Aktivitetstilbud til yngre personer med demens i Follo

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Demens er en fellesbetegnelse for flere kroniske sykdommer som rammer hjernen, utvikler seg over tid og fører til endringer som hukommelse, orienteringsevne, språk og atferd. Demens påvirker hele livssituasjonen både for de som er syke og pårørende. Yngre kan også få demenssykdom uavhenig av bakgrunn og utdanning. I Norge er det pr år 2020 ca 2.100 personer med demens i alderen 30-64 år. Kommunene Ås og Nesodden har hver 8 personer i samme aldersgruppe (demenskartet.no), men har pr i dag ingen egnede tilbud tilpasset de yngre. Det er behov for å etablere et tilbud for personer med demens i denne aldersgruppa i Ås og Nesodden kommuner, men det er en intensjon om at de andre Follokommunene (Nordre Follo, Vestby, Frogn og sannsynlig Enebakk) også vil delta da forekomsten av yngre personer med demens er tilsvarende i deres kommuner. Alle Follokommunene har flere personer i yrkesaktiv alder med demens, men ingen av oss har egne tilpassede tilbud til denne gruppa. Hensikten er at yngre personer i relativt tidlig fase av sykdommen – dvs mild til moderat grad av demens – skal få et tilbud i grenseoppgangen mellom arbeid og eksisterende kommunale, tradisjonelle dagsenter som vanligvis og tradisjonelt er på sykehjem.

Aktivitet/tiltak/metode

Målgruppa er personer med demens i yrkesaktiv alder i tidlig til moderat fase av sykdommen som har få eller ingen andre tilbud fra kommunen og som har behov for kunnskap og innhold i den nye hverdagen. Målet er at personene skal oppnå mer kunnskap og forståelse for de faktorer som har betydning for livet med demens, håndtere hverdagens utfordringer og at de får forbedret fysisk og psykisk helse. Deltakerne vil få mulighet til å inngå i et fellesskap, utveksle erfaringer med andre i tilsvarende situasjon og unngå isolasjon og ensomhet. Planen er å ha en møteplass som omfatter brukerskole med utganspunkt i opplegget fra Sesam i Stavanger. Brukerskolens innhold er bl a om å få en demensdiagnose, gode helsevaner, hjernetrim, kommunikasjon og hukommelse, mestring av ny livssituasjon, legebesøk, bruk av medisiner, planlegge for fremtiden. I tillegg til brukerskolen planlegges det ordinære aktiviteter som kino, teater, gå på restaurant, omvisninger, yoga, turer i skog og mark, bruk av Oslofjorden (bade, fiske), dans, maling, musikk som er tilpasset og ønsket av deltakerne. Bakgrunn for de valgte tiltakene vil bli gjort etter ønskene som har framkommet med de som er i brukergruppa. Målet er å skape en møteplass med et godt aktivitetstilbud hvor yngre personer med demens vil oppleve mestring, fellesskap og livsglede. Et annet mål er at pårørende kan oppleve aktiviteten som avlastning og støtte, ikke minst for de som selv er i arbeid. Evaluering av tilbudet er planlagt gjennomført som masteroppgave på NMBU. Videre vil deltakerne og pårørende intervjues om sine erfaringer med tilbudet. I tillegg vil kommunene registrere hvor mange som benytter seg av tilbudet og hvor ofte. Vi som er ansvarlige for tiltaket er demenskoordinatorer, og er spesialsykepleiere med lang erfaring innen demens. Tilbudet er etterpurt så det vil antas at det ikke er vanskelig å rekruttere deltakere. Vanligvis kan transport være et problem, så derfor er det satt av penger i budsjettet til det.

Antall deltakere

12

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Tiltaket er brukerrettet og skal brukes i aktivteter med og for deltakerne. Tanken er at deltakerne skal lære å leve bedre med demens gjennom kunnskap og refleksjon, og ikke minst få et sosialt fellesskap sammen med andre i samme situasjon. Et gledens kompass. De skal få muligheten til å lære å leve med en kronisk sykdom. Både Ås og Nesodden kommuner er demensvennlige kommuner (Ås kommune vant nylig prisen for å være den mest demensvennlige kommunen i Norge for 2022). Dermed er muligheten større for at tiltakene i prosjektet vil bli implementert som en del av tilbudet for yngre personer med demens i begge kommuner siden demens har høyt fokus

Plan for gjennomføring

Rekruttere prosjektmedarbeider Demenskorrdinator rekrutterer personer som er aktuelle for tilbudet I samarbeid med aktuelle deltakere legge plan for innhold av tiltaket

Prosjektleder

Mona Bekkhus-Wetterberg

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Aktivitetstilbud til yngre personer med demens i Follo
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2023: kr 100 000, 2024: kr 205 000, 2025: kr 95 000
Startdato
07.08.2023
Sluttdato
15.06.2025
Status
Under gjennomføring