Aktivitør i Vanylven kommune

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Prosjekttema er nærmiljø og trivseltiltak for beboere i kommunale institusjoner

Prosjekttema er nærmiljø og trivseltiltak for beboere i kommunale institusjoner. Gjennom dette prosjektet vil vi prøve å synleggjere den førebyggande effekten på trivsel og helse som ei god aktivitørteneste har.

 

Rovde Helselag og Syvde Helselag har i løpet av 2004 gjennomført prosjektet ”Aktivitør i Vanylven kommune”. Ved hjelp av midlar frå Helse og Rehabilitering, samt eigne midlar, har vi utvida aktivitørstillinga ved ein aldersheim i Vanylven kommune.

 

Prosjektet er knytta til ”Syvdetun”, som er aldersheimen i vår omsorgssone. Det bur 18-20 personar på Syvdetun. For å auke trivselen og betre livssituasjonen for våre eldre som bur fast i ein kommunal institusjon, inngikk Rovde Helselag og Syvde Helselag avtale med aktivitøren ved ”Syvdetun” om å utvide stillinga med fire timar pr veke.

 

Målet med å inngå avtalen, er at kommunen skal ta aktivitørtenesta inn i sitt ordinære omsorgstilbod til våre eldre og/eller sjuke som må opphalde seg i kommunale helseinstitusjonar. Vårt prosjekt hadde ei innleiingsfase i 2003 og søknaden om midlar gjaldt det vidare arbeidet i 2004.

 

Gjennom utviding av aktivitørstillinga ville vi prøve å synleggjere den førebyggande effekten på trivsel og helse som ei god aktivitørteneste har. Aktivitøren vi har avtale med er som skapt for denne jobben. Ho hjelper til på arbeidsstova med handarbeid av ymse slag, les avisa for dei som ikkje greier det lenger, spelar gitar og syng. Ho er ein god samtalepartnar og støtte på spaserturen og steiker nydelege vafler saman med dei eldre. Det er utvilsomt ein styrke for henne at ho har ei helseutdanning og har arbeidd som pleiar ved institusjonen.

 

Aktivitøren har vist at ho har ein positiv verknad på miljø og trivsel ved Syvdetun. For bebuarane må frisørtimar og andre ærend leggjast utanom den tida ho Jorid/aktivitøren er på huset. Jorid ser at dei som er ganske friske, har stor nytte og glede av å vere i aktivitet på denne måten. Pleie- og omsorgssjef Arnhild Nordaune er einig i at dette tilbodet er viktig for pensjonærane.

 

Då AOF på nittitalet tok på seg finansiering av aktivitørstillinga gjennom opplæringsmidlar, låg det inne ein kommunal eigenandel. Denne kommunale andelen har auka etterkvart som åra har gått, og i følgje pleie- og omsorgssjefen er det kommunen som no betaler det meste. Rovde Helselag og Syvde Helselag håper at vårt bidrag også vil medføre at kommunen utvidar aktivitørstillinga. I løpet av prosjektperioden er det oppretta ei 20% kommunal stilling som aktivitør ved sjukeheimen i Vanylven. Samarbeidet mellom kommune og frivillige organisasjonar har, i Vanylven, gitt positive resultat i ei tid då kommunale budsjett vert berre strammare og strammare.

Prosjektleder/forsker

Sigrunn Sundnes

Detaljer
Program
Forebygging (2003)
Prosjektnavn
Aktivitør i Vanylven kommune
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2004: kr 9 000
Startdato
01.01.2004
Sluttdato
31.12.2004
Status
Avsluttet