Aktiv med web-basert støtte

I samarbeid med

Søknadssammendrag

I dette prosjektet samarbeider helsetjenesten (Diakonhjemmet Sykehus), Norsk Revmatikerforbund og erfarne brukerrepresentanter om å utvikle en innovativ strategi for å sikre et helhetlig pasientforløp med tett oppfølging for pasienter med kne- og hofteartrose. Bakgrunnen for prosjektet er at trening er betraktet som det viktigste behandlingstiltaket for pasienter med kroniske sykdommer, som for eksempel kne- og hofteartrose (OA), Antall pasienter med behov for tilpasset trening som medisin vil øke vesentlig de neste tiårene fordi mange vil leve lenge med sine leddplager og antall overvektige øker. Helsevesenet vil ikke kunne møte behandlingsbehovet hos alle disse pasientene, og det er derfor nødvendig å etablere nye, effektive behandlingslinjer med oppfølging også utenfor helsevesenet. Pasienter med kroniske sykdommer er avhengig av å gjennomføre trening som egenbehandling over tid. Støtte fra andre (likeperson) er vist å være en viktig faktor for å styrke motivasjon for nødvendig trening. Pasientorganisasjoners nettverk av likepersoner kan være en ressurs i denne sammenhengen. Et web-basert, treningsprogram med ulike nivå vil bli utviklet, og effekten av dette vil undersøkes med tanke på «adherence», fysisk form og risikofaktorer for hjerte- og karhelse. Etter behov kan deltakerne også få veiledning og støtte gjennom direkte kontakt med NRFs nettverk av kvalifiserte veiledere eller via en lukket Facebook-gruppe. Pasienter med kne/hofte-OA (40-80 år) som er ferdig utredet og testet for fysisk form i spesialisthelsetjenesten, og som ikke skal opereres, forespørres om å delta i studien. I et randomisert, kontrollert design fordeles de tilfeldig til å følge det web-baserte programmet i 12 uker (intervensjonsgruppe) eller til å behandles etter nåværende kliniske rutiner (kontrollgruppe). Før randomisering gjennomgår alle en grundig undersøkelse hos fysioterapeut ved DS, inkludert test av fysisk form (VO2peak), fysisk aktivitet (7 dager med Actigraph-måling),

kartlegging av risikofaktorer for hjerte- og karsykdom (blodtrykk, blodprøver, BMI) og utfylling av diverse spørreskjema (fysisk aktivitet, sykdomsvariabler, utmattelse, «self-efficacy»). Deltakerne i intervensjonsgruppen fyller også ut en treningsdagbok ukentlig, der treningsmengde og dose registreres, samt faktorer som har vært av betydning for grad av gjennomføring. Data fra treningsdagboken vil brukes til å identifisere «kritiske» faser i forløpet og faktorer med betydning for gjennomføringen. Typiske «adherence»-profiler kan fremstilles, noe som vil være av klinisk nytte. Prosjektet vil gi kunnskap om faktorer av betydning for pasienters gjennomføring av trening, samt erfaring med samarbeid mellom helsevesenet og pasientorganisasjon for å utvikle innovative strategier for optimalisering av pasientforløp. Modellen vil kunne anvendes av andre grupper av kroniske syke pasienter som trenger oppfølging over tid.

Prosjektleder/forsker

Kenth-Louis H Joseph

Hovedveileder

Anne Therese Tveter

Detaljer
Program
Forskning (2018)
Prosjektnavn
Aktiv med web-basert støtte
Organisasjon
Norsk Revmatikerforbund
Org.ledd
Diakonhjemmet Sykehus, Revmatologisk avdeling
Beløp Bevilget
2019: kr , 2020: kr , 2021: kr
Startdato
01.01.2019
Sluttdato
30.06.2023
Status
Under gjennomføring