Alle kropper nyter

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Mange unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom opplever å mangle kunnskap om hvordan sex fungerer med en annerledes kropp. Basert på tidligere prosjekter Unge funksjonshemmede har gjort vet vi at både unge og helsepersonell vegrer seg for å snakke om seksualitet. I tillegg opplever unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom at tilpasset informasjon om sex og funksjonshemming er vanskelig å oppdrive. For or unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom kan dette innvirke negativt på seksuelle helse, og på muligheten til å uttrykke og leve ut egen seksualitet trygt og åpent.

Målsetting

Målet er å gi unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom tilpasset informasjon om seksuell nytelse og seksualtekniske hjelpemidler tilpasset deres kropper og funksjonsevne. Dette kan bidra til positive opplevelser med egen kropp og seksualitet, samt styrke gruppens seksuelle selvbilde.

Målgruppe

Prosjektets målgruppe er ungdom og unge voksne med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer.

Antall personer i målgruppen

30000

Beskrivelse av gjennomføring

Tiltak: spørreundersøkelse som kartlegger unge med funksjonsnedsettelser og kronsik sykdom sine spørsmål om seksuell nytelse og seksualtekniske hjelpemidler. Utvikling av informasjonsbrosjyre og informasjonsfilm. lansering av utviklet materiale. Foredrag og webinar om temaet. Ved prosjektstart dannes det en referansegruppe som, gjennom prosjektperioden, gir innspill til utforming av spørreundersøkelse, og til innhold i informasjonsbrosjyren og informasjonsfilm. Spørreundersøkelsen utformes og distribueres. Kunnskapsinnhenting vil foregå gjennom store deler av prosjektperioden. Basert på informasjonen fra spørreundersøkelsen og annet kunnskapsmateriell utvikles en brosjyre med informasjon om seksuell nytelse og seksualtekniske hjelpemidler tilpasset ulike kropper og funksjonsnedsettelser. Det utvikles også en informasjonsfilm delt inn i kapitler som tar for seg seksualtekniske hjelpemidler og seksuell nytelse iht ulike funksjonsnedsettelser og kropper. Deretter avholdes et lanseringsarrangement hvor brosjyren og filmen lanseres og promoteres. I etterkant av lanseringen vil det avholdes seminarer og foredrag for relevante aktører. Avslutningsvis vil prosjektleder utarbeide sluttrapport og endelig ferdigstillelse av prosjektet.

Fremdriftsplan

Prosjektstart, dannelse av referansegruppe, og utarbeidelse og distribusjon av spørreskjema skjer i 1. kvartal 2023. Kunnskapsinnhentingen foregår 1.- 3. kvartal 2023. Data sammenfattes i 3. kvartal 2023. Brosjyre og film utarbeides i 4. kvartal 2023, og ferdigstilles i 2. kvartal 2024. Lansering av brosjyre og film i 3. kvartal 2024. Foredrag, webinarer og promotering av prosjektet i 4. kvartal 2024, og ut prosjektperioden (2. kvartal 2025).

Prosjektleder/forsker

Nora Thunem

Detaljer
Program
Helse vår (2022)
Prosjektnavn
Alle kropper nyter
Organisasjon
Unge funksjonshemmede
Beløp Bevilget
2022: kr 326 000, 2023: kr 574 000
Startdato
01.01.2023
Sluttdato
30.06.2025
Status
Under gjennomføring