gjennomføring av samtalegruppene blir planlagt. Mot slutten av mai blir programmet ferdigstilt. Helgen markedsføres i interne og eksterne kanaler, med siste påmeldingsfrist tidlig i august. Når man har endelig antall deltakere og endelig forventet antall i de ulike gruppene/ sesjonene, vil det bli gjort noen justeringer for å tilpasse dette. Nødvendig busser til og fra ulike eksterne aktivitetsposter blir bestilt. Dette er et arrangement som vil kreve høy grad av tilrettelegging og vi vil ha stor bruk av frivillige som bistår med dette. I løpet av juni og august vil man rekruttere og ha opplæring med de som skal bistå under helgen. Vi vil også ha en detaljert gjennomgang med hotellet slik at de ansatte er innforstått med behovene til deltakerne. I september blir arrangementet gjennomført. I etterkant av helgen sendes det ut et evalueringsskjema til alle deltakere, og tilbakemeldingene på denne blir gjennomgått i løpet av oktober. Evalueringsrapport, dybdeintervjuer med utvalgte deltakere og artikkel til medlemsbladet ferdigstilles i løpet av oktober/ november.

Prosjektleder

Elin Maria Wall

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
AINs storsamling for voksne
Organisasjon
Autismeforeningen i Norge
Beløp Bevilget
2023: kr 400 000
Startdato
04.04.2023
Sluttdato
31.12.2023
Status
Under gjennomføring