Alzheimer – hjerte-karsykdom og prognose

I samarbeid med

Sluttrapport

Bakgrunn

Alzheimers sykdom er den vanligste årsaken til demens. Hjerte-karsykdom er risikofaktorer for Alzheimers sykdom og hyppig forekommende hos disse pasientene. Det er lite kunnskap om prognostiske faktorer hos pasienter med Alzheimers sykdom og hvorvidt hjerte-karsykdom har betydning for prognose.

Målsetting

Målsetningen med prosjektet var å studere hvorvidt samtidig hjerte-karsykdom påvirker sykdomsprogresjon og symptomprofil ved Alzheimers sykdom. Prosjektet ville undersøke hvorvidt hjerte-karsykdom eller risikofaktorer for hjerte-karsykdom predikerer raskere utvikling av kognitiv svikt hos pasienter med Alzheimers sykdom, og å identifisere hvilke risikofaktorer/sykdommer som har innvirkning på progresjonen.

Design, metode, materiale

Det ble gjort en studie av 282 pasienter med Alzheimers sykdom, utredet ved tre norske hukommelses-poliklinikker, som ble fulgt opp etter gjennomsnittlig to år. Det ble tatt MR (magnetisk resonanstomografi) ved diagnosetidspunktet og gjort en bred kartlegging både ved diagnosetidspunkt og oppfølgingen.

Gjennomføring

I tråd med hovedmålsetning i opprinnelig plan har prosjektet undersøkt hvorvidt hjerte-karsykdom eller risikofaktorer for hjerte-karsykdom predikerer raskere utvikling av kognitiv svikt hos pasienter med Alzheimers sykdom, og forsøkt å identifisere hvilke risikofaktorer/sykdommer som har innvirkning på progresjonen. Som beskrevet i opprinnelig plan undersøkte prosjektet i hvilken grad hippocampus-atrofi eller hvitsubstansforandringer kunne predikere sykdomsprogresjon ved Alzheimers sykdom, og det samme ble undersøkt for gjennomgåtte hjerneslag, bedømt på MR av hjernen, og for den genetiske markøren ApoE ε4. Andre genetiske markører har ikke blitt undersøkt. Det var beskrevet at prosjektet skulle undersøke hvorvidt sykdomsprogresjonen påvirkes av inflammasjonsmarkører. Dette ble overført til en samarbeidspartner. Det ble også undersøkt hvordan karsykdom i hjernen påvirket symptomprofil.

Resultater

Studien viste at det var store forskjeller i hvor fort sykdommen utviklet seg, og verken etablert hjerte-karsykdom, risikofaktorer for hjerte-karsykdom eller MR-funn av atrofi i hippocampus eller karsykdom i hjernen kunne forklare disse forskjellene. Nesten halvparten av pasientene opplevde liten eller ingen forverring i løpet av to år. Dårlige skårer på kognitive tester kunne knyttes til raskere progresjon, men forklarte lite av forskjellene.

Samarbeidspartnere

Professor Ingvild Saltvedt, NTNU/St.Olavs hospital – hovedveileder Professor emeritus Knut Engedal, UiO – medveileder Ph.d-stipendiat Karin Persson og postdoktor-stipendiater Maria Barca, Anne-Brita Knapskog og Hege Kersten, Aldring og helse Professor Geir Selbæk, UiO og overlege Anne Brækhus, OUS

Videre planer

Resultater fra forskningen er publisert i vitenskapelige tidsskrift og formidlet på norske og internasjonale konferanser og kongresser. Disputas fant sted 21. mars 2019.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Stipendiaten har ikke samarbeidet tett med søkerorganisasjonen underveis, men har deltatt på utadrettet arbeid rettet mot publikum sammen med søkerorganisasjonen. Prosjektets hovedfunn har vært motsatt av forventet (negative funn) og det har begrenset hvor mye det har vært aktuelt å spre funnene via søkerorganisasjonens kanaler.

Publikasjonsliste

Doktorgradsavhandling:
Eldholm, R. S. (2019). Alzheimer's disease – The Impact of Vascular Comorbidity on Disease Progression and Clinical Profile. NTNU, Trondheim. 
https://app.cristin.no/results/show.jsf?id=1687814

Artikler:
Eldholm, R. S., Barca, M. L., Persson, K., Knapskog, A. B., Kersten, H., Engedal, K., Selbæk, G., Brækhus, A., Skovlund, E. & Saltvedt, I. (2018). Progression of Alzheimer's Disease: A Longitudinal Study in Norwegian Memory Clinics. J Alzheimers Dis., 61(3), 1221-1232.
DOI: 10.3233/JAD-170436

Persson, K., Barca, M. L., Eldholm, R. S., Cavallin, L., Saltyte Benth, J., Selbaek, G., Brækhus, A., Saltvedt, I. & Engedal, K. (2017). Visual Evaluation of Medial Temporal Lobe Atrophy as a Clinical Marker of Conversion from Mild Cognitive Impairment to Dementia and for Predicting Progression in Patients with Mild Cognitive Impairment and Mild Alzheimer's Disease. Dement Geriatr Cogn Disord., 44(1-2), 12-24.
DOI: 10.1159/000477342

Eldholm, R. S., Persson, K., Barca, M. L., Knapskog, A. B., Cavallin, L., Engedal, K., Selbæk, G., Skovlund, E. & Saltvedt, I. (2018). Association between vascular comorbidity and progression of Alzheimer's disease: a two-year observational study in Norwegian memory clinics. BMC Geriatr., 18(1), 120.
DOI: 10.1186/s12877-018-0813-4

Eldholm, R. S., Barca, M. L., Persson, K., Knapskog, A. B., Engedal, K., Selbæk, G., Skovlund, E. & Saltvedt, I.(2019). Symptom Profiles in Alzheimer’s Disease With and Without Concomitant Cerebrovascular Disease. Manuskript innsendt for publisering.

Andre publikasjoner:
Persson, K., Eldholm, R. S., Barca, M. L., Cavallin, L., Ferreira, D., Knapskog, A. B., Selbæk, G., Brækhus, A., Saltvedt, I., Westman, E. & Engedal, K. (2017). MRI-assessed atrophy subtypes in Alzheimer's disease and the cognitive reserve hypothesis. PLoS One., 12(10). 
DOI:10.1371/journal.pone.0186595

Knapskog, A. B., Eldholm, R. S., Braekhus, A., Engedal, K. & Saltvedt, I. (2017). Factors that influence the levels of cerebrospinal fluid biomarkers in memory clinic patients. BMC Geriatr., 17(1):210.
http://hdl.handle.net/11250/2478387

Barca, M. L., Persson, K., Eldholm, R., Benth, J. S., Kersten, H., Knapskog, A. B., Saltvedt, I., Selbæk, G. & Engedal, K. (2017). Trajectories of depressive symptoms and their relationship to the progression of dementia. J Affect Disord., 222, 146-152.
DOI:10.1016/j.jad.2017.07.008

Barca, M. L., Eldholm, R. S., Persson, K., Bjorklof, G. H., Borza, T., Telenius, E., Knapskog, A. B., Brækhus, A., Saltvedt, I., Selbæk, G. & Engedal, K. (2018). Cortisol levels among older people with and without depression and dementia. Int Psychogeriatr., 1-5.
DOI:10.1017/S1041610218001199

Hazen, J., Vistnes, M., Barca, M. L., Eldholm, R. S., Persson, K., Brækhus, A., Saltvedt, I., Selbæk, G., Engedal, K. & Knapskog, A. B. (2019). The association between circulating inflammatory markers and the progression of Alzheimer’s Disease.
Manuskript innsendt for publisering.

Halse, I., Bjørkløf, G. H., Engedal, K., Rokstad, A. M. M., Persson, K., Eldholm, R. S., Selbæk, G. & Barca, M. L. (2019). Applicability of the Locus of Control of Behaviour scale for people with dementia.
Manuskript innsendt for publisering.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Eldholm, R.S. (2019). Alzheimer’s Disease – The Impact of Vascular Comorbidity on Disease Progression and Clinical Profile. NTNU, Trondheim.pdf
MRI-assessed atrophy subtypes in Alzheimer’s disease and the cognitive reserve hypothesis.pdf
Association between vascular comorbidity and progression of Alzheimer’s disease.pdf
Factors that influence the levels of cerebrospinal fluid biomarkers in memory clinic patients.pdf

Sluttrapportsammendrag

Doktorgradsavhandling:
Eldholm, R. S. (2019). Alzheimer's disease – The Impact of Vascular Comorbidity on Disease Progression and Clinical Profile. NTNU, Trondheim. 
https://app.cristin.no/results/show.jsf?id=1687814

Artikler:
Eldholm, R. S., Barca, M. L., Persson, K., Knapskog, A. B., Kersten, H., Engedal, K., Selbæk, G., Brækhus, A., Skovlund, E. & Saltvedt, I. (2018). Progression of Alzheimer's Disease: A Longitudinal Study in Norwegian Memory Clinics. J Alzheimers Dis., 61(3), 1221-1232.
DOI: 10.3233/JAD-170436

Persson, K., Barca, M. L., Eldholm, R. S., Cavallin, L., Saltyte Benth, J., Selbaek, G., Brækhus, A., Saltvedt, I. & Engedal, K. (2017). Visual Evaluation of Medial Temporal Lobe Atrophy as a Clinical Marker of Conversion from Mild Cognitive Impairment to Dementia and for Predicting Progression in Patients with Mild Cognitive Impairment and Mild Alzheimer's Disease. Dement Geriatr Cogn Disord., 44(1-2), 12-24.
DOI: 10.1159/000477342

Eldholm, R. S., Persson, K., Barca, M. L., Knapskog, A. B., Cavallin, L., Engedal, K., Selbæk, G., Skovlund, E. & Saltvedt, I. (2018). Association between vascular comorbidity and progression of Alzheimer's disease: a two-year observational study in Norwegian memory clinics. BMC Geriatr., 18(1), 120.
DOI: 10.1186/s12877-018-0813-4

Eldholm, R. S., Barca, M. L., Persson, K., Knapskog, A. B., Engedal, K., Selbæk, G., Skovlund, E. & Saltvedt, I.(2019). Symptom Profiles in Alzheimer’s Disease With and Without Concomitant Cerebrovascular Disease. Manuskript innsendt for publisering.

Andre publikasjoner:
Persson, K., Eldholm, R. S., Barca, M. L., Cavallin, L., Ferreira, D., Knapskog, A. B., Selbæk, G., Brækhus, A., Saltvedt, I., Westman, E. & Engedal, K. (2017). MRI-assessed atrophy subtypes in Alzheimer's disease and the cognitive reserve hypothesis. PLoS One., 12(10). 
DOI:10.1371/journal.pone.0186595

Knapskog, A. B., Eldholm, R. S., Braekhus, A., Engedal, K. & Saltvedt, I. (2017). Factors that influence the levels of cerebrospinal fluid biomarkers in memory clinic patients. BMC Geriatr., 17(1):210.
http://hdl.handle.net/11250/2478387

Barca, M. L., Persson, K., Eldholm, R., Benth, J. S., Kersten, H., Knapskog, A. B., Saltvedt, I., Selbæk, G. & Engedal, K. (2017). Trajectories of depressive symptoms and their relationship to the progression of dementia. J Affect Disord., 222, 146-152.
DOI:10.1016/j.jad.2017.07.008

Barca, M. L., Eldholm, R. S., Persson, K., Bjorklof, G. H., Borza, T., Telenius, E., Knapskog, A. B., Brækhus, A., Saltvedt, I., Selbæk, G. & Engedal, K. (2018). Cortisol levels among older people with and without depression and dementia. Int Psychogeriatr., 1-5.
DOI:10.1017/S1041610218001199

Hazen, J., Vistnes, M., Barca, M. L., Eldholm, R. S., Persson, K., Brækhus, A., Saltvedt, I., Selbæk, G., Engedal, K. & Knapskog, A. B. (2019). The association between circulating inflammatory markers and the progression of Alzheimer’s Disease.
Manuskript innsendt for publisering.

Halse, I., Bjørkløf, G. H., Engedal, K., Rokstad, A. M. M., Persson, K., Eldholm, R. S., Selbæk, G. & Barca, M. L. (2019). Applicability of the Locus of Control of Behaviour scale for people with dementia.
Manuskript innsendt for publisering.

Prosjektleder/forsker

Rannveig Sakshaug Eldholm

Hovedveileder

Ingvild Saltvedt

Detaljer
Program
Forskning (2011)
Prosjektnavn
Alzheimer – hjerte-karsykdom og prognose
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Org.ledd
NTNU, Med. fak., Inst. for nevromed.
Beløp Bevilget
2012: kr 625 000, 2013: kr 650 000, 2014: kr 0, 2015: kr 0, 2016: kr 690 000
Startdato
20.08.2012
Sluttdato
31.08.2018
Status
Avsluttet