Aktivitetspark for alle i Kviteseid

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Me ynskjer å bidra til å fremje aktivitet og folkehelse, god integrering og inkludering i kommunen vår. Eit viktig bidrag i så måte er å vidareutvikle eit allereie mykje bruka og populært rekreasjonsområde langs Dalaåi Turveg til ein aktivitetspark. Me ynskjer å skape lågterskelaktivitet og møteplassar for alle grupper av innbyggjarar, også dei med helseutfordringer, i et område langs en turveg som er mykje brukt gjennom heile året. Mellom anna ynskjer gågruppa til LHL seg ei gapahuk slik at kaffepausen kan tas i ly for regn og vind

Målsetting

Utvikle og universelt utforme eit område ved Dalaåi Turveg til ein aktivitetspark og slik fremje god folkehelse ved å leggje til rette for lågterskelaktivitet, god integrering og inkludering. Me vil sette opp gapahuk m/bod, 2 fiskebryggjer og forlenge turvegen 70 m.for å komme til aktivitetsområdet.

Målgruppe

Alle innbyggjare, særleg barn og unge, eldre og innvandrarar, samt dei med helseutfordringer som følgje av kronisk sjukdom eller funksjonsnedsettingar.

Antall personer i målgruppen

9100

Beskrivelse av gjennomføring

LHL Vest-Telemark, Kviteseid Turlag og Kviteseid Jeger- og Fiskerforening er saman om dette prosjektet. Hausten 2019 vil me starte arbeidet med å rydde området der me skal setje opp gapahuk og bod. Det vert noe dugnadsarbeid, bl.a. rydding av buskar, tre, stein, røtar og stubbar. Det vil elles være naudsynt å bruke gravemaskin for å opparbeide området. Helsetilstanden til medlemmane i LHL tilseier at dei ikkje kan delta så mykje på dugnad, men dei andre foreiningane vil gjere det dei kan. Fiskebryggjane skal murast opp med ein mur på 5 meter frå land og ut i elva. Turvegen fram til området må forlengjast med ca 70 meter og grusast. Området blir universelt utforma og turvegen vert lagt til rette for rullestolbrukarar. Me må leige inn arbeidskraft til mykje av arbeidet og me har fått eit kostnadsoverslag frå lokal handtverkar som inkluderer arbeidskraft og materiell. Utedoen er planlagt kjøpt inn frå «Sommerbutikken» og skal settast opp på dugnad. Den skal plasserast langs turvegen og i nærleiken av gapahuken. Når aktivitetsparken stå ferdig vil me ha offisiell opning og invitere presse og representantar frå kommunen. Me vil omtale aktivitetsparken på møte og samlingar i foreiningane våre og gjennom kommunens informasjonskanalar.

Fremdriftsplan

August – september 2019: Brukarundersøking. Dugnad – rydding av område og grunnarbeid i fht planlagte installasjoner. September – oktober 2019: Bygging av gapahuk, utstyrsbod, fiskebryggjer. Sette opp utedo, Gruse forlenging av turveg. Oktober 2019: Offisiell opning av aktivitetsparken. Sette i gang aktivitetar. Marknadsføring av tiltaket. Mai – september 2020: Ny sesong for aktivitetar. Brukarundersøking.

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

LHL Vest-Telemark, Kviteseid Turlag og Kviteseid Jeger- og Fiskerforening har samarbeida om prosjektet, og me har samarbeida tett og godt med Kviteseid kommune om gjennomføringa. Hausten 2019 starta me å rydde området der det skulle setjast opp gapahuk og bod. Rydding av buskar, tre, stein, røtar og stubbar vart gjort på dugnad. Det var naudsynt å leige inn gravemaskin og arbeidskraft for å opparbeide området og mure opp fiskebryggjene. Området vart bearbeida med tilbakefylling med utgraven masse og rette av med eit platå med singel. Turvegen fram til området vart forlengd med ca 70 meter og grusa. Området og turvegen er universelt utforma. Lokale handtverkarer vart leigd inn til å sette opp gapahuken. Me kjøpte inn ein utedo som vart satt opp på dugnad langs turvegen og i nærleiken av gapahuken. Undervegs i prosjektet har me informert om arbeidet på møter, i sosiale media (facebook) og i lokalavisa. Aktivitetsparken vart offisielt opna tysdag 22. september 2020. Både presse, samarbeidspartnarar, bidragsytarar og andre som hadde vore engasjert i prosjektet vart invitert og fleire møtte opp. Det vart og annonsert breitt og dette resulterte i stor interesse og deltaking på opninga.

Antall personer i målgruppen

9000

Oppsummering

Me har gjennomført eit vellykka prosjekt som har innfridd målet om å lage eit helsefremjande lavterskeltilbod. Me har fått den møteplassen alle ynskte seg, ein aktivitetspark der ein kan drive med fysisk aktivitet og vere sosiale saman. Saman med kommunen vil Kviteseid Jeger- og Fiskerforening stå for vedlikehald av turvegen og LHL Vest-Telemark vil ha tilsyn av sjølve rasteplassen. Foreiningane bak prosjektet vil helde fram med aktivitet i parken, og saman med lag og foreiningar vil kommunen helde fram med å utvikle området. Det er mellom anna planar om å sette opp treningsapparat i området.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport – Aktivitetspark for alle i Kviteseid-.pdf

Prosjektleder/forsker

Ingebjørg Draugedal

Detaljer
Program
Helse vår (2019)
Prosjektnavn
Aktivitetspark for alle i Kviteseid
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
2019: kr 208 000
Startdato
01.08.2019
Sluttdato
30.06.2021
Status
Under gjennomføring